Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 10
Varige driftsmidler
 
       
(Alle tall i NOK 1.000)
Bygninger
Maskiner/Inventar
Sum
Per 1. januar 2012
     
Anskaffelseskost
11 853
66 610
78 464
Akkumulerte avskrivninger
-2 275
-25 619
-27 894
Balanseført verdi 01.01.12
9 578
40 991
50 569
       
Regnskapsåret 2012
     
Balanseført verdi 01.01.12
9 578
40 991
50 569
Omregningsdifferanser
-343
-475
-818
Tilgang
-
7 350
7 350
Avgang
-
-502
-502
Årets avskrivninger
-404
-11 407
-11 812
Balanseført verdi 31.12.12
8 831
35 957
44 788
       
Per 31. desember 2012
     
Anskaffelseskost
11 510
72 984
84 494
Akkumulerte avskrivninger
-2 679
-37 026
-39 706
Balanseført verdi 31.12.12
8 831
35 957
44 788
       
Regnskapsåret 2013
     
Balanseført verdi 01.01.13
8 831
35 957
44 788
Omregningsdifferanser
1 083
2 171
3 254
Tilgang
5 714
20 548
26 262
Avgang
-
-
-
Årets avskrivninger
-435
-12 029
-12 464
Balanseført verdi 31.12.13
15 194
46 647
61 841
       
Per 31. desember 2013
     
Anskaffelseskost
18 308
95 703
114 010
Akkumulerte avskrivninger
-3 114
-49 055
-52 170
Balanseført verdi 31.12.13
15 194
46 647
61 841
       
Økonomisk levetid 1)
20-30 år
3-10 år
 
Avskrivningsmetode
lineært
lineært
 
       
1) Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.