Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 29
Usikre forpliktelser
         
             
Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet
           
Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.
             
Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.
             
Usikre forpliktelser
           
Goodtech ASA og dets datterselskaper vil kunne ha løpende saker til vurdering hos lokale skattemyndigheter i enkelte av landene konsernet opererer i. Goodtech ASA har i henhold til IFRS behandlet de sakene som ikke er endelig avgjort ut fra tilgjengelig informasjon på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet.
             
Konsernet har for tiden ingen vesentlige pågående saker til vurdering hos skattemyndigheter.
             
Bank- og konserngarantier
           
Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor SEB og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets konsernkontoordning og driftkredittrammer. Viser til note 20 for nærmere omtale av disse sikkerhetstillelser.
             
Sammen med medeier APQ EI AB er konsernets datterselskap, Goodtech Projects & Services AB, solidarisk ansvarlig for forpliktelser i det felleskontrollerte virksomhet, GAQ Contracting AB. Selskapene stiller solidarisk garanti ovenfor tredjeparter som GAQ Contracting AB inngår forpliktelser mot. Se også note 24 i konsernregnskapet.