Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 16
Andre kortsiktige fordringer
     
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
Forskuddsbetalte kostnader
24 090
26 319
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter)
205 354
130 535
Utført ikke fakturert produksjon (andre prosjekter)
27 931
29 949
Andre kortsiktige fordringer
8 060
28 329
Sum andre kortsiktige fordringer
265 434
215 132
     
Konsernet foretar for en stor del tilvirkning etter fastpriskontrakt. Disse anleggskontraktene regnskapsføres i samsvar med løpende avregningsmetode. Fremdrift beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader.
     
Spesifikasjon av løpende avregning prosjekter under utførelse.
Prosjekter under utførelse er akkumulerte driftsinntekter for alle løpende fastprisprosjekter.
     
Igangværende prosjekter per 31.12.
2013
2012
Påløpte inntekter
3 379 560
2 674 957
Påløpte kostnader
-3 221 364
-2 564 252
Innregnet resultat
158 196
110 705
     
     
Prosjekter der opptjent inntekt er høyere enn A-konto fakturert beløp presenteres som fordring i balansen. Prosjekter der opptjent inntekt er lavere enn A-konto fakturert beløp presenteres som gjeld i balansen.
     
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter) - fordring
2013
2012
Inntektsført på prosjekter under utførelse
1 733 138
1 182 502
Akontofakturerte beløp
1 527 784
1 051 968
Utført, ikke fakturert produksjon
205 354
130 535
     
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
46 445
36 165
Av dette tilbakeholdt beløp
22 520
4 374
     
Fakturert ikke utført produksjon (fastpris prosjekter) - gjeld
2013
2012
Inntektsført på prosjekter under utførelse
1 646 422
1 519 732
Akontofakturerte beløp
1 796 556
1 673 224
Fakturert, ikke utført produksjon (ref. note 22)
150 134
153 492
     
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
41 001
43 071
Av dette tilbakeholdt beløp
14 525
1 526
     
Konsernet er for tiden i avslutningsfasen på noen større prosjekter, der det pågår avklaringer med kunden for endelig avslutning og økonomisk oppgjør. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen per 31.12.13.