Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 14
Varelager
   
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Råmaterialer
15 207
18 177
 
Varer i arbeid
1 804
1 978
 
Ferdigvarer
12 392
11 696
 
Ukurans
-729
-1 058
 
Nedskrivninger
-1 722
-1 612
 
Sum netto varelager
26 951
29 180
 
       
Varekostnad totalt i perioden
1 197 535
1 030 026
 
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet
3 737
4 335
 
       
Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester.
       
Nedskrivning av varelager er kostnadsført som varekostnad.
   
       
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet inngår som del av floating charge pant mot SEB og pant mot Nordea Bank Finland Abp. Se forøvrig note 20.