Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 12
Investering i tilknyttet selskap
 
               
Nedenfor en oversikt over konsernets investeringer i tilknyttet selskap.
 
               
Selskap
Kontor
   
Virksomhet
Eierandel 1)
 
Krafkompaniet
Stockholm, Sverige
 
Elinstallasjoner
40 %
 
               
1) Stemmeandel er lik eierandel, 40%
             
               
(Alle tall i NOK 1.000)
Kraftkompaniet
Tunnelentreprenad Bravida EIAB HB
Sum
 
Balanseført verdi 1.1.2011
38
-
38
 
Andel resultat 2011
664
-
664
 
Omregningsdifferanser
5
-
5
 
Balanseført verdi 31.12.2011
707
-
707
 
Andel resultat 2012
1 047
-
1 047
 
Omregningsdifferanser
-10
-
-10
 
Balanseført verdi 31.12.2012
1 744
-
1 744
 
Andel resultat 2013
3 556
361
3 917
 
Utbetalt utbytte
-1 932
-361
-2 293
 
Omregningsdifferanser
189
-
189
 
Balanseført verdi 31.12.2013
3 556
0
3 556
 
               
Tunnelentreprenaden Bravida EIAB HB ble likvidert i 2013. Selskapet har ikke hatt noen virksomhet i den senere tid og selskapets eiendeler har regnskapsmessig blitt nedskrevet tidligere år. Selskapets eiendeler ble solgt i forbindelse med likviditering og Goodtech Projects & Services Abs andel av oppgjøret utgjør andel resultat 2013.
               
Nedenfor sammendratt finansiell informasjon for Kraftkompaniet som er regnskapført ved bruk av egenkapitalmetoden. Tabellen viser 100% -tall.
               
Sammendratt balanse og resultatoppstilling
 
Kraftkompaniet
   
(Alle tall i NOK 1.000)
 
31.12.2013
31.12.2012
   
Kortsiktige poster
         
Kontanter og kontantekvivalenter
 
10 458
10 159
   
Andre omløpsmidler
 
7 042
16 523
   
Sum omløpsmidler
 
17 500
26 682
   
               
Finansiell forpliktelser (eks leverandørgjeld)
 
7 742
8 597
   
Andre kortsiktige forpliktelser (inkl leverandørgjeld)
 
1 336
13 632
   
Sum kortsiktig gjeld
 
9 078
22 229
   
               
Langsiktige poster
         
Eiendeler
 
262
-
   
Finansielle forpliktelser
 
-
-
   
Netto eiendeler
 
8 684
4 453
   
               
Driftsinntekter
 
37 965
79 478
   
Driftskostnader
 
29 732
76 860
   
Netto finansposter
 
33
-
   
Resultat før skatt
 
8 267
2 619