Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 17
Kontanter og kontantekvivalenter
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Kontanter i bank og kasse
33 365
82 857
 
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
33 365
82 857
 
Kassekreditt
-79 251
-
 
Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømsanalysen
-45 886
82 857
 
       
Konsernet har etablert konsernkontosystem. Goodtech ASA er i henhold til avtalene konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver.
       
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter, er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31. desember 2013 NOK 9,1 mill. (2012: NOK 7,8 mill.)