Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 2
Endringer i konsernets struktur
     
Virksomhetssammenslutning 2013
 
Konsernet overtok virksomheten til Profitek AB 1. juli 2013. Vederlaget for overdragelsen var på SEK 1,6 mill. Overtagelsen inkluderte 21 medarbeidere, mindre driftsmateriell og løpende kontrakter.
     
Kjøpsvederlaget er i sin helhet klassifisert som goodwill i konsernet. Goodwill er knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskaper. Disse verdiene oppfyller ikke balansekriteriene i IAS 38 og er derfor ikke balanseført separat.
     
Virksomhetssammenslutning og organisasjonsmessige endringer 2012
Virksomhetssammenslutning
   
Ingen vesentlige oppkjøp ble gjennomført i 2012.
   
     
Organisasjonsmessige endringer
   
Konsernets virksomhet knyttet til jernbane og tunnelbane ble med virkning fra 1.januar 2012 skilt ut som eget forretningsområde, Infra. Denne virksomheten inngikk tidligere i segmentet Projects & Services.
     
Salg av virksomhet 2013
   
Konsernet har ikke solgt eller avviklet virksomhet i 2013.
     
Salg av virksomhet 2012
   
Med virkning fra 31.12.2012 avhendet konsernet Interntransportvirksomheten i Goodtech Products AS. Inntekter og kostnader for avhendet virksomhet er vist netto på linjen netto gevinst/tap for solgt virksomhet i resultatregnskapet for 2012.
     
Tabellen nedenfor spesifiserer beløp for ikke-videreført virksomhet inkludert i resultatregnskapet for 2012
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2012
 
Driftsinntekter
9 078
 
Driftskostnader
-8 673
 
Driftsresultat
405
 
Netto finanskostnader
-
 
Resultat før skattekostnad
405
 
Skattekostnad
113
 
Gevinst ved salg etter skatt
2 867
 
Resultat for solgt virksomhet
3 159
 
     
Avviklet virksomhet påvirker følgende balanseposter i konsernregnskapet
 
2012
 
Varelager
-8
 
Inventar
-9
 
Sum eiendeler
-17
 
     
Netto kontantvederlag ved salg, mottatt januar 2013
4 000
 
     
Kontantstrøm fra avviklet virksomhet anses å være tilsvarende som EBITDA for 2012. Avviklet virksomhet har ikke hatt vesentlige investerings- eller finansieringsaktivitet. Kontantstrømmen fra avviklet virksomhet er vurdert å ikke være vesentlig og følgelig ikke vist separat i kontantstrømoppstillingen for konsern.