Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 27
Transaksjoner med nærstående parter
         
Goodtech ASA er morsselskap og har direkte og indirekte eierskap og kontroll i 14 selskaper. Direkte eide selskaper er presentert i note 11 i regnskapet for Goodtech ASA, mens de indirekte eide selskapene er presentert i note 19 Konsernselskaper og ikke kontrollerende eierinteresser. Transaksjoner mellom konsernselskaper er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Aktivitet mellom konsernselskaper er presentert i segmentinformasjon i note 3 i konsernregnskapet. Konserninterne mellomværender med morselskapet er presentert i note 10 i Goodtech ASA regnskapet.
         
Goodtech har eierinteresser i felleskontrollert virksomhet. Felleskontrollert virksomhet er konsolidert linje for linje i konsernregnskapet, bruttometoden, basert på andel eierskap. Transaksjoner og mellomværender med felleskontrollert virksomhet er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Viser til note 24 i konsernregnskapet for informasjon om konsernets eierinteresser i felleskontrollert virksomhet. Per 31.12.2012 hadde Goodtech et utestående lån til felleskontrollert virksomhet på SEK 1,5 mill.. Dette lånet ble i sin helhet tilbakebetalt i andre kvartal 2013. Transaksjoner mellom konsernselskaper og med felleskontrollert virksomhet er gjennomført basert på armlengdes prinsipp.
         
Som ledd i en prosess for å strukturere og optimalisere driften i konsernet solgte Goodtech sin 50% eierandel i Tunnelentreprenad AB i 2011 til selskapet EI & Industrimontage Tannergård AB, eid av Rolf Tannergård. Rolf Tannergård er styremedlem og eier gjennom EI & Industrimontage Tannergård AB 28,9% av aksjene i Goodtech ASA. I sammenheng med salget ble det etablert en leveranseavtale mellom Goodtech Projects & Services AB og TEAB som ivaretar Goodtechs løpende interesser og leveranser av ressurser inn i Norra Länken prosjektet frem til 2015.
         
Felleskostnader i Goodtech ASA er fordelt på konsernselskaper i samsvar med fordelingsnøkler i henhold til armlengdes prinsipp.
         
Konsernet har ikke identifisert andre transaksjoner med nærstående parter enn transaksjoner nevnt ovenfor.