Goodtech Årsrapport 2013

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Goodtech ASA, konsern og morselskap, per 31. desember 2013.

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2013. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 31.12.2013. Årsberetningen for konsern og mor er i samsvar med regnskapslovens krav og norsk god regnskapsskikk nr. 16 per 31.12.2013. 

Etter vår beste overbevisning:

  • er årsregnskapet 2013 for morselskapet og konsernet utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder
  • gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2013
  • gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over
    • utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet
    • de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor.
 
Oslo, 20. mars 2014
 
 
Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder    
  Rolf Tannergård
Styremedlem
  Karl-Erik Staubo 
Styremedlem
         
Veroslav Sedlak
Styremedlem
  AnneM. Sødahl Wessel
Styremedlem
 
Åsa Otterlund 
Styremedlem
         
Håvard Kristiansen
Styremedlem
  Gunnar Strand
Styremedlem
  Vidar Låte
Konsernsjef