Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 26
Finansiell risiko og finansielle instrumenter
 
           
Finansiell risiko
         
Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.
           
Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.
 
         
Kapitalforvaltning
         
Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer.Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.
 
         
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5, samt at EBITDA/renter og amortisering skal være minimum 1,5.
           
(Tall i NOK 1 000)
2013
2012
     
Rentebærende gjeld (note 20)
194 850
137 967
     
Kontanter (note 17)
33 365
82 857
     
Netto rentebærende gjeld/kontanter
161 485
55 110
     
           
Total egenkapital
725 193
687 815
     
Gjeldsgrad
22,3%
8,0%
     
           
EBITDA *)
86 218
76 661
     
Netto rentebærende gjeld/EBITDA <2,5
1,87
0,72
     
           
Rentekost + amortisering
31 276
28 860
     
EBITDA/rentekostnad + amortisering >1,5
2,76
2,66
     
           
*) EBITDA er Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter.
     
           
Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.
           
Kredittrisiko
         
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansees som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 15 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.
           
Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.
           
Maks kreditteksponering
         
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
     
Kontanter og kontantekvivalenter (note 17)
33 365
82 857
     
Kundefordringer (note 15)
446 847
423 695
     
Andre kortsiktige fordringer (note 16)
265 434
215 132
     
           
Renterisiko
         
Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.
           
Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å reduserer den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtaler, som sikring mot to av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 20.
           
Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko
Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold rentenivå per 31.12.2013. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 0,5 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være NOK 1,0 mill. høyere eller lavere per 31.12.2013 (NOK 0,7 mill. per 31.12.2012).
           
Likviditetsrisiko
         
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.
           
Goodtech konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 20. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.
           
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.
           
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2013
     
(Alle tall i NOK 1.000)
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
Rentebærende gjeld
         
Banklån
28 365
29 996
1 957
2 697
63 016
Langsiktig trekk rammeavtale
-
75 784
-
-
75 784
Kassekreditt
48 853
1 157
1 157
4 884
56 051
Sum rentebærende gjeld
77 218
106 937
3 114
7 582
194 851
           
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
205 515
-
-
-
205 515
Annen kortsiktig gjeld
212 336
-
-
-
212 336
Sum ikke-rentebærende gjeld
417 852
-
-
-
417 852
Totalt
495 070
106 937
3 114
7 582
612 702
           
Fremtidige rentebetalinger
3 767
4 143
526
841
9 277
Totalt inkludert rentebetalinger
498 837
111 080
3 640
8 423
621 979
           
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2012
     
(Alle tall i NOK 1.000)
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
Rentebærende gjeld
         
Banklån
25 803
50 119
1 284
1 772
78 979
Langsiktig trekk rammeavtale
-
58 988
-
-
58 988
Kassekreditt
-
-
-
-
-
Sum rentebærende gjeld
25 803
109 107
1 284
1 772
137 967
           
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
206 722
-
-
-
206 722
Annen kortsiktig gjeld
219 246
-
-
-
219 246
Sum ikke-rentebærende gjeld
425 968
-
-
-
425 968
Totalt
451 771
109 107
1 284
1 772
563 935
           
Fremtidige rentebetalinger
3 269
5 421
293
85
9 068
Totalt inkludert rentebetalinger
455 040
114 528
1 578
1 857
573 003
           
Valutarisiko
         
Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.
           
Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.
           
Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Selskapet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
           
Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko
Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.
           
 
Regnskapsmessig effekt 2013
 
Regnskapsmessig effekt 2012
(tall i NOK 1.000)
Resultat før skatt
Egenkapital
 
Resultat før skatt
Egenkapital
10% økn/-red SEK/NOK
(+/-) 4 606
(-/+) 3 234
 
(+/-) 2 598
(-/+) 7 244
10% økn/-red EURO/NOK
(+/-) 768
(-/+) 4 040
 
(+/-) 985
(-/+) 10 031
           
Fastsettelse av virkelig verdi
         
Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter. Med untak av renteswap som er bokført til virkelig verdi er alle finansielle instrumenter målt til amortisert kost.
           
Det ikke er vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.
           
Kategorier av finansielle instrumenter
2013
2012
(tall i NOK 1.000)
Note
Balanseført verdi
Virkelig verdi
Balanseført verdi
Virkelig verdi
Finansielle eiendeler målt til amortisert kost
         
Kontanter og kontantekvivalenter
17
33 365
33 365
82 857
82 857
Kundefordringer
15
446 847
446 847
423 695
423 695
Andre kortsiktige fordringer
16
23 053
23 053
54 648
54 648
           
Finansielle forpliktelse målt til amortisert kost
         
Lån
20
117 632
117 632
112 164
112 164
Lån og kreditter
20
77 218
77 218
25 803
25 803
Leverandørgjeld
22
205 515
205 515
206 722
206 722
Annen kortsiktig gjeld
22
212 336
212 336
219 246
219 246
           
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
         
Renteswap
20
708
708
1 034
1 034
           
Verdsettelseshierarki
         
Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt
           
De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:
     
Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).
           
     
2013
   
(tall i NOK 1.000)
 
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
       
Renteswap
 
-
708
-
 
Sum
 
-
708
-
 
           
     
2012
   
(tall i NOK 1.000)
 
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 
Finansiell forpliktelse målt til virkelig verdi
       
Renteswap
 
-
1034
-
 
Sum
 
-
1034
-