Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 25
Leieavtaler
     
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
Konsernets svenske datterselskap Goodtech Projects & Services AB har i løpet av 2013 inngått nye leasingavtaler med ny leasingpartner for selskapets servicebiler og personbiler. Nye leasingavtalene er klassifisert som operasjonelle leieavtaler (personbiler) og finansielle leieavtaler (servicebiler). Tidligere ble selskapets biler leid som operasjonelle leieavtaler.
         
Inngåtte operasjonelle leieavtaler for servicebiler som var inngått med tidligere leasingpartner vil fortsette å løpe som operasjonell leieavtale ut avtalt leieperioden også hos den nye leasingpartneren. Nye avtaler vil opprettes som finansielle leieavtaler. Dette medfører at man over tid, etterhvert som opprinnelige operasjonelle leieavtaler utløper, vil utfase antall operasjonelle leieavtaler og nye avtaler vil inngås som finansielle leieavtaler. Utfasingsperioden er vurdert å være ca 4 år.
         
I henhold til IAS 17 Leieavtaler skal en innregne finansielle leieavtaler som eiendeler og forpliktelser i balanseoppstillingen. Etterfølgende målinger skal innregnes som avskrivinger på balanseført eiendel, og leiekostnaden fordeles mellom finansieringsutgift og reduksjon på balanseført forpliktelse. Per 31.12.2013 er det inngått et mindre antall nye finansielle leieavtaler. Summen av virkelig verdi/minsteleienes nåverdi av bilene er vurdert som uvesentlige for konsernet. Følgelig er ikke de finansielle leieavtalene innregnet i balanseoppstillingen pr 31.12. Finansielle leieavtaler vil bli innregnet fra og med 01.01.2014.
         
Operasjonelle leieavtaler
       
Konsernet har operasjonelle leieavtaler tilknyttet maskiner, biler, inventar og bygninger/kontorlokaler.
         
Kostnader knyttet til operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie i oppsigelsesperioden.
         
Leiekostnad bestod av følgende;
       
 
Bygninger/ kontorlokaler
Maskiner/biler/inventar
Sum
 
Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler
33 481
30 059
63 540
 
Estimert neste års leie
33 247
29 561
62 808
 
         
Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
         
Innen 1 år
   
27 887
 
2 til 5 år
   
52 075
 
Etter 5 år
   
5 287
 
Fremtidig minimumsleie
   
85 249
 
         
Finansielle leieavtaler
       
Virkelig verdi/minsteleienes nåverdi av inngåtte finansielle leiavtaler er vurdert som uvesentlige for konsernet og er ikke innregnet som eiendel og forpliktelse i balanseoppstillingen. Inngåtte avtaler har en løpetid på mellom 6 mnd og 48 mnd.
         
Nedenfor en oversikt over inngåtte avtalers fremtidige minimumsleie;
 
         
 
Biler
     
Innen 1 år
1 051
     
2 til 5 år
1 911
     
Etter 5 år
-
     
Fremtidig minimumsleie
2 962
     
         
Gjennomsnittlig rente
2,83%
     
Diskonteringseffekt
178
     
Nåverdi av fremtidige minimumsleie
2 784