Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 15
Kundefordringer
       
             
(Alle tall i NOK 1.000)
       
2013
2012
Kundefordringer
       
448 330
424 174
Avsetning tap
       
1 483
479
Kundefordringer netto
       
446 847
423 695
             
Endring avsetning tap
       
1 004
-310
Konstaterte tap
       
662
98
             
Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
   
 
 
         
Aldersfordelt kundefordringer
Ikke forfalt
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
Over 90 dager
Sum
2013
339 517
58 977
34 592
3 339
10 423
446 848
 
76 %
13 %
8 %
1 %
2 %
100 %
             
2012
341 387
63 272
4 887
5 687
8 462
423 695
 
81 %
15 %
1 %
1 %
2 %
100 %
             
Avsetning tap på kundefordringer er fordelt forholdsmessig.
       
Av utestående fordringer per 31.12.13 er NOK 369,3 mill. innbetalt per 5. mars 2014.
   
             
Kortsiktige fordringer
       
2013
2012
Kundefordringer netto
       
446 847
423 695
Andre kortsiktige fordringer - ref. note 14
     
265 434
215 132
Sum kortsiktige fordringer
       
712 281
638 826
             
             
Kortsiktige fordringer - bokført verdi per valuta
2013
2012
2013
2012
     
Beløp i lokal valuta
NOK
NOK
USD
   
388
4
2 363
25
EUR
   
816
747
6 841
5 480
SEK
   
624 902
588 733
591 907
503 308
NOK
   
111 089
129 956
111 089
129 956
Andre valutaer
       
81
58
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
   
712 281
638 826