Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 21
Pensjoner
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Norske virksomheter i konsernet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsordningene som tilbys i Norge er i tråd med denne.
     
Goodtech har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. De norske virksomhetene har hovedsaklig etablert innskuddsbasert ordning. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernets innskuddsbaserte pensjonsordninger i norske virksomheter omfatter de fleste ansatte i Norge, og utgjør mellom 2% og 8% av lønnen.
     
Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lokale lovregler.
     
Ansatte i de svenske datterselskapene har pensjonsordninger (ITP – Industrins och handelns tilläggspension) dekket gjennom forsikringer i Alecta AB. ITP pensjonsforsikringen er forvaltet av Alecta AB og administrert av Collectum. ITP omfatter samtlige «tjänsteman» i konsernets svenske virksomhet. Industrins och handelns tilläggspension er en tjenestepensjon for privatansatte tjenestemen i Sverige. Tjenestepensjonsordningene i Sverige er basert på obligatoriske tariffbestemte ordninger, forhandlet gjennom i kollektivavtaler. ITP ordningen inneholder alderspensjon, sykeforsikring og etterlattepensjon.
     
Ansatte født etter 1979 inngår i ITP-ordning alternativ 1, som er en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien hver termin er fast basert på prosentintervaller iht. kollektivavtale. Ansatte født 1978 eller tidligere omfattes av ITP-ordning alternativ 2, men kan velge å ha ITP-ordning alternativ 1. ITP 2 er en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien varierer fra termin til termin basert på ulike beregningsvariabler. De ansatte som har ITP 2 ordning har i tillegg en innskuddsbasert pensonsordning, ITPK. ITPK-ordninger i svenske virksomheter utgjør 2% av lønnen. Den ytelsesbaserte ordningen for Goodtechs ansatte fungerer som en innskuddsordning for konsernet hvor årlige premier kostnadsføres løpende. Dette er en flerforetaksordning hvor forsikringstakerne ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne regnskapsføre ordningen som ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er følgelig regnskapsført tilsvarende som en innskuddsbasert pensjonsordning, i samsvar med IAS 19.34.
     
Totale pensjonskostnader for innskuddsbaserte og ytelsesbaserte ordninger utgjør NOK 54,6 mill. for 2013 (NOK 53,4 mill for 2012) som inngår i lønnskostnader i resultatregnskapet (jfr note 4).
     
Ytelsespensjon:
   
4 personer, 3 ansatte og 1 pensjonist, er dekket gjennom konsernets ytelsespensjonsordning per 31.12.2013. Ordningen omfatter alderspensjon fra fylte 67 år som løper livsvarig. Ordningen inkluderer også uføre-, etterlatte- og barnepensjon.
     
I tillegg har konsernet en usikret pensjonsavtale overfor 3 personer.
   
     
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi ved utgangen av året.
   
     
Pensjonsforpliktelsene (netto nåverdi av pensjonsytelsen opptjent på balansedagen justert for framtidige lønnsøkninger) er vurdert etter beste estimat basert på forutsetninger per balansedagen. De aktuarielle beregningene av pensjonsforpliktelsene er utført av uavhengig aktuar.
     
Forpliktelsen er beregnet ved bruk av lineær opptjening.
   
     
Effekt av endring i regnskapsprinsipp
   
Effektene av endring i regnskapsprinsipp er vurdert som uvesentlige for konsernet. Konsernet har ikke tidligere benyttet seg av muligheten for korridor, slik at denne endringen har ikke medført noen endringer for konsernet. Overgangen fra beregning av brutto forpliktelse til netto forpliktelse gir en uvesentlig effekt på netto pensjonsforpliktelsen pr 01.01. Effekten er følgelig ikke innregnet og medført endringer i sammenligningstallene.
     
Beregning av årets pensjonskostnad
2013
2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
432
498
Netto rentekostnad
37
-21
Reversert kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening
-566
-
Administrasjonskostnader
48
49
Arbeidsgiveravgift
139
74
Årets pensjonskostnad ytelsesbasert pensjonsordning
90
601
Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning 1)
54 558
52 790
Årets totale pensjonskostnad
54 648
53 391
     
Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler
2013
2012
Brutto pensjonsforpliktelse
8 044
7 701
Virkelig verdi pensjonsmidler
7 564
6 352
Netto pensjonsforpliktelse
480
1 349
Arbeidsgiveravgift
199
272
Balanseført pensjonsforpliktelse
679
1 621
 
 
 
Endring i forpliktelsen
2013
2012
Netto pensjonsforpliktelse 1.1.
1 621
3 251
Resultatført pensjonskostnad
90
601
Premiebetalinger
-1 256
-883
Estimatavvik ført mot utvidet resultatoppstilling
224
-1 348
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.
679
1 621
     
     
Ved beregning av pensjonskostnaden og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn
2013
2012
Diskonteringsrente
4,00%
3,90 %
Avkastning på pensjonsmidler
4,00%
4,00 %
Lønnsvekst
3,75%
3,50 %
Pensjonsregulering
0,60%
0,20 %
G-regulering
3,50%
3,25 %
Gjennomsnittlig turnover
0,00%
0,00 %
     
1) Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning inkluderer innskuddsbaserte pensjonsordningene i Norge og ytelsesbasert pensjonsordning i Sverige som er regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning.
     
Konsernet valgte f.o.m. regnskapsåret 2012 å benytte diskonteringsrente basert på OMF-renten. Konsernet har vurdert at foretaksobligasjonsrenten reflektere en mer realistisk rente sammenlignet med rente for statsobligasjoner. Netto effekten mot egenkapital som følge av endret grunnlag for diskonteringsrenten var NOK 1 mill. i 2012.
     
Pensjonsmidlene i en forsikringsbasert ordning består av forsikringspolisen. Forsikringspolisen måles til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer flytteverdien på polisen og eventuelle premiefondsmidler. Livselskapets investeringsprofil er fastlagt i retningslinjer fra Kredittilsynet.
     
Prosentvis fordeling av pensjonsmidlene på investeringskategorier
2013
2012
Aksjer
7,6%
8,7 %
Eiendom
16,6%
16,5 %
Obligasjoner til amortisert kost
39,9%
39,4 %
Omløpsobligasjoner
33,6%
32,0 %
Annet
2,3%
3,4 %
Totalt
100,0%
100,0 %