Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Balanse per 31. desember
       
                   
(Alle tall i NOK 1.000)
Note
 
2013
 
2012
       
EIENDELER
                 
Anleggsmidler
                 
Varige driftsmidler
 
61 841
 
44 788
       
Immaterielle eiendeler
 
662 201
 
611 024
       
Investering i tilknyttet selskap
 
3 556
 
1 744
       
Utsatt skattefordel
 
34 561
 
34 735
       
Andre anleggsmidler
 
2 080
 
169
       
Sum anleggsmidler
   
764 239
 
692 460
       
                   
Omløpsmidler
                 
Varelager
 
26 951
 
29 180
       
Kundefordringer
 
446 847
 
423 695
       
Andre kortsiktige fordringer
 
265 434
 
215 132
       
Kontanter og kontantekvivalenter
 
33 365
 
82 857
       
Sum omløpsmidler
   
772 598
 
750 864
       
Sum eiendeler
   
1 536 837
 
1 443 324
       
                   
EGENKAPITAL OG GJELD
                 
Egenkapital
                 
Innskutt egenkapital
                 
Aksjekapital
 
65 058
 
65 058
       
Egne aksjer
 
-52
 
-70
       
Overkurs
 
35 318
 
35 318
       
Annen innskutt egenkapital
 
500 000
 
500 000
       
Sum innskutt egenkapital
   
600 323
 
600 305
       
                   
Opptjent egenkapital
                 
Annen egenkapital
   
123 950
 
86 908
       
Sum opptjent egenkapital
   
123 950
 
86 908
       
Ikke-kontrollerende eierinteresser
   
920
 
602
       
Sum egenkapital
   
725 193
 
687 815
       
                   
Gjeld
                 
Langsiktig gjeld
                 
Lån
 
118 340
 
113 197
       
Pensjonsforpliktelser
 
679
 
1 621
       
Utsatt skatt
 
10 854
 
9 298
       
Sum langsiktig gjeld
   
129 873
 
124 117
       
                   
Kortsiktig gjeld
                 
Lån og kreditter
 
77 218
 
25 803
       
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
 
579 044
 
594 804
       
Betalbar skatt
 
3 573
 
3 959
       
Avsetninger
 
21 936
 
6 825
       
Sum kortsiktig gjeld
   
681 771
 
631 392
       
Sum gjeld
   
811 645
 
755 509
       
Sum egenkapital og gjeld
   
1 536 837
 
1 443 324
       
                   
                   
Note 1 – 31 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.
           
                   
                   
                   
                   
Stig Grimsgaard Andersen
Rolf Tannergård
Karl-Erik Staubo
       
Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
       
                   
Veroslav Sedlak
AnneM. Sødahl Wessel
Åsa Otterlund
       
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
       
                   
Håvard Kristiansen
Gunnar Strand
   
Vidar Låte
       
Styremedlem
Styremedlem
   
Konsernsjef
       
                   
                 
                 
                   
             
             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
 
Note 1
Regnskapsprinsipper
     
             
Goodtech ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Per Krohgs vei 4,1065 Oslo,Norge.
             
Goodtech er et teknologikonsern som bidrar til samfunnets utvikling gjennom oppgradering av infrastruktur og energisystem,effektivisering og økt konkurransekraft innen industrien og gjennom å møte samfunnets miljøutfordringer.
             
Selskapet er Nordens ledende automatiseringsselskap og den største prosessmontasjeentreprenøren.
             
Selskapet er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,4 milliarder og har ca 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland.
             
Virksomheten er organisert i fem forretningsområder; Projects & Services,Infra,Solutions,Environment og Products.
             
Regnskapet ble godkjent for offentliggjøring av styret den 20.03.2014.
             
1.1 Hovedprinsippet
       
Goodtech avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU,og med sammenlignbare tall for fjoråret. Nye regnskapsstandarder som er tatt i bruk i løpet av året er omtalt nedenfor. Nye IFRS-er og fortolkningsuttalelser som er utgitt men som ikke er obligatorisk å anvende per 31.12.2013 er nærmere omtalt i punkt 1.32.
             
Konsernregnskapet bygger i utgangspunktet på et historisk kost prinsipp. Avvik fra dette er behandling av finansielle derivater som er regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat.
             
Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.
             
Nye og endrede standarder som er tatt i bruk
Fra 1. januar 2013 er følgende stardarder tatt i bruk;
   
             
Endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap angående utvidet resultat. Endringen innebærer at poster i utvidet resultat skal grupperes etter hvorvidt de senere kan omklassifiseres til det tradisjonelle resultatet. Endringene har kun betydning for presentasjon, og har ingen påvirkning på konsernets finansielle stilling eller resultat.
             
IAS 19 Ansatteytelser ble endret i juni 2011. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor), umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders opptjening ved endring i ordningen, og et skifte fra rentekostnad på forpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene til et netto rentebeløp der diskonteringsrenten benyttes på netto pensjonsforpliktelse (-eiendel). Konsernets pensjonsforpliktelser er relativt små sett i forhold til totalregnskapet og endringene har ikke vesentlig betydning. Konsernet har ikke benyttet seg av muligheten for korridor, slik at denne endringen har ikke medført noen endringer for konsernet.
             
IFRS 10 Konsoliderte finansregnskap er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig.
             
IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger erstatter IAS 31. Bruttometoden opphører med innføring av IFRS 11, men dette innebærer ikke at felles kontroll alltid skal innregnes etter egenkapitalmetoden. IFRS 11 har to hovedkategorier av felles kontroll: Joint Ventures og Joint Operations. For Joint Ventures skal felles kontroll innregnes etter egenkapitalmetoden, men ved Joint Operations skal partene innregne sine rettigheter i eiendeler og forpliktelser som inngår i samarbeidet. For Joint Operations kan regnskapsføring i noen tilfeller bli lik som bruttometoden under IAS 31, men ikke alltid.
             
IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål "SPE" og andre ikke-balanseførte selskaper.
             
IFRS 13 Måling av virkelig verdi definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer.
             
1.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
   
Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta,omregnes til balansedagens kurs for balanseposter,og resultatregnskapet til gjennomsnittkurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat. Ved tap av kontroll,betydelig innflytelse eller felles kontroll blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til investering som er henført til kontrollerende eierinteresser resultatført.
             
1.3 Konsolideringsprinsipper
     
Datterselskap
         
Konsernregnskapet inkluderer Goodtech ASA og selskaper som Goodtech ASA har kontroll over,jf. note 19. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår,og dekonsolideres når kontroll opphører. Ikke-kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital.
             
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.
             
Endringer i eierandeler i datterselskapene som ikke medfører tap av kontroll regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon. Vederlaget innregnes til virkelig verdi og differansen mellom vederlaget og balanseført verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser regnskapsføres mot kontrollerende eieres egenkapital
             
Ved endring i eierandel som medfører tap av kontroll måles vederlaget til virkelig verdi. Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i datterselskapet og ikke-kontrollerende eierinteressene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Differansen mellom vederlaget,balanseført verdi av nettoeiendeler og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes i resultatet som gevinst eller tap. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper
     
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse,men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%),over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.
             
Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap,reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet
             
Investeringer i felleskontrollert virksomhet
   
Etter IFRS 11 skal investeringer i felleskontrollerte ordninger klassifiseres enten som felleskontrollerte driftsordninger eller felleskontrollerte virksomheter avhengig av de avtalemessige rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt investor.
             
Konsernet har vurdert sin investering i felleskontrollert virksomhet som en felleskontrollert driftsordning. Felleskontrollerte driftsordninger regnskapsføres ved bruk av bruttometoden. Implementeringen av IFRS 11 har ikke medført noen endringer i regnskapsføringen i tidligere perioder.
             
Konsernregnskapet tar inn felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden fra det tidspunkt felles kontroll oppnås og til felles kontroll opphører. Bruttometoden innebærer at andel felleskontrollert virksomhet tas inn linje for linje i konsernet for eiendeler,gjeld,inntekt og kostnader.
     
Felleskontrollert virksomhet er virksomhet som konsernet har felles kontroll over gjennom en kontraktsfestet avtale mellom partene. Et felleskontrollert selskap innebærer etablering av en egen enhet hvor hver av partene har sin eierandel og hvor det er felles kontroll.
             
Eliminering av transaksjoner ved konsolidering
 
Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende,inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert,men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt.
             
1.4 Kontanter og kontantekvivalenter
   
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd,andre kortsiktige lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og innestående på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld.
             
I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt inkludert i beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er videre spesifisert på kontantbeholdning og kontantekvivalenter og trekk på kassekreditt.
             
1.5 Kundefordringer
       
Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall.
             
1.6 Prosjekter under utførelse og forskudd fra kunder
 
Utført,ikke fakturert produksjon bokføres til anskaffelseskost pluss andel av fortjeneste opptjent på balansedagen,se 1.21 for beskrivelse av prinsipper for inntektsføring. Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til spesifikke prosjekter og en andel av faste og variable indirekte utgifter påløpt i konsernets kontraktsaktiviteter basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
Ved fastsettelsen av påløpte utgifter sees det bort fra utgifter som gjelder fremtidige aktiviteter på en kontrakt. Disse utgiftene vises som varer,forskuddsbetaling eller andre omløpsmidler avhengig av kostnadstypen.
             
I balansen vises utført,ikke fakturert produksjon,fratrukket avsetning for forventede tap og forskuddsbetalinger,under posten "andre kortsiktige fordringer". I tilfeller der forskuddsbetalingen overstiger utført produksjon,er mottatt forskudd oppført under posten "leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld".
             
1.7 Varelager
         
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert til salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse,markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer inkluderer variable og faste kostnader som kan allokeres basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
1.8 Finansielle derivater og sikringsinstrumenter
           
Separate derivater måles til virkelig verdi. Konsernet anvender rentebytteavtaler som sikringsinstrument for sikring av kontantstrømmer knyttet til langsiktig finansiering.
         
Kontantstrømsikring
       
Den effektive delen av endring i virkelig verdi på derivater som øremerkes og kvalifiserer som sikringsinstrument i en kontantstrømsikring,regnskapsføres over utvidet resultat.
             
Sikringsgevinster eller -tap som er ført over utvidet resultat og akkumulert i egenkapitalen omklassifiseres til resultatregnskapet i den perioden sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Gevinster eller tap som knytter seg til den effektive del av rentebytteavtaler som sikrer lån med flytende rente resultatføres under ”Finanskostnader”.
             
Når et sikringsinstrument utløper eller selges,eller når en sikring ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring,forblir samlet gevinst eller tap ført over utvidet resultat i egenkapitalen og blir omklassifisert til resultatet samtidig med at den sikrede transaksjonen blir resultatført. Hvis en sikret transaksjon ikke lenger forventes å bli gjennomført omklassifiseres balanseført beløp i egenkapitalen umiddelbart til resultatregnskapet på linjen ”Netto andre (tap) gevinster”.
             
1.9 Finansielle eiendeler
       
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet,utlån og fordringer og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse,og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. I rapporteringsperioden har konsernet kun finansielle eiendeler klassifisert som "lån og fordringer".
             
Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som "kundefordringer,andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler" i balansen,og regnskapsføres til amortisert kost.
             
1.10 Nedskrivning av finansielle eiendeler
   
Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer har blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet og frem til balansedagen. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller,og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet,reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert.
             
1.11 Varige driftsmidler
       
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes,blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
             
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen,inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk,slik som løpende vedlikehold,resultatføres,mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.
             
Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid:
             
Bygninger 20-30 år
         
Maskiner,inventar m.m 3-10 år
     
             
Avskrivningsperiode,-metode og utrangeringsverdi vurderes årlig.
             
1.12 Leieavtaler
         
Finansielle leieavtaler
       
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne,i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.
             
Samme avskrivningstid benyttes som for konsernets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at konsernet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden,avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid eller for eiendelens økonomiske levetid.
             
Operasjonelle leieavtaler
       
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen,ikke er overført til leietaker,klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
             
1.13 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet
 
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet (eller grupper av anleggsmidler og gjeld) er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og salget må være forventet gjennomført innen ett år fra dato for klassifiseringen.
             
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere bokført verdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader.
             
1.14 Immaterielle eiendeler
       
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.  Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av –og nedskrivning.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler,med unntak av balanseførte utviklingskostnader,balanseføres ikke,men kostnadsføres løpende.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og –periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og/eller –periode behandles som estimatendring.
             
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes årlig for nedskrivning,se pkt 1.16.
             
Patenter og lisenser
       
Patenter og lisenser balanseføres til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert utnyttbar levetid,som varierer fra 5-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig.
             
Forskning og utvikling
       
Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført når det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at prosjektet er teknisk og kommersielt gjennomførbart,at konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utgifter til utvikling resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader,direkte lønnskostnader og andre direkte henførbare utgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
             
Balanseførte utviklingskostnader med bestemt utnyttbar levetid avskrives over eiendelens estimerte økonomiske levetid. Dette kan skje enten ved bruk av lineær avskrivning eller prosjektallokering av avskrivningskostnad over brukstid.
             
Kundekontrakter
         
Ved kjøp av virksomhet vil kundeavtaler som tilfredsstiller definisjonen av immaterielle eiendeler i IAS 38 skilles ut og innregnes separat. Inntjeningsbaserte modeller benyttes som grunnlag for fastsettelse av virkelig verdi. Kundeavtalene har bestemt utnyttbar levetid og avskrives lineært over kontraktsperioden.
             
1.15 Virksomhetssammenslutninger og goodwill
   
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. For omtale av måling av ikke-kontrollerende eierinteresser vises det til note 1.20. Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper.
             
Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler,pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutning kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi,eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler.
             
Når virksomheten erverves i flere trinn skal eierandelen fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunket med resultatføring av verdiendringen.
             
Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Det betingede vederlaget er klassifisert som en forpliktelse i henhold til IAS 39 og regnskapsføres til virkelig verdi i etterfølgende perioder med verdiendringen over resultatet
             
Dersom summen av vederlaget,virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet,balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler,resultatføres differansen. Goodwill avskrives ikke,men testes minst årlig for verdifall,ref pkt 1.16.
       
Den del av virkelig verdi av egenkapitalen som overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet.
             
1.16 Verdifall på ikke finansielle eiendeler
   
Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikator på at fremtidig kontantstrøm ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi.
             
Ved vurdering av verdifall,grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).
             
Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill,blir goodwill allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen av goodwill skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet.
             
1.17 Lån
           
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted,med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.
 
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato.
             
1.18 Avsetninger
         
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse,det er sannsynlighetsovervekt for at det vil skje et økonomisk oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig,beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen.
             
En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe.
             
Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan,og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.
             
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene.
             
1.19 Egenkapital
         
Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner
     
Transaksjonsutgifter direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.
             
Omregningsdifferanser
       
Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført.
             
1.20 Ikke-kontrollerende eierinteresser
   
Ikke-kontrollerende eierinteresser i konsernregnskapet utgjør den ikke-kontrollerende eierinteressens andel av balanseført verdi av egenkapital.
             
Datterselskapets resultat,samt de enkelte komponentene av andre inntekter og kostnader,er henførbare til eiere av morforetaket og de ikke-kontrollerende eierinteressene. Totalresultatet henføres til morforetakets eiere og til de ikke-kontrollerende eierinteressene selv om dette fører til at ikke-kontrollerende eierinteresse blir negativ.
             
1.21 Prinsipper for inntektsføring
     
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter.
             
Varesalg
           
Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskapet er overført til kjøperen,og Goodtech ikke lenger har kontroll eller administrativ innflytelse over varene.
             
Anleggskontrakter
       
Inntekter fra salg av langsiktige kundekontrakter om tilvirkning av eiendel resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad,når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles ved bruk av to målemetoder; påløpte kostnader på balansedagen i forhold til totalt estimerte kostnader på prosjektene,eller påløpte timer i forhold til totalt estimert timer. Valg av metode gjøres ut i fra type prosjekt; timebasert- eller produktbasert prosjekt. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader/timer inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
             
Tjenester
           
Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fremdriften måles i påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Enkelte prosjekter omfatter leveranse av både tjenester og produkter som en samlet leveranse. Slike prosjekter regnskapsføres etter prinsippene for anleggskontrakter. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat,vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
             
Royalty inntekter resultatføres når de opptjenes,i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtale.
             
Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes.
             
Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.
             
1.22 Utenlandsk valuta
       
Transaksjoner i utenlandsk valuta
     
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta,omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta,omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.
             
Følgende valutakurser benyttes ved omregning;
   
 
SEK
EUR
   
Valutakurs 1.1.2013
85,49
7,34
   
Valutakurs 31.12.2013
94,72
8,38
   
Gjennomsnittlig kurs 2013
90,20
7,81
   
             
Virksomhet i utlandet
       
Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter,inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer,som fremkommer ved konsolideringen,omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Gjennomsnittskurs beregnes for hvert kvartal. Valutakursdifferanser innregnes i egenkapital. Omregningsdifferanser i egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet.
             
1.23 Ansatteytelser
       
Pensjonsordninger
       
Konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon har alle konsernets ansatte i Norge pensjonsordninger som minst ivaretar lovens krav.
             
For innskuddsordninger betaler selskapet inn faste bidrag. Selskapet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning.
             
En ytelsesordning vil typisk definere et beløp en ansatt vil motta fra og med pensjonseringstidspunktet,vanligvis avhengig av alder,antall år i arbeid og lønn.
             
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
     
Netto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som den ansatte har opptjent på balansedagen,fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer. Diskonteringsrenten er utledet basert på renten på foretaksobligasjoner (OMF),og tilpasset løpetiden på forpliktelsen. Beregningene er basert på lineær opptjeningsmodell,og inkluderer arbeidsgiveravgift for netto faktisk underfinansierte ordninger.
             
Introduksjon av en ny ytelsesplan eller en forbedring av nåværende ytelsesplan medfører endringer i pensjonsforpliktelsen. Dette blir kostnadsført lineært frem til effekten av endringen er opptjent. Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.
             
Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egnekapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår.
             
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
     
De fleste av konsernets datterselskaper har innskuddsbaserte pensjonsordninger. Konsernet betaler faste bidrag til forsikringsselskap,og har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag. Innskuddet kostnadsføres når den påløper.
             
Overskuddsdeling og bonusplaner
     
Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse.
             
1.24 Lånekostnader
       
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse,tilvirkning eller produksjon av en kvalifiserende eiendel,kapitaliseres som en del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost.
             
1.25 Offentlige tilskudd
       
Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene,og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens utnyttbare levetid. Investeringstilskudd innregnes ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.
             
1.26 Inntektsskatt
         
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av midlertidig forskjell knyttet til goodwill.
             
Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Konsernet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at konsernet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil konsernet redusere utsatt skattefordel i den grad konsernet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som langsiktig forpliktelse og finansielt anleggsmiddel i balansen.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.
             
1.27 Segmentinformasjon
       
Goodtech rapporterer segmentinformasjon i henhold til IFRS 8,Driftssegmenter,som krever at segmentinformasjon skal baseres på interne ledelsesrapporter som følges opp jevnlig av konsernets øverste beslutningstaker for å evaluere segmentenes resultater samt for å allokere ressurser til dem. Konsernet presenterer segmentinformasjon for driftssegmenter og geografiske segmenter (se note 3).
             
Konsernet rapporterer på følgende fem hovedsegmenter: Projects & Services,Infra,Solutions,Environment og Products.
             
Sammenligningsdata utarbeides for endringer i rapporteringssegmenter,se note 3 for Driftssegmenter.
             
1.28 Betingede forpliktelser og eiendeler
   
Betingede forpliktelser,som ikke har sannsynlighetsovervekt for et økonomisk oppgjør eller ikke kan måles pålitelig er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav.
             
En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet,men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet.
             
1.29 Hendelser etter balansedagen
     
Ny informasjon etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen,men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.
             
1.30 Estimatusikkerhet
       
Ved utarbeidelse av årsregnskapet i henhold til IFRS har konsernets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater og dermed påvirke konsernets eiendeler,gjeld,egenkapital og resultat.
             
Konsernets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
- Anleggskontrakter
         
- Vurdering av goodwill
       
- Utsatt skattefordel
         
             
Anleggskontrakter vil ha en rekke utfordringer fra anbudsfasen til overleveringsfasen. De estimater som legges til grunn i regnskapet er basert på ensartede prinsipper og underlagt kontrollprosedyrer som skal sikre god måling av prosjektresultater og fremdrift. Kompleksitet og omfang medfører likevel at prosjektene har en iboende risiko for at estimatfeil kan forekomme på tross av konsernets fokus på riktig måling.
             
Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Faktorer som utløser en vurdering av eiendelens verdi inkluderer dårlige resultater i forhold til historiske resultater eller i forhold til forventede resultater,vesentlig negativ industriell eller økonomisk utvikling,eller vesentlige endringer i den overordnede forretningsstrategien. Estimater av gjenvinnbart beløp av eiendeler og selskaper må delvis baseres på ledelsens vurderinger,herunder å bestemme egnede kontantstrømsgenererende enheter,estimering av fremtidige resultater,eiendelens inntektsgivende kapasitet og antakelser om fremtidige markedsforhold og utnyttelse av synergieffekter. Endringer i omstendighetene og i ledelsens forutsetninger kan føre til nedskrivinger.
             
Utsatt skattefordel basert på fremførbare underskudd er balanseført i den grad forventede fremtidige inntekter til det aktuelle selskap,hensyntatt konsernbidragsmuligheter,på mellomlang sikt vil være tilstrekkelig til å utnytte disse underskuddene. Dette gjør det nødvendig å estimere den fremtidige inntekten til selskapet. Slike anslag kan endres over tid og forårsake endringer i balanseført verdi av utsatt skattefordel.
             
1.31 Endringer i regnskapsprinsipp
     
Nye og endrede standarder med i krafttredelse i 2013 har ikke medført endringer i konsernets regnskapsprinsipper.
             
1.32 Standarder ikke trådt i kraft
     
Følgende nye standarder,rettelser og fortolkninger av standarder,er ikke trådt i kraft per 31. desember 2013,og er ikke tatt i bruk i dette konsernregnskapet.
             
IFRS 9 ”Financial Instruments” regulerer klassifisering,måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010,og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring,klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Standarden vil få innvirkning på hvordan selskapet presenterer sitt resultat. I henhold til IFRS 9 vil gevinster knyttet til avhendelse av finansielle instrumenter tilgjengelig for salg ikke føres over resultatet,men bare inngå i totalresultatet. Ikrafttredelse av standarden er satt til regnskapsperioder som begynner 1. januar 2015 eller senere.
             
For øvrig er det ingen andre IFRS’er eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet.
             
Nye regnskapsstandarder og fortolkninger som er relevante vil bli tatt i bruk fra det tidspunkt de er obligatoriske.
Note 2
Endringer i konsernets struktur
     
Virksomhetssammenslutning 2013
 
Konsernet overtok virksomheten til Profitek AB 1. juli 2013. Vederlaget for overdragelsen var på SEK 1,6 mill. Overtagelsen inkluderte 21 medarbeidere, mindre driftsmateriell og løpende kontrakter.
     
Kjøpsvederlaget er i sin helhet klassifisert som goodwill i konsernet. Goodwill er knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskaper. Disse verdiene oppfyller ikke balansekriteriene i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat.
     
Virksomhetssammenslutning og organisasjonsmessige endringer 2012
Virksomhetssammenslutning
   
Ingen vesentlige oppkjøp ble gjennomført i 2012.
   
     
Organisasjonsmessige endringer
   
Konsernets virksomhet knyttet til jernbane og tunnelbane ble med virkning fra 1.januar 2012 skilt ut som eget forretningsområde, Infra. Denne virksomheten inngikk tidligere i segmentet Projects & Services.
     
Salg av virksomhet 2013
   
Konsernet har ikke solgt eller avviklet virksomhet i 2013.
     
Salg av virksomhet 2012
   
Med virkning fra 31.12.2012 avhendet konsernet Interntransportvirksomheten i Goodtech Products AS. Inntekter og kostnader for avhendet virksomhet er vist netto på linjen netto gevinst/tap for solgt virksomhet i resultatregnskapet for 2012.
     
Tabellen nedenfor spesifiserer beløp for ikke-videreført virksomhet inkludert i resultatregnskapet for 2012
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2012
 
Driftsinntekter
9 078
 
Driftskostnader
-8 673
 
Driftsresultat
405
 
Netto finanskostnader
-
 
Resultat før skattekostnad
405
 
Skattekostnad
113
 
Gevinst ved salg etter skatt
2 867
 
Resultat for solgt virksomhet
3 159
 
     
Avviklet virksomhet påvirker følgende balanseposter i konsernregnskapet
 
2012
 
Varelager
-8
 
Inventar
-9
 
Sum eiendeler
-17
 
     
Netto kontantvederlag ved salg, mottatt januar 2013
4 000
 
     
Kontantstrøm fra avviklet virksomhet anses å være tilsvarende som EBITDA for 2012. Avviklet virksomhet har ikke hatt vesentlige investerings- eller finansieringsaktivitet. Kontantstrømmen fra avviklet virksomhet er vurdert å ikke være vesentlig og følgelig ikke vist separat i kontantstrømoppstillingen for konsern.
Note 3
Segmentinformasjon
         
               
Driftssegmenter
             
Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering.
               
Goodtech har organisert virksomheten i fem rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder), basert på type prosjekter, produkter og tjenester som leveres og ulike kundegrupper som følger:
               
Forretningsområdet Projects & Services leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen elektro- og prosessmontasje, kraft og automatisering, til nordisk industri og offentlig sektor. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.
               
Forretningsområdet Infra leverer tjenester og løsninger for oppgradering av infrastruktur. Infra ble skilt ut fra Projects & Services fra 1. januar 2012, for å arbeide dedikert mot jernbane og tunnelbane.
               
Forretningsområdet Solutions leverer løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåntering, lager og logistikk, til skandinavisk industri, samt til utvalgte kunder og bransjer internasjonalt.
               
Forretningsområdet Environment leverer skreddesydd miljøteknikk, produkter og løsninger for miljøproblemer, til kommuner, industribedrifter og privatmarkedet.
               
Forretningområdet Products leverer produkter innen automatisering, instrumentering, industriell kommunikasjon og logistikk.
               
2013 (Alle tall i NOK 1.000)
Projects & Services
Infra
Solutions
Environment
Products
Konsern-poster
Total
Inntekter fra eksterne kunder
1 563 267
294 385
195 560
295 302
85 261
-
2 433 776
Inntekter mellom segmenter
13 715
27
3 741
1 263
7 454
-26 200
0
Totale segmentinntekter
1 576 982
294 412
199 301
296 566
92 716
-26 200
2 433 776
Varekostnader
-615 517
-213 905
-101 470
-224 865
-58 364
16 586
-1 197 535
Lønnskostnader
-688 666
-53 539
-82 443
-41 202
-17 948
-21 212
-905 011
Andre driftskostnader
-192 999
-16 347
-25 670
-22 482
-9 312
21 798
-245 012
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
79 800
10 621
-10 282
8 016
7 092
-9 028
86 218
Avskrivninger
-18 525
-277
-2 215
-1 087
-461
-1 456
-24 021
Spesielle driftsposter
-
-
-
-
-
-3 087
-3 087
Driftsresultat
61 274
10 343
-12 497
6 929
6 631
-13 570
59 110
Netto finanskostnader
-3 509
-2
-676
-3 792
-599
171
-8 406
Andel resultat tilknyttede selskaper
5 117
-
-
-
-
-1 200
3 917
Resultat før skattekostnad
62 883
10 342
-13 172
3 137
6 032
-14 600
54 621
               
Eiendeler
1 109 853
13 312
154 856
172 324
39 463
47 029
1 536 837
Anskaffelse av varige driftsmidler
3 867
193
9 045
8 073
2 948
2 136
26 262
               
2012 (Alle tall i NOK 1.000)
Projects & Services
Infra
Solutions
Environment
Products
Konsern-poster
Total
Inntekter fra eksterne kunder
1 415 559
204 142
250 899
238 587
69 606
209
2 179 002
Inntekter mellom segmenter
8 448
-
5 943
695
10 476
-25 562
0
Totale segmentinntekter
1 424 007
204 142
256 843
239 282
80 082
-25 353
2 179 002
Varekostnader
-566 288
-130 738
-138 647
-167 990
-46 875
20 512
-1 030 026
Lønnskostnader
-625 623
-45 354
-83 824
-33 952
-16 558
-16 097
-821 407
Andre driftskostnader
-187 509
-23 114
-25 917
-20 252
-7 882
13 766
-250 908
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
44 587
4 937
8 455
17 088
8 766
-7 171
76 661
Avskrivninger
-18 383
-345
-2 112
-829
-333
-850
-22 854
Spesielle driftsposter
-
-
-
-
-
-
-
Driftsresultat
26 204
4 592
6 343
16 259
8 433
-8 022
53 807
Netto finanskostnader
-4 313
-1
-738
1 294
-50
167
-3 639
Andel resultat tilknyttede selskaper
1 047
-
-
-
-
-
1 047
Resultat før skattekostnad
22 938
4 591
5 605
17 553
8 383
-7 855
51 215
               
Eiendeler
1 066 986
9 164
144 290
164 402
41 489
16 992
1 443 324
Anskaffelse av varige driftsmidler
3 538
131
366
1 710
461
1 144
7 350
               
               
Segmentene rapporteres brutto inkludert salg til øvrige segmenter. Konsernposter i oppstillingen inneholder salg mellom segmentene samt konsernaktiviteter i morselskapet Goodtech ASA som ikke er fordelt på segmentene.
               
Transaksjoner og overføringer mellom konsernets segmenter skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som overfor eksterne parter.
 
             
Eiendeler under Konsernposter består i hovedsak av eiendeler eid av morselskapet.
 
             
Inntekter per produktgruppe (Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
     
Varesalg
   
142 209
127 423
     
Anleggskontrakter
   
1 637 730
1 460 026
     
Tjenester
   
632 692
578 734
     
Andre inntekter
   
21 145
12 819
     
Sum inntekter
   
2 433 776
2 179 002
     
               
               
Informasjon om geografiske områder (Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
     
Norge
   
464 386
446 747
     
Sverige
   
1 910 360
1 634 433
     
Finland
   
1 426
6 954
     
Danmark
   
5 227
13 209
     
Brasil
   
1 870
3 115
     
Polen
   
3 564
14 326
     
Russland
   
2 244
3 836
     
USA
   
7 135
-
     
Japan
   
16 227
19 293
     
England
   
237
22 485
     
Tyskland
   
111
2 325
     
Frankrike
   
309
-
     
Belgia
   
1 154
164
     
Færøyene
   
1 950
101
     
Estland
   
585
-
     
Tsjekkia
   
953
950
     
Bahrain
   
2 202
-
     
De forente arabiske emirater
   
5 607
4 485
     
Marokko
   
580
-
     
Chile
   
7 349
4 614
     
Andre
   
300
1 967
     
Sum inntekter
   
2 433 776
2 179 002
     
               
Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.
               
Anleggsmidler (Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
     
Hjemstat/Norge
   
17 119
12 393
     
Sverige
   
42 475
32 031
     
Øvrig
   
7 883
2 277
     
Sum anleggsmidler
   
67 477
46 701
     
               
Anleggsmidler består av varige driftsmidler, investering i tilknyttet selskap og andre anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen.
Note 4
Lønn og personalkostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Lønn
641 008
580 904
 
Aksjebasert avlønning (Aksjespareprogram)
263
257
 
Arbeidsgiveravgift
164 065
145 882
 
Pensjonskostnader
54 648
53 391
 
Andre personalkostnader
45 027
40 973
 
Totale lønnskostnader
905 011
821 407
 
       
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden
1 438
1 388
 
Antall ansatte per 31.12.
1 482
1 411
 
       
Konsernets aksjespareprogram er videreført i 2013. Konsernets ansatte ble tilbudt å kjøpe aksjer i Goodtech ASA til en rabattert pris i forhold til markedspris. Rabatten utgjorde 20%, tilsvarende kr 1.500 pr ansatt som er kostnadsført som lønnskostnad. Totalt 196 av konsernets ansatte tegnet seg i aksjespareprogrammet med til sammen 88.984 aksjer.
Note 5
Andre driftskostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Husleie og drift lokaler
44 697
41 092
 
Reisekostnader
40 585
46 540
 
Bilkostnader
32 544
32 015
 
Salgs- og markedsføringskostnader
16 282
15 787
 
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester
28 905
40 694
 
Porto- og telefonkostnader
11 554
11 790
 
Tap på fordringer
1 540
161
 
Andre driftskostnader
68 906
62 829
 
Sum andre driftskostnader
245 012
250 908
 
       
       
Godtgjørelse til revisorer i Goodtech er inkludert i Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester og fordeles som følger:
 
       
Godtgjørelse til revisor
2013
2012
 
Revisjonshonorar
1 263
1 636
 
Andre attestasjonstjenester
33
119
 
Skatterådgivning
156
246
 
Andre ikke-revisjonstjenester
195
190
 
Sum ekskl. mva
1 647
2 190
 
Note 6
Spesielle driftsposter
   
           
Spesielle driftsposter inkluderer vesentlige poster som ikke antas å være av tilbakevendende natur. Eksempler på slike poster kan være nedskriving av goodwill, oppkjøpsutgifter og restruktureringskostnader.
           
I 2013 er det kostnadsført NOK 3,1 mill. som spesielle driftsposter. Dette gjelder konsulentkostnader påløpt i forbindelse med avsluttet intensjonsavtale om mulig salg av virksomhet.
Note 7
Finansinntekter og -kostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Renteinntekt
615
1 398
 
Agio gevinst
2 118
3 936
 
Andre finansinntekter
159
100
 
Sum finansinntekt
2 893
5 434
 
       
Rentekostnad lån
-3 233
-4 923
 
Rentekostnad trekk kassekreditt
-1 521
-430
 
Garantiprovisjon
-475
-583
 
Agio tap
-5 425
-2 601
 
Andre finanskostnader
-644
-537
 
Sum finanskostnader
-11 298
-9 074
 
       
Netto finanskostnader
-8 406
-3 639
 
Note 8
Skatt
             
                 
Skattekostnad (Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Årets betalbare skatt *)
13 506
10 466
       
For mye / for lite avsatt tidligere år
105
-56
       
Skatt på resultat avhendet virksomhet
-
-1 228
       
Endring utsatt skattefordel
234
-7 593
       
Endring utsatt skatt
-714
-1 665
       
Skattekostnad
   
13 132
-76
       
Effektiv skattesats i %
24,0%
-0,1%
       
                 
Med effekt fra 01.01.2014 er selskapsskatten i Norge redusert fra 28% til 27%, og selskapsskatten i Finland redusert fra 24,5% til 20%.
Selskapsskatten i Sverige ble redusert fra 26,3% til 22% med effekt fra 01.01.2013.
Den effektive skattesatsen i 2012 ble betydelig påvirket av innregning av tidligere ikke-balanseført utsatt skattefordel.
                 
*) Betalbar skatt i balansen
3 573
3 959
       
                 
Avstemming av effektiv skattesats
           
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.
                 
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Resultat før skatt
54 621
51 215
       
Skatteeffekt av ikke videreført virksomhet
-
-1 228
       
Skatt beregnet til skattesats 28%
15 294
14 340
       
Permanente forskjeller
1 878
3 413
       
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel
 
-15 741
       
Valutadifferanser
-330
334
       
Effekt endring skattesats
1 141
249
       
For mye / for lite avsatt tidligere år
105
-
       
Endring utsatt skatt ved egenkapitaltransaksjoner
-
-377
       
Skattesatser utenfor Norge som avviker fra 28%
-4 956
-1 065
       
Skattekostnad
13 132
-76
       
                 
Vanlig skattesats for selskaper i Norge er 28%. Goodtechs virksomheter i land med andre skattesatser enn 28% bidrar til at skattekostnaden blir redusert. I 2013 er netto utsatt skattefordel redusert med NOK 1,1 mill. på grunn av lavere selskapsskatt i Norge og Finland fra og med 2014.
                 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel
           
                 
Utsatt skattefordel
 
Balanse
       
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Anleggsmidler
-5 764
-5 594
       
Omløpsmidler
-165
-1 362
       
Pensjon
244
454
       
Avsetninger
637
480
       
Gevinst og tapskonto
-838
-1 087
       
Underskudd til fremføring
40 448
41 843
       
Balanseført utsatt skattefordel
34 561
34 735
       
                 
Utsatt skattefordel gjelder hovedsakelig fremførbare underskudd.Tidligere ikke-innregnede eiendeler ved utsatt skatt ble innregnet i 2012 basert på konsernets positive utvikling og forventede fremtidige skattemessige overskudd.
                 
Utsatt skatt
   
Balanse
       
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Sikringsreserve i egenkapitalen
158
-
       
Anleggsmidler Sverige
2 380
5 246
       
Avsetninger Sverige
7 091
2 902
       
Anleggsmidler Finland
1 225
1 151
       
Balanseført utsatt skatt
10 854
9 298
       
                 
Balanseført utsatt skatt vedrører midlertidige forskjeller i Sverige og industrieiendom i Finland som ikke kan utlignes mot utsatt skattefordel. Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.
                 
Spesifisering endring utsatt skatt
           
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
       
Per 1.januar, netto eiendeler/forpliktelser
25 437
16 179
       
Innregnet i resultatregnskapet
480
9 258
       
Innregnet i utvidet resultat
-97
-
       
Innregnet direkte i egenkapital
-
377
       
Omregningsdifferanser på utsatt skatt
-2 112
-376
       
Per 31. desember, netto eiendeler/forpliktelser
23 707
25 437
       
                 
Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
                 
Utsatt skattefordel
           
(Alle tall i NOK 1.000)
Anleggs-midler
Omløps-midler
Pensjon
Avsetninger
Gevinst og tapskonto
Underskudd til fremføring
Ikke innregnet
Total
Balanse 01.01.2012
-5 293
612
910
285
-243
46 596
-15 724
27 142
Innregnet i resultatregnskapet
-301
-1 974
-456
196
-843
-4 752
15 724
7 593
Innregnet i utvidet resultat
-
-
-
-
-
-
-
-
Balanse 31.12.2012
-5 594
-1 362
454
480
-1 087
41 844
0
34 735
Innregnet i resultatregnskapet
-170
1 197
-270
156
248
-1 395
-
-234
Innregnet i utvidet resultat
-
-
61
-
-
-
-
61
Balanse 31.12.2013
-5 764
-165
244
637
-838
40 449
0
34 561
                 
Utsatt skatteforpliktelse
             
(Alle tall i NOK 1.000)
     
Sikringsreserve i egenkapital
Anleggs-midler
Avsetninger Sverige
Anleggsmidler Finland
Total
Balanse 01.01.2012
   
-
8 485
1 487
990
10 963
Innregnet i resultatregnskapet
   
-
-6 424
105
-31
-6 349
Omregningsdifferanser
   
-
3 185
1 309
191
4 685
Balanse 31.12.2012
   
-
5 246
2 902
1 151
9 298
Innregnet i resultatregnskapet
   
-
-4 053
3 848
-508
-714
Innregnet i utvidet resultat
   
158
-
-
-
158
Omregningsdifferanser
   
-
1 187
342
583
2 112
Balanse 31.12.2013
   
158
2 380
7 091
1 225
10 854
                 
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
2015 eller senere
   
-
-
       
Ingen forfallsfrist
   
-149 807
-149 440
       
Sum underskudd til fremføring
-149 807
-149 440
       
                 
                 
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land:
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Norge
   
-149 514
-149 162
       
Sverige
   
-293
-278
       
Sum underskudd til fremføring
-149 807
-149 440
       
                 
Eiendel ved utsatt skatt er bare balanseført i den grad det er sannsynlig at det vil være fremtidig skattepliktig overskudd som er stort nok til å utnytte skattefordelen, enten ved at enheten har vist overskudd nylig eller med all sannsynlighet vil kunne generere overskudd. I den utstrekning man ikke kan sannsynliggjøre tilstrekkelig overskudd i fremtiden til å absorbere de skattereduserende midlertidige forskjellene, er eiendel ved utsatt skatt ikke innregnet.
                 
Det svenske skattekonsernet har vært i betalbar skatteposisjon i 2013. Det resterende skattemessige underskudd til fremføring er sperret til og med 2014 i henhold til regelen vedrørende konsernbidragssperre i Sverige.
Note 9
Resultat per aksje
     
Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året.
     
Ved beregning av utvannet resultat per aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer
41 171
54 427
Veid gjennomsnitt antall utstedte aksjer (i tusen)
32 454
32 471
Resultat/utvannet resultat per aksje (NOK)
1,27
1,68
     
Årsresultat for videreført virksomhet som er tilordnet selskapets aksjonærer
41 489
51 291
Årsresultat for solgt virksomhet som er tilordnet selskapets aksjonærer
-
3 159
Veid gjennomsnitt antall utstedte aksjer (i tusen)
32 454
32 471
Resultat/utvannet resultat per aksje for videreført virksomhet (NOK)
1,28
1,58
Resultat/utvannet resultat per aksje for solgt virksomhet (NOK)
-
0,10
     
(antall aksjer i tusen)
   
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember
32 503
32 494
Effekt av egne aksjer
26
35
Sum
32 529
32 529
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer per 31. desember
32 454
32 471
Note 10
Varige driftsmidler
 
       
(Alle tall i NOK 1.000)
Bygninger
Maskiner/Inventar
Sum
Per 1. januar 2012
     
Anskaffelseskost
11 853
66 610
78 464
Akkumulerte avskrivninger
-2 275
-25 619
-27 894
Balanseført verdi 01.01.12
9 578
40 991
50 569
       
Regnskapsåret 2012
     
Balanseført verdi 01.01.12
9 578
40 991
50 569
Omregningsdifferanser
-343
-475
-818
Tilgang
-
7 350
7 350
Avgang
-
-502
-502
Årets avskrivninger
-404
-11 407
-11 812
Balanseført verdi 31.12.12
8 831
35 957
44 788
       
Per 31. desember 2012
     
Anskaffelseskost
11 510
72 984
84 494
Akkumulerte avskrivninger
-2 679
-37 026
-39 706
Balanseført verdi 31.12.12
8 831
35 957
44 788
       
Regnskapsåret 2013
     
Balanseført verdi 01.01.13
8 831
35 957
44 788
Omregningsdifferanser
1 083
2 171
3 254
Tilgang
5 714
20 548
26 262
Avgang
-
-
-
Årets avskrivninger
-435
-12 029
-12 464
Balanseført verdi 31.12.13
15 194
46 647
61 841
       
Per 31. desember 2013
     
Anskaffelseskost
18 308
95 703
114 010
Akkumulerte avskrivninger
-3 114
-49 055
-52 170
Balanseført verdi 31.12.13
15 194
46 647
61 841
       
Økonomisk levetid 1)
20-30 år
3-10 år
 
Avskrivningsmetode
lineært
lineært
 
       
1) Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
Note 11
Immaterielle eiendeler
   
           
 
     
 
 
(Alle tall i NOK 1.000)
Utviklingsprosjekt
Kundekontrakter
Goodwill
Patenter og lisenser
Sum
Regnskapsåret 2012
         
Balanseført verdi 01.01.12
17 494
30 413
585 308
-
633 215
Omregningsdifferanser
-
-475
-7 437
-
-7 912
Tilgang
981
-
 
-
981
Avgang 1)
-4 218
-
-
-
-4 218
Årets avskrivninger
-98
-10 944
-
-
-11 042
Balanseført verdi 31.12.12
14 159
18 995
577 870
-
611 024
           
Per 31. desember 2012
         
Anskaffelseskost
14 527
45 885
657 870
384
718 667
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-369
-26 890
-80 000
-384
-107 643
Balanseført verdi 31.12.12
14 159
18 995
577 870
0
611 024
           
Regnskapsåret 2013
         
Balanseført verdi 01.01.13
14 159
18 995
577 870
-
611 024
Omregningsdifferanser
-
1 453
45 199
-
46 652
Tilgang
14 483
-
1 600
-
16 083
Avgang
-
-
-
-
-
Årets avskrivninger
-98
-11 459
-
-
-11 558
Balanseført verdi 31.12.13
28 544
8 988
624 670
-
662 201
           
Per 31. desember 2013
         
Anskaffelseskost
29 011
47 338
704 670
384
781 402
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-467
-38 350
-80 000
-384
-119 201
Balanseført verdi 31.12.13
28 544
8 988
624 670
0
662 201
           
Økonomisk levetid 2)
 
4 - 6 år
 
10 år
 
Avskrivningsmetode
 
lineær
 
lineær
 
           
1) Avgang utviklingskostnader er nettoført tilskudd fra NFR. Viser til note 30.
     
           
2) Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
           
Utviklingsprosjekt
         
Balanseførte utviklingskostnader gjelder hovedsaklig utviklingsprosjekt i Goodtech Recovery Technology AS tilknyttet utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium. Årets balanseførte tilgang er NOK 9,7 mill. Dette er netto tilgang etter eliminering av konsernintern fortjeneste tilknyttet kjøpte timer fra konsernselskap på NOK 0,8 mill. Utviklingskostnadene vil amortiseres over utnyttbar levetid.
           
Resterende tilgang på NOK 4,8 mill. er tilknyttet utviklingprosjekter i Goodtech Projects & Services AS. Utviklingskostnadene amortiseres over utnyttbar levetid.
           
Konsernet har ingen kostnader vedrørende forskning i 2013 (NOK 0,0 mill i 2012).
   
           
Goodwill
         
Goodwill amortiseres ikke løpende. Denne eiendelen testes derfor minst årlig for verdifall. I Goodtech gjøres dette ved årslutt. I tilfellet det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.
           
Goodwill som har oppstått gjennom oppkjøp av virksomhet er allokert til den enkelte enhet der kontantstrømmene er identifiserbare.
           
Fordeling av Goodwill på kontantgenererende enheter
(tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
 
Goodtech Intressenter AB (tidligere E&I Intressenter AB)
 
402 550
361 845
 
Goodtech Projects & Services AS
   
142 725
142 725
 
Goodtech Electro AS
   
302
302
 
Segment Projects & Services
   
545 577
504 872
 
           
Goodtech Solutions AS
   
4 463
4 463
 
Goodtech Solutions AB
   
62 543
56 448
 
Segment Solutions
   
67 006
60 911
 
           
Goodtech Environment AS
   
5 634
5 634
 
Segment Environment
   
5 634
5 634
 
           
Goodtech Products AS
   
6 453
6 453
 
Segment Products
   
6 453
6 453
 
           
Balanseført verdi per 31.12
   
624 670
577 870
 
           
Goodwill relatert til overtakelse av Profitek AB pålydende SEK 1,6 mill. inngår i goodwill på Goodtech Intressenter AB.
           
Med unntak av endringen i goodwill Goodtech Intressenter AB som gjelder overtakelsen av Profitek AB skyldes endringen i goodwill fra 2012 endringer i valutakurs.
           
Goodwill er for alle enhetene knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap.
           
Testing av verdifall av kontantgenererende enheter som omfatter Goodwill
   
Testing for verdifall for kontantgenererende enheter med vesentlig balanseført verdi på goodwill og immaterielle eiendeler er basert på gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av den kontantstrømsgenerende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer over en periode på 5 år, inkludert en terminalverdi basert på Gordons vekstformel. Det brukes likviditetsprognoser basert på budsjett godkjent av ledelsen. Kontantstrømmer utover godkjente budsjetter er utledet med utgangspunkt i konsernets langsiktige strategiplaner.
           
Vektet avkastningskrav benyttet i nedskrivningstesten (WACC)
Etter skatt
Før skatt
 
Goodtech Intressenter AB
   
9,0 %
11,5 %
 
Goodtech Projects & Services AS
   
9,2 %
12,8 %
 
Goodtech Electro AS
   
9,2 %
12,8 %
 
Goodtech Solutions AS
   
9,2 %
12,9 %
 
Goodtech Solutions AB
   
8,7 %
10,9 %
 
Goodtech Environment AS
   
8,8 %
12,3 %
 
Goodtech Products AS
   
8,8 %
12,4 %
 
           
Diskonteringsrenten som benyttes er risikotilpasset for hver kontantstrømgenererende enhet for å reflektere eiendelens særskilte risiko og skattejustert til før skatt ved bruk av metoder beskrevet i IAS 36.
           
Risikofri rente er fastsatt basert på 10- årige norske og svenske statsobligasjoner og 10-årig swap-rente i Norge og Sverige. Den norske og den svenske risikofrie renten er benyttet i de respektive beregninger av avkastningskrav for å være konsistent med enhetenes valuta i kontantstrømmene.
           
Beregninger av fremtidig kontantstrøm bygger på en rekke forutsetninger. Dette gjelder blant annet økonomisk og markedsmessige utviklinger. Virksomhetene i konsernet er påvirket av svingninger i markedene og estimater laget i svake markeder kan skille seg betydelig fra estimater laget i sterkere markeder. Dette forteller at det i selskaper i volatile markeder kan være vanskelig å fatte riktige, langsiktige beslutninger når markedet er preget av store kortsiktige svingninger.
           
Ledelsen forventer at markedet for konsernets produkter og tjenester vil øke i de nærmeste årene, og at konsernet vil kunne ta en større markedsandel innenfor nevnte segmenter. Det er lagt til grunn stabil omsetningsvekst og moderate forbedringer i EBITDA-marginer i de enkelte enhetene. Det er lagt inn moderate vekstforventninger og inntjeningsøkninger utover budsjettperiode, og forutsetningene som er satt er vurdert å være moderate. Viser forøvrig til sensitivitetsanalyse nedenfor for nærmere omtale av de enheter hvor neddiskontert verdi bare er marginalt høyere enn balanseført verdi av anvendt kapital.
           
Nedskriving av goodwill
         
Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 pr 31.12.13 er det det ikke funnet grunnlag og behov for å skrive ned goodwill og immaterielle eiendeler.
           
Sensitivitetsanalyse
         
Dersom forutsetningene utvikler seg forskjellig fra det som er forutsatt, kan dette medføre behov for nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler. Nøkkelforutsetninger benyttet i beregningen av gjenvinnbart beløp er diskonteringsrente og utvikling i EBITDA. Den beregnede verdien av den enkelte kontantstrømsgenererende enhet overstiger balanseført verdi med relativt god margin for Goodtech Intressenter AB, Goodtech Electro AS, Goodtech Environment AS og Goodtech Products AS ved utgangen av 2013.
           
Sensitivitetsanalyser viser at Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Solutions AS og Goodtech Solution AB er enhetene som er mest sårbare for endringer i nøkkelforutsetninger utover rimelig endring.
           
Goodtech Projects & Services AS
         
Verdien av goodwill og immaterielle eiendeler tilknyttet Goodtech Projects & Services AS er avhengig av at selskapet videre oppnår minimum EBITDA-margin tilsvarende årets oppnådde margin. Selskapet ser positive resultater av interne prosesser som utføres for å forbedre sine marginer. Ut i fra de prognoser, forventninger og forutsetninger som er lagt til grunn fremover, forsvarer Goodtech Projects & Services AS de balanseførte verdier pr 31.12.2013.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 19,7%
       
b) EBITDA-margin lavere enn 5,7% i fremtidige perioder.
       
           
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 19,7% eller en EBITDA-margin lavere enn 5,7% i fremtidige perioder vil kunne initiere ett nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Goodtech Solutions AS
         
Verdien av goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AS er avhengig av at årets negative resultat snus til et positivt resultat. Det er iverksatt tiltak som skal legge grunnlag for økt omsetning og forbedret inntjening. Ut i fra de prognoser, forventninger og forutsetninger som er lagt til grunn fremover, forsvarer Goodtech Solutions AS de balanseførte verdier pr 31.12.2013.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på den forutsetningen som anses å være mest relevant; EBITDA-margin. Følgende nivå er kritisk i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) EBITDA-margin lavere enn 0,7% i fremtidige perioder.
       
           
En EBITDA-margin lavere enn 0,7% vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Goodtech Solutions AB
         
Verdien av goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AB er avhengig av at selskapet oppnår vesentlig resultatforbedring i forhold til årets resultat. Årets resultat er påvirket av treghet i markedet og nedskriving på enkeltprosjekter innenfor system og prosjektleveranse, som ble avsluttet i løpet av året. Det er iverksatt tiltak for å forbedre prosjektgjennomføringen og kostnadstilpasninger som forventes å legge grunnlag for en positiv resultatutvikling i fremtidige perioder. Markedet viste en positiv utvikling mot slutten av året, hvor selskapet styrket ordrereserven betydelig, noe som legger grunnlag for økt prosjektaktivitet og omsetning.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 11%
       
b) EBITDA-margin lavere enn 5,0% i fremtidige perioder.
       
           
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 11,0% eller en EBITDA-margin lavere enn 5,0% i fremtidige perioder vil kunne initiere ett nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 1,5% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
Note 12
Investering i tilknyttet selskap
 
               
Nedenfor en oversikt over konsernets investeringer i tilknyttet selskap.
 
               
Selskap
Kontor
   
Virksomhet
Eierandel 1)
 
Krafkompaniet
Stockholm, Sverige
 
Elinstallasjoner
40 %
 
               
1) Stemmeandel er lik eierandel, 40%
             
               
(Alle tall i NOK 1.000)
Kraftkompaniet
Tunnelentreprenad Bravida EIAB HB
Sum
 
Balanseført verdi 1.1.2011
38
-
38
 
Andel resultat 2011
664
-
664
 
Omregningsdifferanser
5
-
5
 
Balanseført verdi 31.12.2011
707
-
707
 
Andel resultat 2012
1 047
-
1 047
 
Omregningsdifferanser
-10
-
-10
 
Balanseført verdi 31.12.2012
1 744
-
1 744
 
Andel resultat 2013
3 556
361
3 917
 
Utbetalt utbytte
-1 932
-361
-2 293
 
Omregningsdifferanser
189
-
189
 
Balanseført verdi 31.12.2013
3 556
0
3 556
 
               
Tunnelentreprenaden Bravida EIAB HB ble likvidert i 2013. Selskapet har ikke hatt noen virksomhet i den senere tid og selskapets eiendeler har regnskapsmessig blitt nedskrevet tidligere år. Selskapets eiendeler ble solgt i forbindelse med likviditering og Goodtech Projects & Services Abs andel av oppgjøret utgjør andel resultat 2013.
               
Nedenfor sammendratt finansiell informasjon for Kraftkompaniet som er regnskapført ved bruk av egenkapitalmetoden. Tabellen viser 100% -tall.
               
Sammendratt balanse og resultatoppstilling
 
Kraftkompaniet
   
(Alle tall i NOK 1.000)
 
31.12.2013
31.12.2012
   
Kortsiktige poster
         
Kontanter og kontantekvivalenter
 
10 458
10 159
   
Andre omløpsmidler
 
7 042
16 523
   
Sum omløpsmidler
 
17 500
26 682
   
               
Finansiell forpliktelser (eks leverandørgjeld)
 
7 742
8 597
   
Andre kortsiktige forpliktelser (inkl leverandørgjeld)
 
1 336
13 632
   
Sum kortsiktig gjeld
 
9 078
22 229
   
               
Langsiktige poster
         
Eiendeler
 
262
-
   
Finansielle forpliktelser
 
-
-
   
Netto eiendeler
 
8 684
4 453
   
               
Driftsinntekter
 
37 965
79 478
   
Driftskostnader
 
29 732
76 860
   
Netto finansposter
 
33
-
   
Resultat før skatt
 
8 267
2 619
   
Note 13
Andre anleggsmidler
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Langsiktig rentebærende fordring
1 986
-
 
Andre finansielle investeringer
94
169
 
Sum andre anleggsmidler
2 080
169
 
       
Avtalt rentesats på den langsiktige rentebærende fordring er 4% og fordringen er i henhold til avtalt nedbetalingsplan ferdig innbetalt 15. januar 2017.
Note 14
Varelager
   
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Råmaterialer
15 207
18 177
 
Varer i arbeid
1 804
1 978
 
Ferdigvarer
12 392
11 696
 
Ukurans
-729
-1 058
 
Nedskrivninger
-1 722
-1 612
 
Sum netto varelager
26 951
29 180
 
       
Varekostnad totalt i perioden
1 197 535
1 030 026
 
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet
3 737
4 335
 
       
Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester.
       
Nedskrivning av varelager er kostnadsført som varekostnad.
   
       
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet inngår som del av floating charge pant mot SEB og pant mot Nordea Bank Finland Abp. Se forøvrig note 20.
Note 15
Kundefordringer
       
             
(Alle tall i NOK 1.000)
       
2013
2012
Kundefordringer
       
448 330
424 174
Avsetning tap
       
1 483
479
Kundefordringer netto
       
446 847
423 695
             
Endring avsetning tap
       
1 004
-310
Konstaterte tap
       
662
98
             
Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
   
 
 
         
Aldersfordelt kundefordringer
Ikke forfalt
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
Over 90 dager
Sum
2013
339 517
58 977
34 592
3 339
10 423
446 848
 
76 %
13 %
8 %
1 %
2 %
100 %
             
2012
341 387
63 272
4 887
5 687
8 462
423 695
 
81 %
15 %
1 %
1 %
2 %
100 %
             
Avsetning tap på kundefordringer er fordelt forholdsmessig.
       
Av utestående fordringer per 31.12.13 er NOK 369,3 mill. innbetalt per 5. mars 2014.
   
             
Kortsiktige fordringer
       
2013
2012
Kundefordringer netto
       
446 847
423 695
Andre kortsiktige fordringer - ref. note 14
     
265 434
215 132
Sum kortsiktige fordringer
       
712 281
638 826
             
             
Kortsiktige fordringer - bokført verdi per valuta
2013
2012
2013
2012
     
Beløp i lokal valuta
NOK
NOK
USD
   
388
4
2 363
25
EUR
   
816
747
6 841
5 480
SEK
   
624 902
588 733
591 907
503 308
NOK
   
111 089
129 956
111 089
129 956
Andre valutaer
       
81
58
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
   
712 281
638 826
Note 16
Andre kortsiktige fordringer
     
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
Forskuddsbetalte kostnader
24 090
26 319
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter)
205 354
130 535
Utført ikke fakturert produksjon (andre prosjekter)
27 931
29 949
Andre kortsiktige fordringer
8 060
28 329
Sum andre kortsiktige fordringer
265 434
215 132
     
Konsernet foretar for en stor del tilvirkning etter fastpriskontrakt. Disse anleggskontraktene regnskapsføres i samsvar med løpende avregningsmetode. Fremdrift beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader.
     
Spesifikasjon av løpende avregning prosjekter under utførelse.
Prosjekter under utførelse er akkumulerte driftsinntekter for alle løpende fastprisprosjekter.
     
Igangværende prosjekter per 31.12.
2013
2012
Påløpte inntekter
3 379 560
2 674 957
Påløpte kostnader
-3 221 364
-2 564 252
Innregnet resultat
158 196
110 705
     
     
Prosjekter der opptjent inntekt er høyere enn A-konto fakturert beløp presenteres som fordring i balansen. Prosjekter der opptjent inntekt er lavere enn A-konto fakturert beløp presenteres som gjeld i balansen.
     
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter) - fordring
2013
2012
Inntektsført på prosjekter under utførelse
1 733 138
1 182 502
Akontofakturerte beløp
1 527 784
1 051 968
Utført, ikke fakturert produksjon
205 354
130 535
     
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
46 445
36 165
Av dette tilbakeholdt beløp
22 520
4 374
     
Fakturert ikke utført produksjon (fastpris prosjekter) - gjeld
2013
2012
Inntektsført på prosjekter under utførelse
1 646 422
1 519 732
Akontofakturerte beløp
1 796 556
1 673 224
Fakturert, ikke utført produksjon (ref. note 22)
150 134
153 492
     
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
41 001
43 071
Av dette tilbakeholdt beløp
14 525
1 526
     
Konsernet er for tiden i avslutningsfasen på noen større prosjekter, der det pågår avklaringer med kunden for endelig avslutning og økonomisk oppgjør. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen per 31.12.13.
Note 17
Kontanter og kontantekvivalenter
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Kontanter i bank og kasse
33 365
82 857
 
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
33 365
82 857
 
Kassekreditt
-79 251
-
 
Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømsanalysen
-45 886
82 857
 
       
Konsernet har etablert konsernkontosystem. Goodtech ASA er i henhold til avtalene konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver.
       
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter, er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31. desember 2013 NOK 9,1 mill. (2012: NOK 7,8 mill.)
Note 18
Aksjekapital, overkurs og innskutt egenkapital
           
(Alle tall i NOK 1.000)
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum
Per 1. januar 2012
65 058
-107
35 440
500 000
600 390
Årets endring egne aksjer
-
37
-
-
37
Kapitalforhøyelse ifbm spleis
-
-
-45
-
-45
Andre endringer
-
-
-76
-
-76
Per 31. desember 2012
65 058
-70
35 318
500 000
600 306
Per 1. januar 2013
65 058
-70
35 318
500 000
600 306
Årets endring egne aksjer
-
18
-
-
18
Per 31. desember 2013
65 058
-52
35 318
500 000
600 323
           
Aksjekapital
         
Nominell verdi per aksje er NOK 2,00. Alle aksjene har lik stemmerett.
Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.
 
         
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 32.528.904. Fullmakten utløper 30. juni 2014. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner. Fullmakten er per dags dato ikke benyttet.
           
Egne aksjer
         
Goodtech ASA har gjennom året ervervet 80.000 egne aksjer. I desember ble 88.984 egne aksjer solgt til ansatte via konsernets aksjespareprogram. Goodtech ASA hadde ved årets utgang 26.160 egne aksjer, tilsvarende 0,08 % av selskapet aksjekapital.
 
         
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 6.275.492. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 80, det laveste beløp er pålydende NOK 2. Fullmakten er utløper 30. juni 2014. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.
 
         
Utbytte
2013
2012
     
Utbetalt utbytte per aksje (NOK) *)
1,50
0,80
     
Totalt utbetalt utbytte (NOK 1.000)
48 621
25 980
     
Utbytte per aksje foreslått av styret
0,65
1,50
     
           
20 største aksjonærer per 31. desember 2013
     
Antall aksjer
% av total
El & Industrimontage Tannergård AB
     
9 403 911
28,91
Holmen Industri Invest
     
7 850 288
24,13
Skagen Vekst
     
2 116 842
6,51
Sedlak Holding AS
     
1 547 271
4,76
EIO AS
     
1 520 641
4,67
Skandinaviska Enskill. A/C Clients account (nom.)
     
520 855
1,6
MP Pensjon PK
     
474 000
1,46
Svenska Handelsbanken C/O Handelsebanken AS (nom.)
     
460 446
1,42
Swedbank Clients account (nom.)
     
372 733
1,15
Trollhaug Invest
     
320 000
0,98
Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen
     
300 000
0,92
Avanza Bank AB Meglerkonto
     
281 850
0,87
VPF Nordea SMB C/O JPMogan Europe
     
279 084
0,86
Tvenge Torstein Ingvald
     
250 000
0,77
Termos Eiendom AS
     
250 000
0,77
Paulsberg Invest AS
     
200 000
0,61
Verdipapirfondet DNB
     
190 000
0,58
Mustad Industrier AS
     
176 839
0,54
Nordea Bank AB Clients account (nom.)
     
170 786
0,53
Flemming Davanger
     
107 430
0,33
Sum 20 største
     
26 792 976
82,37
Øvrige aksjonærer
     
5 735 929
17,63
Sum
     
32 528 905
100,00
           
Ved utgangen av 2013 hadde Goodtech ASA 1.870 aksjonærer mot 1.670 ved utgangen av 2012.
           
Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2013
Antall aksjer
 
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)
     
107 201
 
Rolf Tannergård via El & Industrimongage Tannergård AB (Styremedlem)
   
9 403 911
 
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)
     
35 000
 
Veroslav Sedlak via Sedlak Holding AS (Styremedlem/ledende ansatt)
   
1 547 725
 
Åsa Otterlund (Styremedlem)
     
27 965
 
Håvard Kristiansen (Styremedlem, ansatterepresentant)
     
2 388
 
Vidar Låte via Eio AS (Konsernsjef)
     
1 520 641
 
Synnøve Granli (CFO)
     
13 394
 
Arve Teie (Konserndirektør Strategic Marketing)
     
56 986
 
Robert Bylin (Konserndirektør MQSP)
     
1 570
 
Magnus Falkman (Konserndirektør, Projects & Services Sverige Syd)
   
37 395
 
Magne Reierson (Konserndirektør, Projects & Services Norge)
     
10 454
 
Hans R. Vedde (Konserndirektør Solutions)
     
35 246
 
Rune Hoseth (Konserndirektør Environment)
     
2 988
 
Eiliv Elvebakk (Konserndirektør Products)
     
819
 
     
*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri Invest 1 AS
 
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.
 
           
Kursutvikling
         
Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 15,90 per aksje, sammenlignet med 11,65 ved årsslutt i 2012.
 
Note 19
Konsernselskaper og ikke-kontrollerende eierinteresser
           
De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Goodtech konsernet fremgår av følgende tabell. Selskaper eiet direkte av Goodtech ASA er uthevet.
           
Selskap
Konsernets eierandel
Konsernets stemmeandel
 
Forretningskontor
Land
Goodtech Industry Holding AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Electro AS *)
50,0 %
50,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Projects & Services AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Solutions AS
100,0 %
100,0 %
 
Porsgrunn
Norge
Goodtech Recovery
Technology AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Products AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Intressenter AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Goodtech Projects & Services AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Goodtech Process AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Goodtech Solutions AB
100,0 %
100,0 %
 
Karlstad
Sverige
Goodtech Solutions
Manufacturing AB
100,0 %
100,0 %
 
Arvika
Sverige
Goodtech Environment Ab
100,0 %
100,0 %
 
Mariehamn
Finland
Goodtech Environment AS
100,0 %
100,0 %
 
Lindeberg
Norge
Goodtech Environment
Gøteborg AB
100,0 %
100,0 %
 
Gøteborg
Sverige
           
*) Goodtech Industry Holding AS representerer flertallet av stemmene i selskapets styre.
           
Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer.
 
           
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Goodtech Electro AS på balansedagen er NOK 0,9 mill.
 
Den ikke-kontrollerende interessen er vurdert som ikke vesentlig for konsernet. Følgelig er ikke sammendratt finansiell informasjon presentert, jf IFRS 12.
Note 20
Lån og kreditter
           
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
 
Balanseført verdi
           
Langsiktig rentebærende gjeld
2013
2012
Nom. rentesats
Forfall
Valuta
Pålydende i valuta
Selskap1)
 
SEB, langsiktig lån
53 043
71 812
Stibor + 1,0%
30.12.15
SEK
56 000
GI AB
 
Nordea Bank Finland Abp
7 583
-
Euribor + 1,75%
31.10.23
EUR
905
GE AB
 
Diverse banklån - flytende rente
9 972
7 167
1,86% - 5,65%
28.02.31
SEK
10 528
GSM AB
 
                 
Trekk på langsiktig kredittramme (Kredittramme SEK 81 mill.)
               
SEB
30 784
58 988
Stibor + 1,0%
30.12.15
SEK
32 500
GI AB
SEB
45 000
-
Nibor + 1,0%
30.12.15
NOK
45 000
GOD ASA
 
Sum langsiktig rentebærende gjeld
146 383
137 967
           
                 
Total langsiktig gjeld
146 383
137 967
           
1. års avdrag langsiktig gjeld
-28 751
-25 803
           
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag
117 632
112 164
           
                 
Kortsiktig rentebærende gjeld
           
Langsiktig gjeld, forfall < 1 år
26 907
24 490
           
Diverse banklån, forfall < 1 år
1 843
1 313
           
Kassekreditt (kredittramme SEK 175 mill)
48 467
-
Nibor/Stibor + 1,1%
 
NOK & SEK
     
Sum kortsiktig gjeld
77 218
25 803
           
                 
Sum rentebærende gjeld
194 850
137 967
           
                 
Forfall for langsiktige lån er som følger
           
0 - 2 år
133 907
51 897
           
2 - 5 år
4 745
85 332
           
Over 5 år
8 439
1 772
           
                 
Rentebytteavtaler
               
Det er inngått avtale om fast rente (renteswap) på det langsiktige lånet (opprinnelig lån SEK 84 mill) i SEB for perioden 01.01.13 til 31.12.15 på 3,06 % inkludert margin. Det er også inngått avtale om fast rente (renteswap) på det langsiktige lånet (opprinnelig lån EUR 0,9 mill) i Nordea for perioden 31.07.13 til 31.10.23 på 1,91 % inkludert margin.
 
                 
 
Balanseført verdi
           
 
2013
2012
Rentesats
Forfall
Valuta
Nom.bel. valuta
Selskap1)
 
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta SEK 56 mill.)
622
1034
3,06 %
30.12.15
SEK
56 000
GI AB
 
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta EUR 0,9 mill.)
86
-
1,91 %
31.10.23
EUR
909
GE AB
 
Sum virkelig verdi rentebytteavtaler
708
1034
           
                 
Avstemming mot balanseoppstilling
           
Virkelig verdi av rentebytteavtalene inngår i regnskapslinjen Lån i balanseoppstillingen.
   
                 
 
Balanseført verdi
           
 
2013
2012
           
Rentebærende gjeld
117 632
112 164
           
Rentebytteavtaler
708
1 034
           
Sum langsiktig lån i balanseoppstilling
118 340
113 197
           
                 
                 
Oversikt over benyttede og ubenyttede lånerammer
           
                 
Kassekredittrammer
Total ramme NOK
Ubenyttet ramme
           
SEB kassekreditt konsernramme (SEK 175 mill.)
165 760
117 293
           
Nordea Åland kassekredittramme (EUR 1,5 mill.)
12 574
12 574
           
Sum kassekreditt
178 334
129 866
           
Langsiktig trekkramme (SEK 81 mill.)
76 723
939
           
Totalt
255 057
130 806
           
                 
Konsernets hovedbankforbindelse er Skandinaviska Enskilda banken (SEB). Konsernet har etablert en konsernkontoordning for alle norske og svenske konsernselskaper i SEB. Konsernet har flervaluta driftskredittrammer på SEK 175 mill. og en langsiktig kredittramme på SEK 81 mill i SEB. Kredittrammen løper til 31.12.2015.
                 
Det betales en beredskapsprovisjon på 0,25 % per år av den til enhver tid utrukne del av den langsiktige kredittrammen i SEB.
                 
Avtale med SEB vedrørende lån, kreditter og garantier stiller krav til finansielle nøkkeltall for konsernet. Konsernet Goodtech ASA skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5 samt at EBITDA/renter og amortisering skal være minimum 1,5. I tillegg kreves kvartalsvis rapportering av regnskapsinformasjon og covenants.
                 
Konsernet er ikke i konflikt med covenants per 31.12.2013.
       
                 
Sikkerhetsstillelser og garantier
       
Som sikkerhet for engasjementet med SEB har SEB klausul om negativ pledge, samt førsteprioritetspant i floating charge i Goodtech Projects & Services AB på SEK 106,9 mill. og Goodtech Process AB på SEK 6,0 mill., totalt SEK 112,9 mill. De typer eiendeler som eksisterte i selskapene ved inngåelse av kredittavtalen er omhandlet i floating charge pant.
                 
Nordea Bank Finland Abp har pant i Goodtech Environment AB's eiendeler opptil EUR 1,6 mill. som sikkerhet for kassekredittrammen på EUR 1,5 mill og andre forpliktelser.
                 
Som sikkerhet for Goodtech Environment Abs lån har morselskapet Goodtech ASA stilt kausjon ovenfor Nordea Bank Finland Abp for lån og renter på hovedforpliktelsen.
                 
Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
                 
Konsernets totale garantirammer i bank og hos andre garantiinstitutter er NOK 356,1 mill., hvorav NOK 252,3 mill. er opptrukket pr 31.12.13.
                 
1) Selskapsforkortelser:
               
GI AB
Goodtech Intressenter AB
         
GE Ab
Goodtech Environment Ab
         
GSM AB
Goodtech Solutions Manufacturing AB
         
GOD ASA
Goodtech ASA
         
Note 21
Pensjoner
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Norske virksomheter i konsernet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsordningene som tilbys i Norge er i tråd med denne.
     
Goodtech har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. De norske virksomhetene har hovedsaklig etablert innskuddsbasert ordning. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernets innskuddsbaserte pensjonsordninger i norske virksomheter omfatter de fleste ansatte i Norge, og utgjør mellom 2% og 8% av lønnen.
     
Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lokale lovregler.
     
Ansatte i de svenske datterselskapene har pensjonsordninger (ITP – Industrins och handelns tilläggspension) dekket gjennom forsikringer i Alecta AB. ITP pensjonsforsikringen er forvaltet av Alecta AB og administrert av Collectum. ITP omfatter samtlige «tjänsteman» i konsernets svenske virksomhet. Industrins och handelns tilläggspension er en tjenestepensjon for privatansatte tjenestemen i Sverige. Tjenestepensjonsordningene i Sverige er basert på obligatoriske tariffbestemte ordninger, forhandlet gjennom i kollektivavtaler. ITP ordningen inneholder alderspensjon, sykeforsikring og etterlattepensjon.
     
Ansatte født etter 1979 inngår i ITP-ordning alternativ 1, som er en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien hver termin er fast basert på prosentintervaller iht. kollektivavtale. Ansatte født 1978 eller tidligere omfattes av ITP-ordning alternativ 2, men kan velge å ha ITP-ordning alternativ 1. ITP 2 er en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien varierer fra termin til termin basert på ulike beregningsvariabler. De ansatte som har ITP 2 ordning har i tillegg en innskuddsbasert pensonsordning, ITPK. ITPK-ordninger i svenske virksomheter utgjør 2% av lønnen. Den ytelsesbaserte ordningen for Goodtechs ansatte fungerer som en innskuddsordning for konsernet hvor årlige premier kostnadsføres løpende. Dette er en flerforetaksordning hvor forsikringstakerne ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne regnskapsføre ordningen som ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er følgelig regnskapsført tilsvarende som en innskuddsbasert pensjonsordning, i samsvar med IAS 19.34.
     
Totale pensjonskostnader for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger utgjør NOK 54,6 mill. for 2013 (NOK 53,4 mill for 2012) som inngår i lønnskostnader i resultatregnskapet (jfr note 4).
     
Ytelsespensjon:
   
4 personer, 3 ansatte og 1 pensjonist, er dekket gjennom konsernets ytelsespensjonsordning per 31.12.2013. Ordningen omfatter alderspensjon fra fylte 67 år som løper livsvarig. Ordningen inkluderer også uføre-, etterlatte- og barnepensjon.
     
I tillegg har konsernet en usikret pensjonsavtale overfor 3 personer.
   
     
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året.
   
     
Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for framtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar.
     
Forpliktelsen er beregnet ved bruk av lineær opptjening.
   
     
Effekt av endring i regnskapsprinsipp
   
Effektene av endring i regnskapsprinsipp er vurdert som uvesentlige for konsernet. Konsernet har ikke tidligere benyttet seg av muligheten for korridor, slik at denne endringen har ikke medført noen endringer for konsernet. Overgangen fra beregning av brutto forpliktelse til netto forpliktelse gir en uvesentlig effekt på netto pensjonsforpliktelsen pr 01.01. Effekten er følgelig ikke innregnet og medført endringer i sammenligningstallene.
     
Beregning av årets pensjonskostnad
2013
2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
432
498
Netto rentekostnad
37
-21
Reversert kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening
-566
-
Administrasjonskostnader
48
49
Arbeidsgiveravgift
139
74
Årets pensjonskostnad ytelsesbasert pensjonsordning
90
601
Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning 1)
54 558
52 790
Årets totale pensjonskostnad
54 648
53 391
     
Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler
2013
2012
Brutto pensjonsforpliktelse
8 044
7 701
Virkelig verdi pensjonsmidler
7 564
6 352
Netto pensjonsforpliktelse
480
1 349
Arbeidsgiveravgift
199
272
Balanseført pensjonsforpliktelse
679
1 621
 
 
 
Endring i forpliktelsen
2013
2012
Netto pensjonsforpliktelse 1.1.
1 621
3 251
Resultatført pensjonskostnad
90
601
Premiebetalinger
-1 256
-883
Estimatavvik ført mot utvidet resultatoppstilling
224
-1 348
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.
679
1 621
     
     
Ved beregning av pensjonskostnaden og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn
2013
2012
Diskonteringsrente
4,00%
3,90 %
Avkastning på pensjonsmidler
4,00%
4,00 %
Lønnsvekst
3,75%
3,50 %
Pensjonsregulering
0,60%
0,20 %
G-regulering
3,50%
3,25 %
Gjennomsnittlig turnover
0,00%
0,00 %
     
1) Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning inkluderer innskuddsbaserte pensjonsordningene i Norge og ytelsesbasert pensjonsordning i Sverige som er regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning.
     
Konsernet valgte f.o.m. regnskapsåret 2012 å benytte diskonteringsrente basert på OMF-renten. Konsernet har vurdert at foretaksobligasjonsrenten reflektere en mer realistisk rente sammenlignet med rente for statsobligasjoner. Netto effekten mot egenkapital som følge av endret grunnlag for diskonteringsrenten var NOK 1 mill. i 2012.
     
Pensjonsmidlene i en forsikringsbasert ordning består av forsikringspolisen. Forsikringspolisen måles til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer flytteverdien på polisen og eventuelle premiefondsmidler. Livselskapets investeringsprofil er fastlagt i retningslinjer fra Kredittilsynet.
     
Prosentvis fordeling av pensjonsmidlene på investeringskategorier
2013
2012
Aksjer
7,6%
8,7 %
Eiendom
16,6%
16,5 %
Obligasjoner til amortisert kost
39,9%
39,4 %
Omløpsobligasjoner
33,6%
32,0 %
Annet
2,3%
3,4 %
Totalt
100,0%
100,0 %
Note 22
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
         
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
   
Leverandørgjeld
205 515
206 722
   
Skyldig offentlige avgifter
67 324
62 373
   
Skyldig feriepenger/lønn
95 018
83 858
   
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter) (ref. note 16)
150 134
153 492
   
Utført ikke fakturert produksjon (andre prosjekter)
11 058
15 345
   
Påløpte kostnader
40 075
38 694
   
Annen kortsiktig gjeld
9 919
34 321
   
Sum
579 044
594 804
   
Note 23
Avsetninger
   
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
Balanse 1. januar 2012
3 050
2 409
-
5 460
Valutaeffekt på IB
-13
-42
-
-55
Avsatt 2012
7 797
-
-
7 797
Avsetning reversert i 2012
4 009
-
-
4 009
Benyttet avsetning i 2012
-
2 367
-
2 367
Balanse 31. desember 2012
6 825
0
-
6 825
         
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
Balanse 1. januar 2013
6 825
-
-
6 825
Valutaeffekt på IB
489
-
-
489
Reklassifisert balanse 1. januar 2013
3 789
-
5 750
9 538
Avsatt 2013
14 440
-
862
15 301
Avsetning reversert i 2013
474
-
1 894
2 368
Benyttet avsetning i 2013
5 126
-
3 761
8 887
Effekt av valutakursendringer
524
-
512
1 037
Balanse 31. desember 2013
20 468
-
1 468
21 936
         
Garantier
       
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av Goodtech. Avsetningen er basert på forpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.
         
Garantiavsetning innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen. I løpet av 2013 er flere store prosjekter avsluttet og innregnet som avsetning.
         
Gjennomført reklassifisering i tabell gjelder garantiavsetninger som i 2012 inngikk som del av kortsiktig gjeld, som nå er overført og klassifisert som avsetning.
         
Forpliktelser
       
Avsetning i forbindelse med restrukturering ble i sin helhet benyttet i 2012.
 
         
Tapskontrakter
       
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uungåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Utført, ikke utfakturert produksjon balanseført som eiendel nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.
         
Gjennomført reklassifisering i tabell gjelder avsetninger for forventet tap på kontrakter som i 2012 var innregnet utført, ikke utfakturert produksjon.
Note 24
Felleskontrollert virksomhet
     
           
Sammen med APQ EI AB etablerte Goodtech Projects & Services AB i slutten av 2011 et prosjektselskap, GAQ Contracting AB, for leveranse av selskapenes felles prosjekter. GAQ Contracting AB er eid 50% av Goodtech Projects & Services AB og 50% av APQ El AB. Aksjonæravtalene innebærer at Goodtech Projects & Services AB og APQ EI AB har felles kontroll med virksomheten.
 
         
Felleskontrollert virksomhet er innregnet ved bruk av bruttometoden (forholdsmessig konsolidering), basert på 50% eierandel. Eierandelen i GAQ Contracting AB er definert som joint operations i henhold til IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger.
           
Selskap
Kontor
Virksomhet
Eierandel
   
GAQ Contracting AB
Malmø, Sverige
Montasje og konsulentvirksomhet innen el-bransjen
50 %
   
           
Nedenfor en oversikt over andel av eiendeler, gjeld, driftsinntekter, driftskostnader og netto resultat i fellekontrollert virksomhet som er forholdsmessig konsolidert i konsernregnskapet. Beløpene er vist brutto før effekt av elimineringer i konsernregnskapet som gjelder konserninterne transaksjoner. Se note 27 for oversikt over transaksjoner og mellomværender mellom felleskontrollert virksomhet og konsernselskaper.
           
(Alle tall i NOK 1.000)
 
2013
2012
   
Eiendeler
         
Kontanter og kontantekvivalenter
 
5 650
3 030
   
Andre omløpsmidler
 
4 858
3 310
   
Sum omløpsmidler
 
10 508
6 340
   
Gjeld
         
Annen kortsiktig gjeld
 
7 853
5 135
   
Sum kortsiktig gjeld
 
7 853
5 135
   
Netto eiendeler
 
2 655
1 205
   
           
Driftsinntekter
 
33 988
16 408
   
Driftskostnader
 
30 808
14 811
   
Netto finansposter
 
47
-14
   
Resultat før skatt
 
3 227
1 583
   
Skatt
 
725
419
   
Resultat etter skatt
 
2 501
1 165
   
           
Goodtech Projects & Services AB og APQ EI AB er solidarisk ansvarlig for forpliktelser i GAQ Contracting AB. Selskapene stiller solidarisk garanti ovenfor tredjepart som GAQ Contracting AB inngår forpliktelser mot som ledd i sin ordinære drift.
Note 25
Leieavtaler
     
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
Konsernets svenske datterselskap Goodtech Projects & Services AB har i løpet av 2013 inngått nye leasingavtaler med ny leasingpartner for selskapets servicebiler og personbiler. Nye leasingavtalene er klassifisert som operasjonelle leieavtaler (personbiler) og finansielle leieavtaler (servicebiler). Tidligere ble selskapets biler leid som operasjonelle leieavtaler.
         
Inngåtte operasjonelle leieavtaler for servicebiler som var inngått med tidligere leasingpartner vil fortsette å løpe som operasjonell leieavtale ut avtalt leieperioden også hos den nye leasingpartneren. Nye avtaler vil opprettes som finansielle leieavtaler. Dette medfører at man over tid, etterhvert som opprinnelige operasjonelle leieavtaler utløper, vil utfase antall operasjonelle leieavtaler og nye avtaler vil inngås som finansielle leieavtaler. Utfasingsperioden er vurdert å være ca 4 år.
         
I henhold til IAS 17 Leieavtaler skal en innregne finansielle leieavtaler som eiendeler og forpliktelser i balanseoppstillingen. Etterfølgende målinger skal innregnes som avskrivinger på balanseført eiendel, og leiekostnaden fordeles mellom finansieringsutgift og reduksjon på balanseført forpliktelse. Per 31.12.2013 er det inngått et mindre antall nye finansielle leieavtaler. Summen av virkelig verdi/minsteleienes nåverdi av bilene er vurdert som uvesentlige for konsernet. Følgelig er ikke de finansielle leieavtalene innregnet i balanseoppstillingen pr 31.12. Finansielle leieavtaler vil bli innregnet fra og med 01.01.2014.
         
Operasjonelle leieavtaler
       
Konsernet har operasjonelle leieavtaler tilknyttet maskiner, biler, inventar og bygninger/kontorlokaler.
         
Kostnader knyttet til operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie i oppsigelsesperioden.
         
Leiekostnad bestod av følgende;
       
 
Bygninger/ kontorlokaler
Maskiner/biler/inventar
Sum
 
Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler
33 481
30 059
63 540
 
Estimert neste års leie
33 247
29 561
62 808
 
         
Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
         
Innen 1 år
   
27 887
 
2 til 5 år
   
52 075
 
Etter 5 år
   
5 287
 
Fremtidig minimumsleie
   
85 249
 
         
Finansielle leieavtaler
       
Virkelig verdi/minsteleienes nåverdi av inngåtte finansielle leiavtaler er vurdert som uvesentlige for konsernet og er ikke innregnet som eiendel og forpliktelse i balanseoppstillingen. Inngåtte avtaler har en løpetid på mellom 6 mnd og 48 mnd.
         
Nedenfor en oversikt over inngåtte avtalers fremtidige minimumsleie;
 
         
 
Biler
     
Innen 1 år
1 051
     
2 til 5 år
1 911
     
Etter 5 år
-
     
Fremtidig minimumsleie
2 962
     
         
Gjennomsnittlig rente
2,83%
     
Diskonteringseffekt
178
     
Nåverdi av fremtidige minimumsleie
2 784
     
Note 26
Finansiell risiko og finansielle instrumenter
 
           
Finansiell risiko
         
Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.
           
Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.
 
         
Kapitalforvaltning
         
Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer.Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.
 
         
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5, samt at EBITDA/renter og amortisering skal være minimum 1,5.
           
(Tall i NOK 1 000)
2013
2012
     
Rentebærende gjeld (note 20)
194 850
137 967
     
Kontanter (note 17)
33 365
82 857
     
Netto rentebærende gjeld/kontanter
161 485
55 110
     
           
Total egenkapital
725 193
687 815
     
Gjeldsgrad
22,3%
8,0%
     
           
EBITDA *)
86 218
76 661
     
Netto rentebærende gjeld/EBITDA <2,5
1,87
0,72
     
           
Rentekost + amortisering
31 276
28 860
     
EBITDA/rentekostnad + amortisering >1,5
2,76
2,66
     
           
*) EBITDA er Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter.
     
           
Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.
           
Kredittrisiko
         
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansees som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 15 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.
           
Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.
           
Maks kreditteksponering
         
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
     
Kontanter og kontantekvivalenter (note 17)
33 365
82 857
     
Kundefordringer (note 15)
446 847
423 695
     
Andre kortsiktige fordringer (note 16)
265 434
215 132
     
           
Renterisiko
         
Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.
           
Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å reduserer den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtaler, som sikring mot to av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 20.
           
Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko
Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold rentenivå per 31.12.2013. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 0,5 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være NOK 1,0 mill. høyere eller lavere per 31.12.2013 (NOK 0,7 mill. per 31.12.2012).
           
Likviditetsrisiko
         
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.
           
Goodtech konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 20. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.
           
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.
           
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2013
     
(Alle tall i NOK 1.000)
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
Rentebærende gjeld
         
Banklån
28 365
29 996
1 957
2 697
63 016
Langsiktig trekk rammeavtale
-
75 784
-
-
75 784
Kassekreditt
48 853
1 157
1 157
4 884
56 051
Sum rentebærende gjeld
77 218
106 937
3 114
7 582
194 851
           
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
205 515
-
-
-
205 515
Annen kortsiktig gjeld
212 336
-
-
-
212 336
Sum ikke-rentebærende gjeld
417 852
-
-
-
417 852
Totalt
495 070
106 937
3 114
7 582
612 702
           
Fremtidige rentebetalinger
3 767
4 143
526
841
9 277
Totalt inkludert rentebetalinger
498 837
111 080
3 640
8 423
621 979
           
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2012
     
(Alle tall i NOK 1.000)
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
Rentebærende gjeld
         
Banklån
25 803
50 119
1 284
1 772
78 979
Langsiktig trekk rammeavtale
-
58 988
-
-
58 988
Kassekreditt
-
-
-
-
-
Sum rentebærende gjeld
25 803
109 107
1 284
1 772
137 967
           
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
206 722
-
-
-
206 722
Annen kortsiktig gjeld
219 246
-
-
-
219 246
Sum ikke-rentebærende gjeld
425 968
-
-
-
425 968
Totalt
451 771
109 107
1 284
1 772
563 935
           
Fremtidige rentebetalinger
3 269
5 421
293
85
9 068
Totalt inkludert rentebetalinger
455 040
114 528
1 578
1 857
573 003
           
Valutarisiko
         
Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.
           
Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.
           
Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Selskapet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
           
Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko
Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.
           
 
Regnskapsmessig effekt 2013
 
Regnskapsmessig effekt 2012
(tall i NOK 1.000)
Resultat før skatt
Egenkapital
 
Resultat før skatt
Egenkapital
10% økn/-red SEK/NOK
(+/-) 4 606
(-/+) 3 234
 
(+/-) 2 598
(-/+) 7 244
10% økn/-red EURO/NOK
(+/-) 768
(-/+) 4 040
 
(+/-) 985
(-/+) 10 031
           
Fastsettelse av virkelig verdi
         
Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter. Med untak av renteswap som er bokført til virkelig verdi er alle finansielle instrumenter målt til amortisert kost.
           
Det ikke er vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.
           
Kategorier av finansielle instrumenter
2013
2012
(tall i NOK 1.000)
Note
Balanseført verdi
Virkelig verdi
Balanseført verdi
Virkelig verdi
Finansielle eiendeler målt til amortisert kost
         
Kontanter og kontantekvivalenter
17
33 365
33 365
82 857
82 857
Kundefordringer
15
446 847
446 847
423 695
423 695
Andre kortsiktige fordringer
16
23 053
23 053
54 648
54 648
           
Finansielle forpliktelse målt til amortisert kost
         
Lån
20
117 632
117 632
112 164
112 164
Lån og kreditter
20
77 218
77 218
25 803
25 803
Leverandørgjeld
22
205 515
205 515
206 722
206 722
Annen kortsiktig gjeld
22
212 336
212 336
219 246
219 246
           
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
         
Renteswap
20
708
708
1 034
1 034
           
Verdsettelseshierarki
         
Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt
           
De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:
     
Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).
           
     
2013
   
(tall i NOK 1.000)
 
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
       
Renteswap
 
-
708
-
 
Sum
 
-
708
-
 
           
     
2012
   
(tall i NOK 1.000)
 
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
       
Renteswap
 
-
1034
-
 
Sum
 
-
1034
-
 
Note 27
Transaksjoner med nærstående parter
         
Goodtech ASA er morsselskap og har direkte og indirekte eierskap og kontroll i 14 selskaper. Direkte eide selskaper er presentert i note 11 i regnskapet for Goodtech ASA, mens de indirekte eide selskapene er presentert i note 19 Konsernselskaper og ikke kontrollerende eierinteresser. Transaksjoner mellom konsernselskaper er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Aktivitet mellom konsernselskaper er presentert i segmentinformasjon i note 3 i konsernregnskapet. Konserninterne mellomværender med morselskapet er presentert i note 10 i Goodtech ASA regnskapet.
         
Goodtech har eierinteresser i felleskontrollert virksomhet. Felleskontrollert virksomhet er konsolidert linje for linje i konsernregnskapet, bruttometoden, basert på andel eierskap. Transaksjoner og mellomværender med felleskontrollert virksomhet er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Viser til note 24 i konsernregnskapet for informasjon om konsernets eierinteresser i felleskontrollert virksomhet. Per 31.12.2012 hadde Goodtech et utestående lån til felleskontrollert virksomhet på SEK 1,5 mill.. Dette lånet ble i sin helhet tilbakebetalt i andre kvartal 2013. Transaksjoner mellom konsernselskaper og med felleskontrollert virksomhet er gjennomført basert på armlengdes prinsipp.
         
Som ledd i en prosess for å strukturere og optimalisere driften i konsernet solgte Goodtech sin 50% eierandel i Tunnelentreprenad AB i 2011 til selskapet EI & Industrimontage Tannergård AB, eid av Rolf Tannergård. Rolf Tannergård er styremedlem og eier gjennom EI & Industrimontage Tannergård AB 28,9% av aksjene i Goodtech ASA. I sammenheng med salget ble det etablert en leveranseavtale mellom Goodtech Projects & Services AB og TEAB som ivaretar Goodtechs løpende interesser og leveranser av ressurser inn i Norra Länken prosjektet frem til 2015.
         
Felleskostnader i Goodtech ASA er fordelt på konsernselskaper i samsvar med fordelingsnøkler i henhold til armlengdes prinsipp.
         
Konsernet har ikke identifisert andre transaksjoner med nærstående parter enn transaksjoner nevnt ovenfor.
 
Note 28
Ytelser til styret, ledelsen mv.
                 
Godtgjørelse til styret og styrekomiteer
                 
Godtgjørelse til styret består av et fast årlig styrehonorar avhengig av rolle i styret samt honorar for deltagelse i andre komiteer etablert av styret.
                 
Total godtgjørelse til styret, valgkomitee og styrekomiteer kostnadsført i 2013 var henholdsvis NOK 1,7 mill., NOK 0,1 mill., og NOK 0,1 mill. I 2012 utgjorde godtgjørelsen henholdsvis NOK 1,5 mill., NOK 0,1 mill. og NOK 0,2 mill.
                 
Viser til note 18 for oversikt over aksjer eid av styret og konsernledelsen. Aksjebeholdning for styremedlemmer og konsernledelse inkluderer deres nærstående.
                 
                 
Styret og valgkomité
 
Periode
   
Ordinært styrehonorar
Honorar styrekomiteer
Sum 2013
Sum 2012
Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
     
275
4
279
225
Karl Erik Staubo
Styremedlem
     
175
21
196
186
Veroslav Sedlak
Styremedlem
     
175
 
175
150
AnneM. Sødahl Wessel
Styremedlem
     
175
14
189
150
Stig Martin
Styremedlem
til apr 13
 
175
 
175
150
Tine G. Wollebekk
Styremedlem
apr 12-nov 13
 
175
4
179
150
Anna-Stina N. Nilsson
Styremedlem
apr 11-okt 12
 
88
14
102
186
Selma Kveim
Styremedlem
til apr 13
 
175
7
182
150
Osvaldo Chamorro
Styremedlem, ansatterep.
okt 11-des 13
 
88
 
88
38
Robert Karlsson
Styremedlem, ansatterep.
til juli 12
 
15
7
22
111
Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansatterep.
     
88
 
88
75
Göran Rönnbäck
Styremedlem, ansatterep.
juli 12-feb 14
 
73
 
73
0
Nicolas Brun-Lie
Valgkomiteens leder
     
50
 
50
50
Per Raaum
Valgkomité medlem
     
30
 
30
30
Harald Skogholt
Valgkomité medlem
     
30
 
30
30
                 
Ansatterepresentantene i styret mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrige godtgjørelser som ansatt, som ikke er inkludert i tabellen over.
                 
                 
Konsernledelsen
   
Valuta
Lønn, honorarer m.v
Pensjon
Andre ytelser
Sum 2013
Sum 2012
Vidar Låte
Konsernsjef
 
NOK
1 993
63
115
2 171
1 818
Synnøve Granli
CFO
 
NOK
1 176
63
14
1 253
1 118
Arve Teie
Konserndirektør, Strategic Marketing
NOK
1 074
64
101
1 239
1 262
Robert Bylin 1)
Konserndirektør, MQSP
 
SEK
1 271
365
51
1 687
1 445
Stefan Helmvall 1)
Konserndirektør, Projects & Services Sverige Nord
SEK
1 636
432
50
2 119
1 680
Magnus Falkman 1)
Konserndirektør, Projects & Services Sverige Syd
SEK
1 507
333
86
1 927
1 939
Magne Reierson 1)
Konserndirektør, Projects & Services Norge
NOK
1 243
63
34
1 340
1 260
Anders Lundmark1)
Konserndirektør, Infra
 
SEK
1 008
215
93
1 316
1 278
Hans Vedde
Konserndirektør, Solutions
 
NOK
1 019
63
158
1 240
1 217
Rune Hoseth
Konserndirektør, Environment
 
NOK
1 041
63
94
1 198
1 176
Eiliv Elvebakk 1)
Konserndirektør, Products
 
NOK
872
53
64
988
128
                 
1) Godtgjørelse er utbetalt fra datterselskap i konsernet.
                 
Lønn, honorarer mv. i tabell ovenfor inkluderer ekstra godtgjørelser og feriepenger utover ordinær månedslønn. Andre ytelser inkluderer forsikring, bilordning og elektronisk kommunikasjon.
                 
Alle tall er ekslusive arbeidsgiveravgift.
                 
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledelsen.
                 
Lån til ansatte
               
Deltakere i konsernets aksjespareprogram for 2013 fikk tilbud om å finansiere dette med lån kr 6.000 som nedbetales i løpet av ett år ved månedlig trekk i lønn. Utover dette er det ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ansatte.
                 
                 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
                 
Styret i Goodtech ASA har fastsatt retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper (”Goodtech” eller ”Konsernet”) for det kommende regnskapsåret. Erklæringen er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Denne skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling 2014, jf. allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd.
                 
Alle selskaper i Konsernet skal følge de fastsatte retningslinjene for selskapet slik de er beskrevet nedenfor. Det er et mål å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable ytelser i hele Konsernet.
                 
1. Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk
Lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende – selskapet skal tiltrekke seg og beholde dyktige ledere
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare virksomheter i det aktuelle landet hvor lederen er hjemmehørende.
                 
Lederlønnen skal være motiverende – lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes innsats for selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra selskapets resultat det aktuelle året. For at de variable ytelsene skal fungere som incentiv for ekstra innsats, skal kriteriene være knyttet til faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Goodtech ønsker at lønnsystemet skal bygge opp om en lagånd internt i Konsernet og stimulere til innsats som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde. En del av den samlede kompensasjonen kan også skje i form av aksjer i selskapet.
                 
Lønnsystemet skal være fleksibelt – slik at tilpasning kan skje når behovene endres
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Goodtech ha et fleksibelt lønnssystem med rom for spesialtilpasninger. Goodtech skal ha lønninger som er konkurransedyktige i forhold til å kunne tiltrekke seg og beholde ledere i de ulike geografiske områder der Goodtech opererer, og lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger og gjøres tilpasninger i forhold til dette. Lønnsystemet skal være forståelig og akseptabelt både internt i Goodtech og eksternt. Lønnsystemet skal ikke være uforholdmessig vanskelig å forklare for allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for administrasjonen.
                 
2. Prinsipper for fastsettelse av lønn
           
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Fastlønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn.
                 
3. Prinsipper for ytelser som kan gis i tillegg til fastlønn
Godtgjørelse til ledende ansatte kan i tillegg til fastlønn inneholde følgende elementer:
- Naturalytelser
               
- Bonuser
               
- Aksjebasert avlønning
             
- Pensjonsordninger
             
- Etterlønnsordninger
             
- Andre godtgjørelser
             
                 
Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte godtgjørelsene.
                 
Naturalytelser
               
Naturalytelser vil typisk bestå av bilordning, aviser/tidsskrifter og elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til avlønning.
                 
Bonuser
               
Det eksisterer enkelte salgsbonusavtaler og lederbonusavtaler av begrenset karakter i noen av konsernets datterselskaper.
                 
Konsernet er i ferd med å utarbeide et insentiv- og bonusprogram for konsernledelsen. Programmet skal bidra til å drive organisasjonen mot å nå konsernets strategiske mål.
                 
Aksjebasert avlønning
Konsernet har per i dag ingen etablerte aksjebaserte insentivprogram særskilt for ledende ansatte i Konsernet. I den grad Konsernet etablerer aksjespareprogram for ansatte, gis ledende ansatte tilgang til å delta i dette på lik linje med øvrige ansatte. Konsernet har de siste årene hatt et slikt program hvor alle ansatte i Konsernet har fått tilbud om å kjøpe eksisterende aksjer i Goodtech til en rabatt på 20 % i forhold til markedspris. Programmet er gjennomført ved at selskapet har ervervet egne aksjer i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen.
                 
Styret kan også i inneværende og kommende regnskapsår etablere aksjespareprogram for ansatte, herunder også for daglig leder og andre ledende ansatte. Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer som omfatter dette formålet.
                 
Pensjonsordninger
               
Ledende ansatte inngår i Konsernets ordinære pensjons- og forsikringsordninger som gjelder for alle ansatte. Dette sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået i arbeid.
                 
Etterlønnsordninger
               
Konsernsjefen og konserndirektører har avtale om etterlønnsordning varierende mellom 12 og 18 måneder.
                 
Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er 6 måneder. Dersom Goodtech bringer ansettelsesforholdet til opphør er det avtalt et sluttvederlag tilsvarende inntil 18 måneders lønn. Konsernsjefen har med dette en avtale som ivaretar selskapets behov for å kunne be konsernsjefen fratre umiddelbart dersom dette anses å være i selskapets interesse. Etterlønnsordningen må derfor være tilstrekkelig til at konsernsjefen aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern.
                 
Det kan inngås avtaler om etterlønn også for andre ledere, for å ivareta selskapets behov for til enhver tid å sikre at sammensetningen av ledere er i overensstemmelse med selskapets behov. Slike avtaler vil i henhold til arbeidsmiljøloven ikke være bindende for andre ledere enn konsernsjefen.
                 
Etterlønnsordninger skal søkes utformet slik at de er akseptable internt og eksternt. I tillegg til lønn og annen godtgjørelse i oppsigelsestiden, skal slike ordninger ikke gi rett til etterlønn i mer enn 18 måneder.
                 
Andre godtgjørelser
             
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses formålstjenelig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder. Det gjelder ingen særskilte begrensinger for hva slags andre ytelser som kan avtales.
                 
Generelt
               
Styret har opprettet et kompensasjonsutvalg som er et saksforberedende og rådgivende utvalg for Styret. Kompensasjonsutvalget skal
                 
- Forberede saker for styrets vurdering og vedtak om godtgjørelse av, og andre saker vedrørende, selskapets ledende ansatte.
- Forberede styrets vurderinger og vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6 16a.
- Foreslå retningslinjer for kompensasjon og ansettelsesbetingelser for Selskapets ledende ansatte.
                 
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets leder i samråd med styret. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte fastsettes av konsernsjef i samråd med styrets leder. Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter og standard ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som konsernsjef og konserndirektører.
Note 29
Usikre forpliktelser
         
             
Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet
           
Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.
             
Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.
             
Usikre forpliktelser
           
Goodtech ASA og dets datterselskaper vil kunne ha løpende saker til vurdering hos lokale skattemyndigheter i enkelte av landene konsernet opererer i. Goodtech ASA har i henhold til IFRS behandlet de sakene som ikke er endelig avgjort ut fra tilgjengelig informasjon på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet.
             
Konsernet har for tiden ingen vesentlige pågående saker til vurdering hos skattemyndigheter.
             
Bank- og konserngarantier
           
Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor SEB og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets konsernkontoordning og driftkredittrammer. Viser til note 20 for nærmere omtale av disse sikkerhetstillelser.
             
Sammen med medeier APQ EI AB er konsernets datterselskap, Goodtech Projects & Services AB, solidarisk ansvarlig for forpliktelser i det felleskontrollerte virksomhet, GAQ Contracting AB. Selskapene stiller solidarisk garanti ovenfor tredjeparter som GAQ Contracting AB inngår forpliktelser mot. Se også note 24 i konsernregnskapet.
Note 30
Offentlige tilskudd
     
           
Konsernet er i 2013 bevilget NOK 0,8 mill. i tilskudd fra Norsk Forskningsråd, til utviklingsprosjekt vedrørende utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium (NFR Heat Pipe). I 2012 mottok konsernet NOK 5,4 mill. i tilskudd fra Norsk Forskningsråd.
           
Utviklingsprosjektet er balanseført, jfr note 11.
     
           
Konsernet endret i 2012 metode for presentasjon i regnskapet av tilskudd fra Norsk Forskningsråd. Tilskuddet blir trukket i fra ved beregning av balanseført verdi av utviklingsprosjekt. Investeringstilskuddet ble tidligere innregnet i regnskapet som utsatt inntekt. Tilskudd mottatt i 2012 er innarbeidet som reduksjon av tilgang Utviklingskostnader i note 11, mens tilskuddet mottatt i 2011 er vist som avgang utviklingskostnader 2012.
           
I 2013 mottok konsernet tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter via SkatteFUNN ordningen på NOK 1,1 mill. Beløpet er i sin helhet ført som reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjektet. I 2012 mottok konsernet NOK 0,9 mill. i tilskudd.
Note 31
Hendelser etter balansedagen
   
           
Ingen vesentlige hendelser med betydning for avleggelse av regnskapet for 2013.