Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 11
Immaterielle eiendeler
   
           
 
     
 
 
(Alle tall i NOK 1.000)
Utviklingsprosjekt
Kundekontrakter
Goodwill
Patenter og lisenser
Sum
Regnskapsåret 2012
         
Balanseført verdi 01.01.12
17 494
30 413
585 308
-
633 215
Omregningsdifferanser
-
-475
-7 437
-
-7 912
Tilgang
981
-
 
-
981
Avgang 1)
-4 218
-
-
-
-4 218
Årets avskrivninger
-98
-10 944
-
-
-11 042
Balanseført verdi 31.12.12
14 159
18 995
577 870
-
611 024
           
Per 31. desember 2012
         
Anskaffelseskost
14 527
45 885
657 870
384
718 667
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-369
-26 890
-80 000
-384
-107 643
Balanseført verdi 31.12.12
14 159
18 995
577 870
0
611 024
           
Regnskapsåret 2013
         
Balanseført verdi 01.01.13
14 159
18 995
577 870
-
611 024
Omregningsdifferanser
-
1 453
45 199
-
46 652
Tilgang
14 483
-
1 600
-
16 083
Avgang
-
-
-
-
-
Årets avskrivninger
-98
-11 459
-
-
-11 558
Balanseført verdi 31.12.13
28 544
8 988
624 670
-
662 201
           
Per 31. desember 2013
         
Anskaffelseskost
29 011
47 338
704 670
384
781 402
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-467
-38 350
-80 000
-384
-119 201
Balanseført verdi 31.12.13
28 544
8 988
624 670
0
662 201
           
Økonomisk levetid 2)
 
4 - 6 år
 
10 år
 
Avskrivningsmetode
 
lineær
 
lineær
 
           
1) Avgang utviklingskostnader er nettoført tilskudd fra NFR. Viser til note 30.
     
           
2) Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
           
Utviklingsprosjekt
         
Balanseførte utviklingskostnader gjelder hovedsaklig utviklingsprosjekt i Goodtech Recovery Technology AS tilknyttet utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium. Årets balanseførte tilgang er NOK 9,7 mill. Dette er netto tilgang etter eliminering av konsernintern fortjeneste tilknyttet kjøpte timer fra konsernselskap på NOK 0,8 mill. Utviklingskostnadene vil amortiseres over utnyttbar levetid.
           
Resterende tilgang på NOK 4,8 mill. er tilknyttet utviklingprosjekter i Goodtech Projects & Services AS. Utviklingskostnadene amortiseres over utnyttbar levetid.
           
Konsernet har ingen kostnader vedrørende forskning i 2013 (NOK 0,0 mill i 2012).
   
           
Goodwill
         
Goodwill amortiseres ikke løpende. Denne eiendelen testes derfor minst årlig for verdifall. I Goodtech gjøres dette ved årslutt. I tilfellet det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.
           
Goodwill som har oppstått gjennom oppkjøp av virksomhet er allokert til den enkelte enhet der kontantstrømmene er identifiserbare.
           
Fordeling av Goodwill på kontantgenererende enheter
(tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
 
Goodtech Intressenter AB (tidligere E&I Intressenter AB)
 
402 550
361 845
 
Goodtech Projects & Services AS
   
142 725
142 725
 
Goodtech Electro AS
   
302
302
 
Segment Projects & Services
   
545 577
504 872
 
           
Goodtech Solutions AS
   
4 463
4 463
 
Goodtech Solutions AB
   
62 543
56 448
 
Segment Solutions
   
67 006
60 911
 
           
Goodtech Environment AS
   
5 634
5 634
 
Segment Environment
   
5 634
5 634
 
           
Goodtech Products AS
   
6 453
6 453
 
Segment Products
   
6 453
6 453
 
           
Balanseført verdi per 31.12
   
624 670
577 870
 
           
Goodwill relatert til overtakelse av Profitek AB pålydende SEK 1,6 mill. inngår i goodwill på Goodtech Intressenter AB.
           
Med unntak av endringen i goodwill Goodtech Intressenter AB som gjelder overtakelsen av Profitek AB skyldes endringen i goodwill fra 2012 endringer i valutakurs.
           
Goodwill er for alle enhetene knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap.
           
Testing av verdifall av kontantgenererende enheter som omfatter Goodwill
   
Testing for verdifall for kontantgenererende enheter med vesentlig balanseført verdi på goodwill og immaterielle eiendeler er basert på gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av den kontantstrømsgenerende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer over en periode på 5 år, inkludert en terminalverdi basert på Gordons vekstformel. Det brukes likviditetsprognoser basert på budsjett godkjent av ledelsen. Kontantstrømmer utover godkjente budsjetter er utledet med utgangspunkt i konsernets langsiktige strategiplaner.
           
Vektet avkastningskrav benyttet i nedskrivningstesten (WACC)
Etter skatt
Før skatt
 
Goodtech Intressenter AB
   
9,0 %
11,5 %
 
Goodtech Projects & Services AS
   
9,2 %
12,8 %
 
Goodtech Electro AS
   
9,2 %
12,8 %
 
Goodtech Solutions AS
   
9,2 %
12,9 %
 
Goodtech Solutions AB
   
8,7 %
10,9 %
 
Goodtech Environment AS
   
8,8 %
12,3 %
 
Goodtech Products AS
   
8,8 %
12,4 %
 
           
Diskonteringsrenten som benyttes er risikotilpasset for hver kontantstrømgenererende enhet for å reflektere eiendelens særskilte risiko og skattejustert til før skatt ved bruk av metoder beskrevet i IAS 36.
           
Risikofri rente er fastsatt basert på 10- årige norske og svenske statsobligasjoner og 10-årig swap-rente i Norge og Sverige. Den norske og den svenske risikofrie renten er benyttet i de respektive beregninger av avkastningskrav for å være konsistent med enhetenes valuta i kontantstrømmene.
           
Beregninger av fremtidig kontantstrøm bygger på en rekke forutsetninger. Dette gjelder blant annet økonomisk og markedsmessige utviklinger. Virksomhetene i konsernet er påvirket av svingninger i markedene og estimater laget i svake markeder kan skille seg betydelig fra estimater laget i sterkere markeder. Dette forteller at det i selskaper i volatile markeder kan være vanskelig å fatte riktige, langsiktige beslutninger når markedet er preget av store kortsiktige svingninger.
           
Ledelsen forventer at markedet for konsernets produkter og tjenester vil øke i de nærmeste årene, og at konsernet vil kunne ta en større markedsandel innenfor nevnte segmenter. Det er lagt til grunn stabil omsetningsvekst og moderate forbedringer i EBITDA-marginer i de enkelte enhetene. Det er lagt inn moderate vekstforventninger og inntjeningsøkninger utover budsjettperiode, og forutsetningene som er satt er vurdert å være moderate. Viser forøvrig til sensitivitetsanalyse nedenfor for nærmere omtale av de enheter hvor neddiskontert verdi bare er marginalt høyere enn balanseført verdi av anvendt kapital.
           
Nedskriving av goodwill
         
Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 pr 31.12.13 er det det ikke funnet grunnlag og behov for å skrive ned goodwill og immaterielle eiendeler.
           
Sensitivitetsanalyse
         
Dersom forutsetningene utvikler seg forskjellig fra det som er forutsatt, kan dette medføre behov for nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler. Nøkkelforutsetninger benyttet i beregningen av gjenvinnbart beløp er diskonteringsrente og utvikling i EBITDA. Den beregnede verdien av den enkelte kontantstrømsgenererende enhet overstiger balanseført verdi med relativt god margin for Goodtech Intressenter AB, Goodtech Electro AS, Goodtech Environment AS og Goodtech Products AS ved utgangen av 2013.
           
Sensitivitetsanalyser viser at Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Solutions AS og Goodtech Solution AB er enhetene som er mest sårbare for endringer i nøkkelforutsetninger utover rimelig endring.
           
Goodtech Projects & Services AS
         
Verdien av goodwill og immaterielle eiendeler tilknyttet Goodtech Projects & Services AS er avhengig av at selskapet videre oppnår minimum EBITDA-margin tilsvarende årets oppnådde margin. Selskapet ser positive resultater av interne prosesser som utføres for å forbedre sine marginer. Ut i fra de prognoser, forventninger og forutsetninger som er lagt til grunn fremover, forsvarer Goodtech Projects & Services AS de balanseførte verdier pr 31.12.2013.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 19,7%
       
b) EBITDA-margin lavere enn 5,7% i fremtidige perioder.
       
           
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 19,7% eller en EBITDA-margin lavere enn 5,7% i fremtidige perioder vil kunne initiere ett nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Goodtech Solutions AS
         
Verdien av goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AS er avhengig av at årets negative resultat snus til et positivt resultat. Det er iverksatt tiltak som skal legge grunnlag for økt omsetning og forbedret inntjening. Ut i fra de prognoser, forventninger og forutsetninger som er lagt til grunn fremover, forsvarer Goodtech Solutions AS de balanseførte verdier pr 31.12.2013.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på den forutsetningen som anses å være mest relevant; EBITDA-margin. Følgende nivå er kritisk i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) EBITDA-margin lavere enn 0,7% i fremtidige perioder.
       
           
En EBITDA-margin lavere enn 0,7% vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Goodtech Solutions AB
         
Verdien av goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AB er avhengig av at selskapet oppnår vesentlig resultatforbedring i forhold til årets resultat. Årets resultat er påvirket av treghet i markedet og nedskriving på enkeltprosjekter innenfor system og prosjektleveranse, som ble avsluttet i løpet av året. Det er iverksatt tiltak for å forbedre prosjektgjennomføringen og kostnadstilpasninger som forventes å legge grunnlag for en positiv resultatutvikling i fremtidige perioder. Markedet viste en positiv utvikling mot slutten av året, hvor selskapet styrket ordrereserven betydelig, noe som legger grunnlag for økt prosjektaktivitet og omsetning.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 11%
       
b) EBITDA-margin lavere enn 5,0% i fremtidige perioder.
       
           
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 11,0% eller en EBITDA-margin lavere enn 5,0% i fremtidige perioder vil kunne initiere ett nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 1,5% i kalkuleringen av minimumsnivåene.