Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 22
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
         
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
   
Leverandørgjeld
205 515
206 722
   
Skyldig offentlige avgifter
67 324
62 373
   
Skyldig feriepenger/lønn
95 018
83 858
   
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter) (ref. note 16)
150 134
153 492
   
Utført ikke fakturert produksjon (andre prosjekter)
11 058
15 345
   
Påløpte kostnader
40 075
38 694
   
Annen kortsiktig gjeld
9 919
34 321
   
Sum
579 044
594 804