Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 23
Avsetninger
   
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
Balanse 1. januar 2012
3 050
2 409
-
5 460
Valutaeffekt på IB
-13
-42
-
-55
Avsatt 2012
7 797
-
-
7 797
Avsetning reversert i 2012
4 009
-
-
4 009
Benyttet avsetning i 2012
-
2 367
-
2 367
Balanse 31. desember 2012
6 825
0
-
6 825
         
Kortsiktige avsetninger
Garanti
Forpliktelse
Tapskontrakter
Sum
Balanse 1. januar 2013
6 825
-
-
6 825
Valutaeffekt på IB
489
-
-
489
Reklassifisert balanse 1. januar 2013
3 789
-
5 750
9 538
Avsatt 2013
14 440
-
862
15 301
Avsetning reversert i 2013
474
-
1 894
2 368
Benyttet avsetning i 2013
5 126
-
3 761
8 887
Effekt av valutakursendringer
524
-
512
1 037
Balanse 31. desember 2013
20 468
-
1 468
21 936
         
Garantier
       
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av Goodtech. Avsetningen er basert på forpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.
         
Garantiavsetning innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen. I løpet av 2013 er flere store prosjekter avsluttet og innregnet som avsetning.
         
Gjennomført reklassifisering i tabell gjelder garantiavsetninger som i 2012 inngikk som del av kortsiktig gjeld, som nå er overført og klassifisert som avsetning.
         
Forpliktelser
       
Avsetning i forbindelse med restrukturering ble i sin helhet benyttet i 2012.
 
         
Tapskontrakter
       
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uungåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Utført, ikke utfakturert produksjon balanseført som eiendel nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.
         
Gjennomført reklassifisering i tabell gjelder avsetninger for forventet tap på kontrakter som i 2012 var innregnet utført, ikke utfakturert produksjon.