Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 20
Lån og kreditter
           
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
 
Balanseført verdi
           
Langsiktig rentebærende gjeld
2013
2012
Nom. rentesats
Forfall
Valuta
Pålydende i valuta
Selskap1)
 
SEB, langsiktig lån
53 043
71 812
Stibor + 1,0%
30.12.15
SEK
56 000
GI AB
 
Nordea Bank Finland Abp
7 583
-
Euribor + 1,75%
31.10.23
EUR
905
GE AB
 
Diverse banklån - flytende rente
9 972
7 167
1,86% - 5,65%
28.02.31
SEK
10 528
GSM AB
 
                 
Trekk på langsiktig kredittramme (Kredittramme SEK 81 mill.)
               
SEB
30 784
58 988
Stibor + 1,0%
30.12.15
SEK
32 500
GI AB
SEB
45 000
-
Nibor + 1,0%
30.12.15
NOK
45 000
GOD ASA
 
Sum langsiktig rentebærende gjeld
146 383
137 967
           
                 
Total langsiktig gjeld
146 383
137 967
           
1. års avdrag langsiktig gjeld
-28 751
-25 803
           
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag
117 632
112 164
           
                 
Kortsiktig rentebærende gjeld
           
Langsiktig gjeld, forfall < 1 år
26 907
24 490
           
Diverse banklån, forfall < 1 år
1 843
1 313
           
Kassekreditt (kredittramme SEK 175 mill)
48 467
-
Nibor/Stibor + 1,1%
 
NOK & SEK
     
Sum kortsiktig gjeld
77 218
25 803
           
                 
Sum rentebærende gjeld
194 850
137 967
           
                 
Forfall for langsiktige lån er som følger
           
0 - 2 år
133 907
51 897
           
2 - 5 år
4 745
85 332
           
Over 5 år
8 439
1 772
           
                 
Rentebytteavtaler
               
Det er inngått avtale om fast rente (renteswap) på det langsiktige lånet (opprinnelig lån SEK 84 mill) i SEB for perioden 01.01.13 til 31.12.15 på 3,06 % inkludert margin. Det er også inngått avtale om fast rente (renteswap) på det langsiktige lånet (opprinnelig lån EUR 0,9 mill) i Nordea for perioden 31.07.13 til 31.10.23 på 1,91 % inkludert margin.
 
                 
 
Balanseført verdi
           
 
2013
2012
Rentesats
Forfall
Valuta
Nom.bel. valuta
Selskap1)
 
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta SEK 56 mill.)
622
1034
3,06 %
30.12.15
SEK
56 000
GI AB
 
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta EUR 0,9 mill.)
86
-
1,91 %
31.10.23
EUR
909
GE AB
 
Sum virkelig verdi rentebytteavtaler
708
1034
           
                 
Avstemming mot balanseoppstilling
           
Virkelig verdi av rentebytteavtalene inngår i regnskapslinjen Lån i balanseoppstillingen.
   
                 
 
Balanseført verdi
           
 
2013
2012
           
Rentebærende gjeld
117 632
112 164
           
Rentebytteavtaler
708
1 034
           
Sum langsiktig lån i balanseoppstilling
118 340
113 197
           
                 
                 
Oversikt over benyttede og ubenyttede lånerammer
           
                 
Kassekredittrammer
Total ramme NOK
Ubenyttet ramme
           
SEB kassekreditt konsernramme (SEK 175 mill.)
165 760
117 293
           
Nordea Åland kassekredittramme (EUR 1,5 mill.)
12 574
12 574
           
Sum kassekreditt
178 334
129 866
           
Langsiktig trekkramme (SEK 81 mill.)
76 723
939
           
Totalt
255 057
130 806
           
                 
Konsernets hovedbankforbindelse er Skandinaviska Enskilda banken (SEB). Konsernet har etablert en konsernkontoordning for alle norske og svenske konsernselskaper i SEB. Konsernet har flervaluta driftskredittrammer på SEK 175 mill. og en langsiktig kredittramme på SEK 81 mill i SEB. Kredittrammen løper til 31.12.2015.
                 
Det betales en beredskapsprovisjon på 0,25 % per år av den til enhver tid utrukne del av den langsiktige kredittrammen i SEB.
                 
Avtale med SEB vedrørende lån, kreditter og garantier stiller krav til finansielle nøkkeltall for konsernet. Konsernet Goodtech ASA skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5 samt at EBITDA/renter og amortisering skal være minimum 1,5. I tillegg kreves kvartalsvis rapportering av regnskapsinformasjon og covenants.
                 
Konsernet er ikke i konflikt med covenants per 31.12.2013.
       
                 
Sikkerhetsstillelser og garantier
       
Som sikkerhet for engasjementet med SEB har SEB klausul om negativ pledge, samt førsteprioritetspant i floating charge i Goodtech Projects & Services AB på SEK 106,9 mill. og Goodtech Process AB på SEK 6,0 mill., totalt SEK 112,9 mill. De typer eiendeler som eksisterte i selskapene ved inngåelse av kredittavtalen er omhandlet i floating charge pant.
                 
Nordea Bank Finland Abp har pant i Goodtech Environment AB's eiendeler opptil EUR 1,6 mill. som sikkerhet for kassekredittrammen på EUR 1,5 mill og andre forpliktelser.
                 
Som sikkerhet for Goodtech Environment Abs lån har morselskapet Goodtech ASA stilt kausjon ovenfor Nordea Bank Finland Abp for lån og renter på hovedforpliktelsen.
                 
Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
                 
Konsernets totale garantirammer i bank og hos andre garantiinstitutter er NOK 356,1 mill., hvorav NOK 252,3 mill. er opptrukket pr 31.12.13.
                 
1) Selskapsforkortelser:
               
GI AB
Goodtech Intressenter AB
         
GE Ab
Goodtech Environment Ab
         
GSM AB
Goodtech Solutions Manufacturing AB
         
GOD ASA
Goodtech ASA