Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 24
Felleskontrollert virksomhet
     
           
Sammen med APQ EI AB etablerte Goodtech Projects & Services AB i slutten av 2011 et prosjektselskap, GAQ Contracting AB, for leveranse av selskapenes felles prosjekter. GAQ Contracting AB er eid 50% av Goodtech Projects & Services AB og 50% av APQ El AB. Aksjonæravtalene innebærer at Goodtech Projects & Services AB og APQ EI AB har felles kontroll med virksomheten.
 
         
Felleskontrollert virksomhet er innregnet ved bruk av bruttometoden (forholdsmessig konsolidering), basert på 50% eierandel. Eierandelen i GAQ Contracting AB er definert som joint operations i henhold til IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger.
           
Selskap
Kontor
Virksomhet
Eierandel
   
GAQ Contracting AB
Malmø, Sverige
Montasje og konsulentvirksomhet innen el-bransjen
50 %
   
           
Nedenfor en oversikt over andel av eiendeler, gjeld, driftsinntekter, driftskostnader og netto resultat i fellekontrollert virksomhet som er forholdsmessig konsolidert i konsernregnskapet. Beløpene er vist brutto før effekt av elimineringer i konsernregnskapet som gjelder konserninterne transaksjoner. Se note 27 for oversikt over transaksjoner og mellomværender mellom felleskontrollert virksomhet og konsernselskaper.
           
(Alle tall i NOK 1.000)
 
2013
2012
   
Eiendeler
         
Kontanter og kontantekvivalenter
 
5 650
3 030
   
Andre omløpsmidler
 
4 858
3 310
   
Sum omløpsmidler
 
10 508
6 340
   
Gjeld
         
Annen kortsiktig gjeld
 
7 853
5 135
   
Sum kortsiktig gjeld
 
7 853
5 135
   
Netto eiendeler
 
2 655
1 205
   
           
Driftsinntekter
 
33 988
16 408
   
Driftskostnader
 
30 808
14 811
   
Netto finansposter
 
47
-14
   
Resultat før skatt
 
3 227
1 583
   
Skatt
 
725
419
   
Resultat etter skatt
 
2 501
1 165
   
           
Goodtech Projects & Services AB og APQ EI AB er solidarisk ansvarlig for forpliktelser i GAQ Contracting AB. Selskapene stiller solidarisk garanti ovenfor tredjepart som GAQ Contracting AB inngår forpliktelser mot som ledd i sin ordinære drift.