Goodtech Årsrapport 2013

Årsberetning 2013

Goodtech rundet 100 år i 2013, og det har vært et spennende og utviklende jubileumsår. Goodtech har i 2013 etablert en ny strategisk plattform for videre utvikling og vekst i konsernet. Som et ledd i dette har Goodtech også fornyet visjon, forretningsidé, verdigrunnlag og kundeløfter. Styret og ledelsen ser markedsforhold, strategisk posisjon og Goodtechs fremtidsutsikter som gode.


Virksomheten
Goodtech er et børsnotert teknologikonsern med fem virksomhetsområder; Projects & Services, Infra, Solutions Environment og Products.

Goodtech ASA er morselskap i konsernet, og er notert på Oslo Børs.  Konsernets hovedkontor ligger i Oslo.  Konsernet har stor aktivitet i Sverige og på Åland i tillegg til i Norge.

Visjon og verdier

Goodtechs visjon er å skape en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger.

Goodtech bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom oppgradering av infrastruktur og energisystemer. Vår ambisjon er å levere effektive løsninger som øker konkurransekraften i industrien og møter samfunnets miljøutfordringer. 

Goodtechs forretningsidé er å utvikle og levere prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.  

Goodtech er i dag en av Nordens ledende leverandører av automatisering, elektro, industri- og miljøteknikk. Konsernet er et av Nordens ledende elektro og automatiseringsselskap, og den største prosessmontasjeentreprenøren.

Goodtechs verdier er å være kundefokusert, engasjert, delaktig, innovativ og presterende.

Verdiene er våre leveregler.  Bedriftskulturen og verdigrunnlaget sammenfattes i disse fem stikkordene som underbygger Goodtechs strategier og bidrar til vår fremgang og vilje til å utgjøre en forskjell.

Strategi
Gjennom 2013 har Goodtech etablert en ny vekststrategi for fremtiden, hvor organisk vekst innen etablerte områder med god posisjon vil bli ytterligere stimulert. I tillegg har konsernet utpekt 3 strategiske satsningsområder som skal utvikles på sikt. Disse områdene er:

 • Energi/Kraft
 • Havbruk
 • Olje og Gass

I tilknytning til dette har konsernet påbegynt et lederutviklingsprogram som underbygger gjennomføringen av den strategiske satsningen. Det strategiske programmet omtalt som «The Goodtech Way» danner grunnlag for hvordan vi vil videreutvikle vår posisjon i markedet og vår virksomhet.  Utover dette arbeider vi målrettet videre med tiltak for å bedre resultatmarginene og likviditeten i driften ytterligere.

Året 2013

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2013 2012 Endring
 Driftsinntekter 2 433 776 2 179 002 11,7 %
 Driftsresultat (EBITDA) 86 218 76 661 12,5 %
 EBITDA margin % 3,5 % 3,5 %  
 Resultat før skatt  54 621 51 215 6,7 %
 Ordrereserve 1 306 466 1 143 089 14,3 %
 Antall ansatte 1 482 1 411 5,0 %

 

Det er gledelig å se at lønnsomheten innen konsernets største forretningsområde Projects & Services er økende i 2013.  Det samme gjelder forretningsområdet Infra.  Dette bekrefter at de integrerings- og forbedringstiltak som er gjennomført i løpet av de foregående to årene har gitt resultater.  Samtidig har 2013 gitt utfordringer innen andre forretningsområder. Solutions har hatt et meget svakt år i 2013, som følge av treghet i markedet og dårlig lønnsomhet i noen enkeltprosjekter. Solutions har imidlertid levert sitt største enkeltstående prosjekt i perioden, noe som løfter virksomheten opp i en ny divisjon. Det er gjennomført en rekke tiltak både på markedssiden og i forhold til interne rutiner og styringssystemer for å styrke organisasjonen og bedre lønnsomheten fremover. Det forventes at gjennomførte tiltak og kostnadstilpasninger i Solutions skal gi positiv resultatutvikling i 2014.

Konsernet har hatt en meget god ordreinngang i 2013, med flere store kontrakter innenfor både Projects & Services og Infra.  Ordrereserven er opprettholdt på et stabilt nivå, og utgjør NOK 1.306,5 mill. ved utgangen av året, mot NOK 1.143,1 mill. ved utgangen av fjoråret.  Goodtech har også vunnet flere viktige kontrakter i begynnelsen av 2014. Markedsutsiktene er gode, men det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til global økonomi.

Med den strategiske posisjonen som Goodtech har etablert, ser styret og ledelsen Goodtechs fremtidsutsikter som gode. Som grunnlag for fremtidig vekst vil selskapets styre øke innsatsen for å stimulere til vekst i tråd med etablert strategi.  Styret ser dette som et godt grunnlag for en positiv verdiutvikling for selskapets aksjonærer, og vil videreføre en aktiv utbyttepolitikk fra selskapet fremover.

Forretningsområdet Projects & Services
Innen Projects & Services utfører Goodtech elektro-, automatiserings- og montasjeoppdrag av ulik karakter, fra forprosjekt og leveranseprosjekt til drift og vedlikehold.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2013 2012 Endring
 Driftsinntekter 1 576 982 1 424 007 10,7 %
 Driftsresultat (EBITDA) 79 800 44 587 79,0%
 EBITDA margin % 5,1 % 3,1 %  
 Ordrereserve 813 476 618 134 31,6 %
 Antall ansatte 1 162 1 101 5,5 % 


Forretningsområdets har 1.162 ansatte ved utgangen av året, hvorav 975 i Sverige, mot 1.101 ansatte (924 i Sverige) ved utgangen av 2012.

Det har vært høy aktivitet innen forretningsområdet i 2013, med flere store pågående prosjekter. Det er gledelig å se at lønnsomheten innen konsernets største forretningsområde Projects & Services er økende i 2013, og EBITDA har økt med hele 79 % sammenlignet med fjoråret.  Dette bekrefter at de integrerings- og forbedringstiltak som er gjennomført i løpet av de foregående to årene har gitt resultater.

Goodtech har vunnet flere store og viktige kontrakter i 2013, blant annet ny kontrakt med MaxLab IV for Peab, totalleveranse av el- og teleinstallasjoner til Nordens største kjøpesenter Mall of Scandinavia i Stockholm, og kontrakt med Svenska Kraftnät for bygging av den nye stamnetstasjonen Karlslund.  I Norge fornyet Småkraft i 2013 samarbeidet for 2 nye år.

Store prosjekter som Brista, MaxLab IV og Stockholmsarenaen har bidratt til høy aktivitet i Projects & Services i 2013. Det har også vært høy aktivitet på kraftsiden i Sverige, blant annet med prosjektene Tuna for Svenska Kraftnät og Storfinnforsen for EON.

Generelt vurderes markedsutsiktene i Sverige som gode. I Nord-Sverige er det innenfor vannkraft, vindkraft og oppgradering av gruver planlagt milliardinvesteringer i årene som kommer.  Behov for opprustning av energi/kraftsektoren gir også et økende markedspotensial i både Sverige og Norge.  Industrien er noe mer preget av forsiktighet knyttet til usikkerhet i internasjonal økonomi.

Goodtech har etablert et markeds-/kundeprogram, «Power by Goodtech» hvor vår samlede kapabilitet innen energi og kraftløsninger for våre kraftkunder er tydeliggjort.

Det pågår løpende en del aktiviteter for å styrke virksomheten for å møte videre vekst:

 • Forbedrede prosjektstyringssystemer
 • Kompetanseheving og opplæring
 • Aktiviteter for å øke debiteringsgrad og reduksjon av indirekte tid gjennom bedret ressursutnyttelse
 • Samkjøring av prosedyrer og arbeidsrutiner

Dette forventes å bidra til ytterligere effektivisering og optimalisering av driftsmarginer fremover.

Forretningsområdet Infra
Konsernets virksomhet knyttet til jernbane og tunnelbane er et eget forretningsområde, Infra.  Dette er et område hvor konsernet har hatt kraftig vekst de siste årene, og hvor konsernet besitter betydelig kompetanse innen gjennomføring av tilknyttede prosjekter. Konsernet arbeider videre med å øke kapasitet, strukturere denne virksomheten, og posisjonere Goodtech i et marked hvor det er planlagt store investeringer i årene fremover. Behov for opprustning av bane og økte krav til sikkerhet er sterke drivere i dette segmentet.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2013 2012 Endring
 Driftsinntekter 294 412 204 142 44,2 %
 Driftsresultat (EBITDA) 10 621 4 937 115,1 %
 EBITDA margin % 3,6 % 2,4 %  
 Ordrereserve 285 736 291 906 -2,1 %
 Antall ansatte 66 54 22,2 %

 

Infra har vunnet flere store kontrakter de siste to årene. Kontrakten på MSEK 150 for Trafikverket i tilknytning til Hallandsåsen jernbanetunnel i Skåne i begynnelsen av 2013 bekrefter vår posisjon i markedet, og inkluderer flere av Goodtechs kompetanseområder innenfor jernbane, elkraft og tunnelinstallasjoner. Infra har for tiden flere pågående store prosjekter. De underliggende marginer er økende. Det arbeides videre med å forbedre kapasitetsutnyttelsen og lønnsomheten.

Innen skinnegående infrastruktur i Sverige og Norge er det planlagt å iverksette mange prosjekter fremover. Med det svenske Trafikverkets milliardplaner kommende år, finnes det gode muligheter for økende aktivitet og kontrakter på jernbanesiden. Markedsutsiktene for Infra vurderes også som gode i Norge, hvor Goodtech arbeider med å forberede fremtidig satsning.

Forretningsområdet Solutions
Innen dette forretningsområdet leveres produksjonslinjer, maskiner og logistikkløsninger. Goodtech har egne teknologier, med varemerker som Portabulk® og MTH Warehouse, LECAB produksjonslinjer som eksempler. Goodtech leverer også egen teknologi og løsninger innen robotceller og materialtransport. Goodtech eksporterer også utvalgte produkter og teknologier.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2013 2012 Endring
 Driftsinntekter 199 301 256 843 -22,4 %
 Driftsresultat (EBITDA) -10 282 8 455 -221,6 %
 EBITDA margin % -5,2 % 3,3 %  
 Ordrereserve 73 184 71 733 2,0 %
 Antall ansatte 133 145 -8,3 %

 

Antall ansatte i forretningsområdet er ved årets utgang 133, hvorav 110 i Sverige, mot 145 ansatte (123 i Sverige) ved utgangen av 2012.

Solutions har hatt et meget svakt år i 2013, som følge av treghet i markedet og nedskriving på tre enkeltprosjekter innenfor system, prosjektleveranser og bulkhåndtering.  Disse prosjektene er nå avsluttet.  Organisasjonen er styrket for å kunne gjennomføre større og flere prosjekter i fremtiden. Prosjektstyringsrutiner og styringssystemer er i ferd med å oppgraderes for å legge til rette for bedre prosjektgjennomføring.  Det forventes at gjennomførte tiltak og kostnadstilpasninger i Solutions skal gi positiv resultatutvikling i 2014.

Etter en periode med svak utvikling innen enkelte deler av markedet har dette bedret seg den siste tiden.  Sammen med stor salgs- og markedsaktivitet har dette resultert i økt ordreinngang i slutten av 2013, og Solutions har vunnet flere nye kontrakter innenfor høylager, produksjonslinjer og emballasje. Prospektmassen er økende, og det er akseptabelt belegg fremover knyttet til pågående prosjekt og løpende avtaler utover dette.

Markedsutsiktene oppleves som gode, selv om utsiktene er noe ulike for de forskjellige industriområdene vi er engasjert i. Farmasi, næringsmiddelindustrien og bilindustrien forventes å gi Solutions gode muligheter fremover.

Forretningsområdet Environment
Dette forretningsområdet leverer miljøteknologi, vann- og avløpsrenseanlegg, samt løsninger innen vannrensing. Det meste av aktiviteten foregår i selskapet Goodtech Environment AB, som er lokalisert på Åland (Finland), og i Norge. Kjente varemerker er Biovac®, Fluidtec® og KOBIX. I det norske markedet er Goodtech markedsleder innen minirenseanlegg med Biovac®.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2013 2012 Endring
 Driftsinntekter 296 566 239 282 23,9 %
 Driftsresultat (EBITDA) 8 016 17 088 -53,1 %
 EBITDA margin % 2,7 % 7,1 %  
 Ordrereserve 129 835 147 820 -12,2 %
 Antall ansatte 78 71 9,9 %

 

Forretningsområdet har 78 ansatte ved årets utgang, hvorav 42 på Åland, mot 71 ansatte i fjor (38 på Åland).

Hovedårsaken til svakere resultat i 2013 sammenlignet med rekordåret 2012, er svakere Biovac® produktsalg i 2013. Sesongen kom sent i gang på grunn av frost. I flere geografiske områder har myndighetene forskjøvet frister for gjennomføring av pålagte fornyelser av avløpsanlegg.  I tillegg har det vært organisatoriske utfordringer i 2013 hvor styrking av organisasjonen er gjennomført. Environment på Åland er fullt belagt med prosjekter hvor effektiv og aktiv prosjektledelse fortsetter å gi gode marginer, selv om avslutningen på året ble litt svakere enn forventet som følge av økte kostnader i avslutningsfasen på et enkeltstående prosjekt. 

Ordrereserven er på et stabilt høyt nivå, og Environment har vunnet flere viktige kontrakter i løpet av året både innenfor VA-sektoren og innenfor biogass. Etter årsslutt har Environment vunnet tildelingen av kontrakt for Tønsberg-Vestfold Biogass på ca NOK 40 mill.

På produktsiden er det positive forventninger for 2014, med forventet oppstart av kommunal regulering i flere geografiske områder i Norge. Det har vært en betydelig økning av salg av Biovac® produkter i det svenske markedet, som skyldes implementering av miljøtiltak i en rekke svenske kommuner. Dette er en viktig bekreftelse på det potensialet vi ser i det svenske markedet på litt sikt. Environment i Norge har implementert nytt økonomistyringssystem og flyttet inn i nye lokaler som er tilrettelagt for videre volumvekst.

Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå for større offentlige anskaffelser innenfor VA-sektoren, med bra tilgang på prospekter og anbud.  Innenfor biogass har Goodtech  økende aktivitetsnivå og tilbudsaktiviteten er økende.

Forretningsområdet Products
Goodtech er distributør av automatiserings-, kommunikasjons- og elektrokomponenter og instrumentering. Goodtech representerer flere kjente produsenter.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2013 2012 Endring
 Driftsinntekter 92 716 80 082 15,8 %
 Driftsresultat (EBITDA) 7 092 8 766 -19,1 %
 EBITDA margin % 7,6 % 10,9%  
 Ordrereserve  4 235 13 496 -68,6
 Antall ansatte 24 22 9,1 %

 

Ordrereserven ved utgangen av året er NOK 4,2 mill. Imidlertid er den største delen av omsetningen løpende produktsalg, og kun en mindre del av omsetningen går via den registrerte ordrereserven.

Goodtech Products har i 2013 vunnet flere viktige kontrakter for leveranse av produkter og løsninger til olje- og servicenæringen.  Goodtech har fått tildelt flere kontrakter innen vei- og samferdselssektoren og er etablert i markedet som en ledende leverandør av kontrollsystemer til tunnel- og trafikkovervåking. Goodtech Products er også godt posisjonert i miljømarkedet.Ordrereserven ved utgangen av året er NOK 4,2 mill. Imidlertid er den største delen av omsetningen løpende produktsalg, og kun en mindre del av omsetningen går via den registrerte ordrereserven.

Markedsutsiktene anses som gode for områdene olje & gass, samferdsel og vann/miljø.  Innenfor tradisjonell landbasert industri er markedsutsiktene svakere med fortsatt relativt lavt investeringsnivå.

Det er bra tilgang på prospekter, og våre tilbudsaktiviteter er økende i Products. Organisasjonen er styrket med mer salgskompetanse og nye økonomisystemer i 2013, for å stå godt rustet for videre vekst.

Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet
Konsernets totalkapital er ved utgangen av året NOK 1.536,8 mill. Av dette utgjør omløpsmidler NOK 772,6 mill. og anleggsmidler NOK 764,2 mill. Egenkapitalen per 31. desember er på NOK 725,2 mill. noe som gir en egenkapitalgrad på 47,2 % mot 47,7 % i fjor.

Kontantstrøm fra driften er negativ NOK 8,7 mill. i 2013 mot positiv kontantstrøm fra driften i 2012 på NOK 117,1 mill. Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode, avhengig av sammensetning av prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene.  Kontantstrøm fra driften i 2013 er betydelig påvirket av kapitalbinding i noen større prosjekter.  Goodtech har fokus på god likviditetsstyring, og har i 2013 hatt sterkt fokus på tiltak for å bedre kontantstrømmen i prosjektene, inkludert forbedring av faktureringsrutiner og oppfølging av utestående fordringer.  Iverksatte tiltak har gitt en god oppsving på slutten av året, og skal gi bedre utvikling i likviditeten fremover.

Netto rentebærende gjeld utgjør NOK 162,2 mill. ved utløpet av 2013, hvorav NOK 43,8 mill. er kortsiktig (NOK 56,1 mill. i 2012 hvorav NOK -57,1 mill. var kortsiktig).  Konsernet har ubenyttede kredittrammer på ca NOK 130,8 mill. ved utgangen av året mot NOK 170,0 mill. i fjor.   Netto gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld/egenkapital) utgjør 22,4 % ved utgangen av 2013 mot 8,2 % året før. Konsernet har med dette en sunn finansiering og gjeldsgrad.

Aksje- og aksjonærforhold
Selskapets aksjekapital består av 32.528.905 aksjer pålydende kr 2 til sammen kr 65.057.810.

Alle aksjonærer i Goodtech skal ha like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene.

El & Industrimontage Tannergård AB er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 28,9 % av aksjene. Holmen Industri Invest 1 AS er nest største aksjonær med en eierandel på 24,1 %. Deretter følger Skagen Vekst med 6,5 %. Sedlak Holding AS, et selskap eid av styremedlem og konserndirektør for teknologi og forretningsutvikling Veroslav Sedlak, eier 4,8 % av aksjene. EIO AS, et selskap eid av konsernsjef Vidar Låte, eier 4,7 % av aksjene.

Konsernet har også i 2013 gjennomført aksjespareprogram for konsernets ansatte med god deltakelse.  Rundt halvparten av konsernets ansatte er aksjonærer i Goodtech ASA.

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 26.160 egne aksjer, tilsvarende 0,1 % av selskapet aksjekapital.

Styret mottok i 2013 bud på konsernets installasjons- og kraftvirksomhet i Sverige, og det ble innledet en prosess der det ble inngått en intensjonsavtale med Bravida om salg av denne delen av virksomheten.  Intensjonsavtalen ble senere terminert, da partene ikke lykkes i å komme til enighet om kommersielle vilkår. Goodtech fortsetter etter dette sin satsning i forhold til gjeldende strategiske plan om videreutvikling og vekst i hele konsernet.

Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten.


Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet
Goodtech arbeider aktivt med å styrke fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen.  Aktiviteter skal planlegges og utføres slik at ingen blir påført skade eller sykdom, at miljøet ikke forurenses og at materielle verdier ikke skades.

Fra å ha vært forskånet fra alvorlige ulykker i mange år, har konsernet i løpet de to siste årene blitt rammet at 3 alvorlige personulykker. Disse ble startskuddet for et krafttak med målrettede aktiviteter som er gjennomført gjennom 2013 for å sette HMS arbeidet i fokus og styrke konsernets sikkerhetskultur. I forbindelse med satsning innenfor kraft og energi har Goodtech ytterligere styrket fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen. 

HMS er et lederansvar som følger selskapets linjeorganisasjon, og skal drives i henhold til lover og myndighetskrav, og i henhold til Goodtechs HMS-rutiner i bedriftens styringssystem.

For Goodtech omfatter HMS-begrepet følgende:

 • Sikkerhet for menneskers liv og helse, inkludert arbeidsmiljø
 • Sikkerhet for det ytre miljø
 • Sikkerhet for eiendom og materiell

Konsernet har en egen MQSP avdeling («Method, Quality,Safety & Procurement») på konsernnivå som har til oppgave å:

 • arbeide for å beskytte miljøet og menneskene, herunder sikkerhet på arbeidsplassen og kontinuerlige forbedringer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
 • sikre at vi har kompetanse til å drive og lede større og/eller komplekse prosjekter
 • sikre og styrke konsernets felles metoder
 • effektivisere og sikre konsernets prosjektgjennomføring
 • forvalte og utvikle konsernets virksomhetsstyringssystem (VLS) med prosesser, strukturer, rutiner og maler.

Goodtech har som målsetning å ha bransjens mest effektive prosjektgjennomføring og metoder, samt kompetent personell som setter sikkerhet, kundene og medarbeiderne i fokus. Prioritert oppgave for MQSP er forvaltning av rutiner og metoder, og forbedringsarbeid i prosjektbasert virksomhet representert med for ca. 75% av virksomheten i Goodtech.

Hele virksomheten innenfor Projects & Services og Infra, samt deler av Solutions er ISO-sertifisert.  De øvrige enhetene i konsernet planlegges sertifisert i løpet av 2014.

 Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2013 2012
 Rapporterte arbeidsuhell 75 46
 Rapporterte arbeidsuhell med fravær 18 18
 Sykefravær 3,83 % 4,33 %
 Dødsfall blant ansatte 0 0

 

I løpet av de to siste årene har Goodtech hatt en økende fokus på rapportering av ulykker og uønskede hendelser.  Alles helse og sikkerhet har høyeste prioritet, og i tillegg til løpende risikovurderinger er det av avgjørende betydning å lære av egne feil.  Dette har Goodtech satt i system gjennom rapportering og oppfølging av uønskede hendelser og arbeidsuhell.  Sammen med løpende kartlegging av risiko og risikoanalyser er dette et viktig virkemiddel i det forebyggende HMS arbeidet. Arbeidet med å nå Goodtechs visjon om null skader og ulykker på arbeidsplassen fortsetter, og det legges ned betydelige ressurser for å heve HMS-nivået videre i 2014. 

Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt og ha en arbeidsplass som er fri for mobbing og/eller trakassering.  Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Konsernet skal ikke utøve noen form for diskriminering i sin rekrutterings- og ansettelsespraksis eller når det gjelder tilgang til utdanning, forfremmelse og belønning. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god.  Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende.

 Ansatte 2013 2012
 Antall ansatte 1 482 1 411
 Andel kvinnelige ansatte 8,8 % 8,6 %
 Kvinner i Goodtechs styre 2 2

 

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for å få flere kvinner som søkere til ledige stillinger. Konsernets kvinnelige ansatte arbeider i dag hovedsaklig innen økonomi, administrasjon og marketing. Goodtech ASA oppfyller ikke kravet til 40% kvinneandel i styret ved årsskiftet. Dette skyldes fratreden fra styret gjennom året, og vil bli rettet opp ved førstkommende generalforsamling. 

Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i note 28 til årsregnskapet.

Miljørapportering
Goodtech bidrar positivt til samfunnets utvikling gjennom å levere kostnadseffektive prosjekter og innovative teknologiløsninger. Samtidig forbruker virksomheten råvarer og forårsaker utslipp til luften gjennom transport. Goodtech har identifisert og valgt noen vesentlige miljøaspekter med kontinuerlig fokus:

 • Vi velger (og selger) energieffektive løsninger som reduserer kundenes energiforbruk
 • Vi minimerer transporten gjennom planlegging, IT/telekommunikasjon, samordnede innkjøp, samkjøring, bruk av offentlige transportmidler, miljøvennlige biler og oppfordring til sparsom kjøring.
 • Vi velger helse- og miljøvennlige produkter og materiell
 • Vi tar hånd om avfallet vårt på best mulig måte ut i fra lokale forutsetninger, og forsøker å gjenbruke eller gjenvinne mesteparten
 • Vi minimerer bruken av kjemikalieprodukter og velger slike i fra et helse- og miljøperspektiv
 • Vi minimerer risikoen for miljøulykker i form av brann eller kjemikalielekkasje, men har beredskap for å håndtere en eventuell ulykke

Det henvises ellers til redegjørelse for samfunnsansvar i kapittelet om menneske, samfunn og miljø i årsrapporten.Risikofaktorer og risikostyring
Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter.  I tillegg er enkelte selskaper eksponert mot regulatoriske risikofaktorer og politisk risiko.  Politiske beslutninger som vedrører infrastruktur og miljø er eksempler på slike.

Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og trygging av arbeidsplasser for selskapets ansatte.
Goodtech arbeider aktivt med å håndtere risiko i alle sine forretningsområder, og det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de viktigste risikoforhold belyses og vurderes.

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og profesjonell måte i gjennomføringsfasen.  Konsernets balanse inneholder eiendeler og gjeld relatert til pågående prosjekter.  Enkelte poster inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte forutsetninger.  Disse forutsetningene har vært vurdert og funnet realistiske. Konsernet er for tiden i avslutningsfasen på noen større prosjekter, der det pågår avklaringer med kunden for endelig avslutning og økonomisk oppgjør. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen pr 31.12.2013.

I løpet av en prosjektperiode kan det oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.  Konsernet har rutiner og systemer for risikovurdering i prosjektene, fra anbudsfasen og frem til ferdig prosjekt. Gjennomgang og vurdering av prosjektene gjøres hver måned.  Formålet med dette er gjennom korrigerende tiltak å begrense uønskede økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser, samt å ha løpende realistiske estimater på prosjektene. Samtidig fokuseres det på å utnytte positive muligheter i prosjektene.

Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til den totale omsetningen. Det er fortsatt press i arbeidsmarkedet, særlig på prosjektledersiden.  Dette vil kunne påvirke konsernets tilgang på relevant kompetanse. Disse risikoforholdene har høy fokus, og søkes oppveid gjennom det systematiske arbeidet som ledes av MQSP-avdelingen. Konsernet har blant annet eget opplæringsprogram Goodtech Academy for opplæring og opprusting av nye og eksisterende prosjektledere. I tillegg gjennomføres Goodtech Business Workshop på alle kontorsteder hvor fokus er på resultatforbedring og forbedret bruk av systemer, rutiner og forretningsdrift. Det vil utarbeides flere opplæringsprogram innen flere områder. Økt kompetanse og trening er viktige satsningsområder for å nå selskapets målsetninger om vekst og inntjening.

Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Goodtech har en vesentlig del av virksomheten i Sverige og er derfor eksponert mot SEK. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger.


Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder.

Styret vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK.  For å redusere Goodtechs eksponering mot endringer i rentenivået, er det inngått avtale om fastrente på selskapets langsiktige lån. For øvrig har konsernet lånerammer og låneopptrekk med flytende rente.

Goodtechs arbeid med å styrke fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen er omtalt under kapitlet om personale, arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Det gjøres regelmessige risikovurderinger hvor de viktigste risikoforholdene belyses og vurderes.   

Forskning og utvikling 
Goodtech arbeider løpende med større og mindre teknologiutviklingsprosjekter. En stor del av utviklingen er knyttet til løsninger som skal leveres til kunde. Vi har samlet de løsningsorienterte teknologiene i Solutions. Dette er et godt og naturlig grunnlag for satsning på teknologi- og produktutvikling.   Som eksempel selger vi vår egen teknologiløsning for høylager, materialhåndtering og robotceller og kombinasjoner av disse.

Goodtech Recovery Technology AS har inngått R&D-kontrakt for gjenvinning av energi med Dubai Aluminium (Dubal).  Kontrakten med Dubal åpner store muligheter for fremtidige leveranser til aluminiumsindustrien, men vil også kreve ytterligere investeringer fremover. Kostnadene forbundet med denne utviklingen balanseføres.

Goodtechs høyteknologiske produkt, Promaps, var en av finalistene nominert til Teknisk Ukeblad sin utmerkelse Årets Teknologibragd 2013. Promaps er Goodtechs unike løsning og verktøy for overvåking, analyse og beregning av risikobildet i kraftnettet. Promaps er en online risikosimulator, første i sitt slag, og ble installert og satt i drift hos Statnett i oktober 2013. En finaleplass er en stor anerkjennelse for det innovative utviklingsarbeidet som er gjennomført med Promaps gjennom flere år, og er en bekreftelse på at Goodtech ligger langt fremme både teknisk og kompetansemessig. Produktet kan også brukes innenfor andre strømningssystemer. Kostnadene forbundet med denne utviklingen balanseføres.

Eierstyring og selskapsledelse
Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse.

Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 20. mars 2014 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Årets resultat i konsernet og i morselskapet Goodtech ASA
Goodtech-konsernet viser et årsresultat på NOK 41,5 mill. Resultat per aksje fra videreført virksomhet utgjør NOK 1,28 per aksje.

Morselskapet Goodtech ASA viser et overskudd på NOK 7,1 mill. i 2013. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,65 per aksje for regnskapsåret 2013, tilsammen NOK 21,1 mill. Utbytte utover årets resultat foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital på NOK 10,7 mill.
 og overføring fra annen innskutt egenkapital på NOK 10,4 mill.

Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital ved utgangen av året etter årets foreslåtte utbytte utgjør NOK 590 mill. 


Hendelser etter årets utløp
Goodtech signerte 21. februar kontrakt med Hydro for levering av elektro- og automasjonstavler til Hydros anlegg på Karmøy. Kontrakten går over 1,5 år og har en verdi på NOK 35 millioner. Kontrakten inngås av Goodtech Projects & Services AS, og innbefatter også leveranser fra søsterselskapet Goodtech Products AS.

Goodtech Environment AB har etter kvartalslutt vunnet tildelingen av en kontrakt for Tønsberg-Vestfold Biogass på ca NOK 40 mill.

I mars 2014 ble prosjektet MAX IV tildelt prisen for Beste fremtidsprosjekt på byggmessen MIPIM i Cannes.  Goodtech har bidratt til dette prisbelønnede prosjektet gjennom det 50 % eide selskapet GAQ Contracting AB, som har hatt leveranser for ca 190 MSEK inn i prosjektet.

Konsernets fremtidige utvikling 
Goodtech fortsetter sin satsning i henhold til gjeldende strategiske plan for videreutvikling og vekst i hele konsernet, som kan gjennomføres både ved organisk vekst, mulige oppkjøp og andre strukturgrep.

Goodtech vil bygge videre på eksisterende langsiktige kundeforhold, som utgjør en betydelig andel av vår omsetning, og har etablert planer for videre vekst.  Det strategiske programmet «The Goodtech way» danner grunnlaget for hvordan vi vil videreutvikle vår posisjon i markedet og vår virksomhet. Det vil bli arbeidet målrettet videre med tiltak for å bedre resultatmarginene og likviditeten i driften ytterligere.

Vi vurderer markedsutsiktene som gode, men med noe usikkerhet knyttet til global økonomi.  På kort sikt kan det svinge en del innen enkelte markedsområder.

Med den strategiske posisjonen som Goodtech har etablert, ser styret og ledelsen Goodtechs fremtidsutsikter som gode.   

Som grunnlag for fremtidig vekst vil selskapets styre øke innsatsen for å stimulere til vekst i tråd med etablert strategi. Styret ser dette som et godt grunnlag for en positiv verdiutvikling for selskapets aksjonærer, og vil videreføre en aktiv utbytte­politikk fra selskapet fremover.

 

Oslo, 20. mars 2014

 

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder 
  Rolf Tannergård
Styremedlem
  Karl-Erik Staubo 
Styremedlem
         
Veroslav Sedlak
Styremedlem
  AnneM. Sødahl Wessel
Styremedlem
  Åsa Otterlund 
Styremedlem
         
Håvard Kristiansen
Styremedlem
  Gunnar Strand
Styremedlem
  Vidar Låte
Konsernsjef