Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 28
Ytelser til styret, ledelsen mv.
                 
Godtgjørelse til styret og styrekomiteer
                 
Godtgjørelse til styret består av et fast årlig styrehonorar avhengig av rolle i styret samt honorar for deltagelse i andre komiteer etablert av styret.
                 
Total godtgjørelse til styret, valgkomitee og styrekomiteer kostnadsført i 2013 var henholdsvis NOK 1,7 mill., NOK 0,1 mill., og NOK 0,1 mill. I 2012 utgjorde godtgjørelsen henholdsvis NOK 1,5 mill., NOK 0,1 mill. og NOK 0,2 mill.
                 
Viser til note 18 for oversikt over aksjer eid av styret og konsernledelsen. Aksjebeholdning for styremedlemmer og konsernledelse inkluderer deres nærstående.
                 
                 
Styret og valgkomité
 
Periode
   
Ordinært styrehonorar
Honorar styrekomiteer
Sum 2013
Sum 2012
Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
     
275
4
279
225
Karl Erik Staubo
Styremedlem
     
175
21
196
186
Veroslav Sedlak
Styremedlem
     
175
 
175
150
AnneM. Sødahl Wessel
Styremedlem
     
175
14
189
150
Stig Martin
Styremedlem
til apr 13
 
175
 
175
150
Tine G. Wollebekk
Styremedlem
apr 12-nov 13
 
175
4
179
150
Anna-Stina N. Nilsson
Styremedlem
apr 11-okt 12
 
88
14
102
186
Selma Kveim
Styremedlem
til apr 13
 
175
7
182
150
Osvaldo Chamorro
Styremedlem, ansatterep.
okt 11-des 13
 
88
 
88
38
Robert Karlsson
Styremedlem, ansatterep.
til juli 12
 
15
7
22
111
Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansatterep.
     
88
 
88
75
Göran Rönnbäck
Styremedlem, ansatterep.
juli 12-feb 14
 
73
 
73
0
Nicolas Brun-Lie
Valgkomiteens leder
     
50
 
50
50
Per Raaum
Valgkomité medlem
     
30
 
30
30
Harald Skogholt
Valgkomité medlem
     
30
 
30
30
                 
Ansatterepresentantene i styret mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrige godtgjørelser som ansatt, som ikke er inkludert i tabellen over.
                 
                 
Konsernledelsen
   
Valuta
Lønn, honorarer m.v
Pensjon
Andre ytelser
Sum 2013
Sum 2012
Vidar Låte
Konsernsjef
 
NOK
1 993
63
115
2 171
1 818
Synnøve Granli
CFO
 
NOK
1 176
63
14
1 253
1 118
Arve Teie
Konserndirektør, Strategic Marketing
NOK
1 074
64
101
1 239
1 262
Robert Bylin 1)
Konserndirektør, MQSP
 
SEK
1 271
365
51
1 687
1 445
Stefan Helmvall 1)
Konserndirektør, Projects & Services Sverige Nord
SEK
1 636
432
50
2 119
1 680
Magnus Falkman 1)
Konserndirektør, Projects & Services Sverige Syd
SEK
1 507
333
86
1 927
1 939
Magne Reierson 1)
Konserndirektør, Projects & Services Norge
NOK
1 243
63
34
1 340
1 260
Anders Lundmark1)
Konserndirektør, Infra
 
SEK
1 008
215
93
1 316
1 278
Hans Vedde
Konserndirektør, Solutions
 
NOK
1 019
63
158
1 240
1 217
Rune Hoseth
Konserndirektør, Environment
 
NOK
1 041
63
94
1 198
1 176
Eiliv Elvebakk 1)
Konserndirektør, Products
 
NOK
872
53
64
988
128
                 
1) Godtgjørelse er utbetalt fra datterselskap i konsernet.
                 
Lønn, honorarer mv. i tabell ovenfor inkluderer ekstra godtgjørelser og feriepenger utover ordinær månedslønn. Andre ytelser inkluderer forsikring, bilordning og elektronisk kommunikasjon.
                 
Alle tall er ekslusive arbeidsgiveravgift.
                 
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledelsen.
                 
Lån til ansatte
               
Deltakere i konsernets aksjespareprogram for 2013 fikk tilbud om å finansiere dette med lån kr 6.000 som nedbetales i løpet av ett år ved månedlig trekk i lønn. Utover dette er det ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ansatte.
                 
                 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
                 
Styret i Goodtech ASA har fastsatt retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper (”Goodtech” eller ”Konsernet”) for det kommende regnskapsåret. Erklæringen er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Denne skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling 2014, jf. allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd.
                 
Alle selskaper i Konsernet skal følge de fastsatte retningslinjene for selskapet slik de er beskrevet nedenfor. Det er et mål å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable ytelser i hele Konsernet.
                 
1. Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk
Lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende – selskapet skal tiltrekke seg og beholde dyktige ledere
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare virksomheter i det aktuelle landet hvor lederen er hjemmehørende.
                 
Lederlønnen skal være motiverende – lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes innsats for selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra selskapets resultat det aktuelle året. For at de variable ytelsene skal fungere som incentiv for ekstra innsats, skal kriteriene være knyttet til faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Goodtech ønsker at lønnsystemet skal bygge opp om en lagånd internt i Konsernet og stimulere til innsats som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde. En del av den samlede kompensasjonen kan også skje i form av aksjer i selskapet.
                 
Lønnsystemet skal være fleksibelt – slik at tilpasning kan skje når behovene endres
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Goodtech ha et fleksibelt lønnssystem med rom for spesialtilpasninger. Goodtech skal ha lønninger som er konkurransedyktige i forhold til å kunne tiltrekke seg og beholde ledere i de ulike geografiske områder der Goodtech opererer, og lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger og gjøres tilpasninger i forhold til dette. Lønnsystemet skal være forståelig og akseptabelt både internt i Goodtech og eksternt. Lønnsystemet skal ikke være uforholdmessig vanskelig å forklare for allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for administrasjonen.
                 
2. Prinsipper for fastsettelse av lønn
           
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Fastlønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn.
                 
3. Prinsipper for ytelser som kan gis i tillegg til fastlønn
Godtgjørelse til ledende ansatte kan i tillegg til fastlønn inneholde følgende elementer:
- Naturalytelser
               
- Bonuser
               
- Aksjebasert avlønning
             
- Pensjonsordninger
             
- Etterlønnsordninger
             
- Andre godtgjørelser
             
                 
Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte godtgjørelsene.
                 
Naturalytelser
               
Naturalytelser vil typisk bestå av bilordning, aviser/tidsskrifter og elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til avlønning.
                 
Bonuser
               
Det eksisterer enkelte salgsbonusavtaler og lederbonusavtaler av begrenset karakter i noen av konsernets datterselskaper.
                 
Konsernet er i ferd med å utarbeide et insentiv- og bonusprogram for konsernledelsen. Programmet skal bidra til å drive organisasjonen mot å nå konsernets strategiske mål.
                 
Aksjebasert avlønning
Konsernet har per i dag ingen etablerte aksjebaserte insentivprogram særskilt for ledende ansatte i Konsernet. I den grad Konsernet etablerer aksjespareprogram for ansatte, gis ledende ansatte tilgang til å delta i dette på lik linje med øvrige ansatte. Konsernet har de siste årene hatt et slikt program hvor alle ansatte i Konsernet har fått tilbud om å kjøpe eksisterende aksjer i Goodtech til en rabatt på 20 % i forhold til markedspris. Programmet er gjennomført ved at selskapet har ervervet egne aksjer i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen.
                 
Styret kan også i inneværende og kommende regnskapsår etablere aksjespareprogram for ansatte, herunder også for daglig leder og andre ledende ansatte. Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer som omfatter dette formålet.
                 
Pensjonsordninger
               
Ledende ansatte inngår i Konsernets ordinære pensjons- og forsikringsordninger som gjelder for alle ansatte. Dette sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået i arbeid.
                 
Etterlønnsordninger
               
Konsernsjefen og konserndirektører har avtale om etterlønnsordning varierende mellom 12 og 18 måneder.
                 
Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er 6 måneder. Dersom Goodtech bringer ansettelsesforholdet til opphør er det avtalt et sluttvederlag tilsvarende inntil 18 måneders lønn. Konsernsjefen har med dette en avtale som ivaretar selskapets behov for å kunne be konsernsjefen fratre umiddelbart dersom dette anses å være i selskapets interesse. Etterlønnsordningen må derfor være tilstrekkelig til at konsernsjefen aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern.
                 
Det kan inngås avtaler om etterlønn også for andre ledere, for å ivareta selskapets behov for til enhver tid å sikre at sammensetningen av ledere er i overensstemmelse med selskapets behov. Slike avtaler vil i henhold til arbeidsmiljøloven ikke være bindende for andre ledere enn konsernsjefen.
                 
Etterlønnsordninger skal søkes utformet slik at de er akseptable internt og eksternt. I tillegg til lønn og annen godtgjørelse i oppsigelsestiden, skal slike ordninger ikke gi rett til etterlønn i mer enn 18 måneder.
                 
Andre godtgjørelser
             
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses formålstjenelig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder. Det gjelder ingen særskilte begrensinger for hva slags andre ytelser som kan avtales.
                 
Generelt
               
Styret har opprettet et kompensasjonsutvalg som er et saksforberedende og rådgivende utvalg for Styret. Kompensasjonsutvalget skal
                 
- Forberede saker for styrets vurdering og vedtak om godtgjørelse av, og andre saker vedrørende, selskapets ledende ansatte.
- Forberede styrets vurderinger og vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6 16a.
- Foreslå retningslinjer for kompensasjon og ansettelsesbetingelser for Selskapets ledende ansatte.
                 
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets leder i samråd med styret. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte fastsettes av konsernsjef i samråd med styrets leder. Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter og standard ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som konsernsjef og konserndirektører.