Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 13
Andre anleggsmidler
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Langsiktig rentebærende fordring
1 986
-
 
Andre finansielle investeringer
94
169
 
Sum andre anleggsmidler
2 080
169
 
       
Avtalt rentesats på den langsiktige rentebærende fordring er 4% og fordringen er i henhold til avtalt nedbetalingsplan ferdig innbetalt 15. januar 2017.