Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 18
Aksjekapital, overkurs og innskutt egenkapital
           
(Alle tall i NOK 1.000)
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum
Per 1. januar 2012
65 058
-107
35 440
500 000
600 390
Årets endring egne aksjer
-
37
-
-
37
Kapitalforhøyelse ifbm spleis
-
-
-45
-
-45
Andre endringer
-
-
-76
-
-76
Per 31. desember 2012
65 058
-70
35 318
500 000
600 306
Per 1. januar 2013
65 058
-70
35 318
500 000
600 306
Årets endring egne aksjer
-
18
-
-
18
Per 31. desember 2013
65 058
-52
35 318
500 000
600 323
           
Aksjekapital
         
Nominell verdi per aksje er NOK 2,00. Alle aksjene har lik stemmerett.
Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.
 
         
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 32.528.904. Fullmakten utløper 30. juni 2014. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner. Fullmakten er per dags dato ikke benyttet.
           
Egne aksjer
         
Goodtech ASA har gjennom året ervervet 80.000 egne aksjer. I desember ble 88.984 egne aksjer solgt til ansatte via konsernets aksjespareprogram. Goodtech ASA hadde ved årets utgang 26.160 egne aksjer, tilsvarende 0,08 % av selskapet aksjekapital.
 
         
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 6.275.492. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 80, det laveste beløp er pålydende NOK 2. Fullmakten er utløper 30. juni 2014. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.
 
         
Utbytte
2013
2012
     
Utbetalt utbytte per aksje (NOK) *)
1,50
0,80
     
Totalt utbetalt utbytte (NOK 1.000)
48 621
25 980
     
Utbytte per aksje foreslått av styret
0,65
1,50
     
           
20 største aksjonærer per 31. desember 2013
     
Antall aksjer
% av total
El & Industrimontage Tannergård AB
     
9 403 911
28,91
Holmen Industri Invest
     
7 850 288
24,13
Skagen Vekst
     
2 116 842
6,51
Sedlak Holding AS
     
1 547 271
4,76
EIO AS
     
1 520 641
4,67
Skandinaviska Enskill. A/C Clients account (nom.)
     
520 855
1,6
MP Pensjon PK
     
474 000
1,46
Svenska Handelsbanken C/O Handelsebanken AS (nom.)
     
460 446
1,42
Swedbank Clients account (nom.)
     
372 733
1,15
Trollhaug Invest
     
320 000
0,98
Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen
     
300 000
0,92
Avanza Bank AB Meglerkonto
     
281 850
0,87
VPF Nordea SMB C/O JPMogan Europe
     
279 084
0,86
Tvenge Torstein Ingvald
     
250 000
0,77
Termos Eiendom AS
     
250 000
0,77
Paulsberg Invest AS
     
200 000
0,61
Verdipapirfondet DNB
     
190 000
0,58
Mustad Industrier AS
     
176 839
0,54
Nordea Bank AB Clients account (nom.)
     
170 786
0,53
Flemming Davanger
     
107 430
0,33
Sum 20 største
     
26 792 976
82,37
Øvrige aksjonærer
     
5 735 929
17,63
Sum
     
32 528 905
100,00
           
Ved utgangen av 2013 hadde Goodtech ASA 1.870 aksjonærer mot 1.670 ved utgangen av 2012.
           
Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2013
Antall aksjer
 
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)
     
107 201
 
Rolf Tannergård via El & Industrimongage Tannergård AB (Styremedlem)
   
9 403 911
 
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)
     
35 000
 
Veroslav Sedlak via Sedlak Holding AS (Styremedlem/ledende ansatt)
   
1 547 725
 
Åsa Otterlund (Styremedlem)
     
27 965
 
Håvard Kristiansen (Styremedlem, ansatterepresentant)
     
2 388
 
Vidar Låte via Eio AS (Konsernsjef)
     
1 520 641
 
Synnøve Granli (CFO)
     
13 394
 
Arve Teie (Konserndirektør Strategic Marketing)
     
56 986
 
Robert Bylin (Konserndirektør MQSP)
     
1 570
 
Magnus Falkman (Konserndirektør, Projects & Services Sverige Syd)
   
37 395
 
Magne Reierson (Konserndirektør, Projects & Services Norge)
     
10 454
 
Hans R. Vedde (Konserndirektør Solutions)
     
35 246
 
Rune Hoseth (Konserndirektør Environment)
     
2 988
 
Eiliv Elvebakk (Konserndirektør Products)
     
819
 
     
*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri Invest 1 AS
 
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.
 
           
Kursutvikling
         
Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 15,90 per aksje, sammenlignet med 11,65 ved årsslutt i 2012.