Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 3
Segmentinformasjon
         
               
Driftssegmenter
             
Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering.
               
Goodtech har organisert virksomheten i fem rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder), basert på type prosjekter, produkter og tjenester som leveres og ulike kundegrupper som følger:
               
Forretningsområdet Projects & Services leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen elektro- og prosessmontasje, kraft og automatisering, til nordisk industri og offentlig sektor. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.
               
Forretningsområdet Infra leverer tjenester og løsninger for oppgradering av infrastruktur. Infra ble skilt ut fra Projects & Services fra 1. januar 2012, for å arbeide dedikert mot jernbane og tunnelbane.
               
Forretningsområdet Solutions leverer løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåntering, lager og logistikk, til skandinavisk industri, samt til utvalgte kunder og bransjer internasjonalt.
               
Forretningsområdet Environment leverer skreddesydd miljøteknikk, produkter og løsninger for miljøproblemer, til kommuner, industribedrifter og privatmarkedet.
               
Forretningområdet Products leverer produkter innen automatisering, instrumentering, industriell kommunikasjon og logistikk.
               
2013 (Alle tall i NOK 1.000)
Projects & Services
Infra
Solutions
Environment
Products
Konsern-poster
Total
Inntekter fra eksterne kunder
1 563 267
294 385
195 560
295 302
85 261
-
2 433 776
Inntekter mellom segmenter
13 715
27
3 741
1 263
7 454
-26 200
0
Totale segmentinntekter
1 576 982
294 412
199 301
296 566
92 716
-26 200
2 433 776
Varekostnader
-615 517
-213 905
-101 470
-224 865
-58 364
16 586
-1 197 535
Lønnskostnader
-688 666
-53 539
-82 443
-41 202
-17 948
-21 212
-905 011
Andre driftskostnader
-192 999
-16 347
-25 670
-22 482
-9 312
21 798
-245 012
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
79 800
10 621
-10 282
8 016
7 092
-9 028
86 218
Avskrivninger
-18 525
-277
-2 215
-1 087
-461
-1 456
-24 021
Spesielle driftsposter
-
-
-
-
-
-3 087
-3 087
Driftsresultat
61 274
10 343
-12 497
6 929
6 631
-13 570
59 110
Netto finanskostnader
-3 509
-2
-676
-3 792
-599
171
-8 406
Andel resultat tilknyttede selskaper
5 117
-
-
-
-
-1 200
3 917
Resultat før skattekostnad
62 883
10 342
-13 172
3 137
6 032
-14 600
54 621
               
Eiendeler
1 109 853
13 312
154 856
172 324
39 463
47 029
1 536 837
Anskaffelse av varige driftsmidler
3 867
193
9 045
8 073
2 948
2 136
26 262
               
2012 (Alle tall i NOK 1.000)
Projects & Services
Infra
Solutions
Environment
Products
Konsern-poster
Total
Inntekter fra eksterne kunder
1 415 559
204 142
250 899
238 587
69 606
209
2 179 002
Inntekter mellom segmenter
8 448
-
5 943
695
10 476
-25 562
0
Totale segmentinntekter
1 424 007
204 142
256 843
239 282
80 082
-25 353
2 179 002
Varekostnader
-566 288
-130 738
-138 647
-167 990
-46 875
20 512
-1 030 026
Lønnskostnader
-625 623
-45 354
-83 824
-33 952
-16 558
-16 097
-821 407
Andre driftskostnader
-187 509
-23 114
-25 917
-20 252
-7 882
13 766
-250 908
Driftsresultat før avskrivninger og spesielle driftsposter
44 587
4 937
8 455
17 088
8 766
-7 171
76 661
Avskrivninger
-18 383
-345
-2 112
-829
-333
-850
-22 854
Spesielle driftsposter
-
-
-
-
-
-
-
Driftsresultat
26 204
4 592
6 343
16 259
8 433
-8 022
53 807
Netto finanskostnader
-4 313
-1
-738
1 294
-50
167
-3 639
Andel resultat tilknyttede selskaper
1 047
-
-
-
-
-
1 047
Resultat før skattekostnad
22 938
4 591
5 605
17 553
8 383
-7 855
51 215
               
Eiendeler
1 066 986
9 164
144 290
164 402
41 489
16 992
1 443 324
Anskaffelse av varige driftsmidler
3 538
131
366
1 710
461
1 144
7 350
               
               
Segmentene rapporteres brutto inkludert salg til øvrige segmenter. Konsernposter i oppstillingen inneholder salg mellom segmentene samt konsernaktiviteter i morselskapet Goodtech ASA som ikke er fordelt på segmentene.
               
Transaksjoner og overføringer mellom konsernets segmenter skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som overfor eksterne parter.
 
             
Eiendeler under Konsernposter består i hovedsak av eiendeler eid av morselskapet.
 
             
Inntekter per produktgruppe (Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
     
Varesalg
   
142 209
127 423
     
Anleggskontrakter
   
1 637 730
1 460 026
     
Tjenester
   
632 692
578 734
     
Andre inntekter
   
21 145
12 819
     
Sum inntekter
   
2 433 776
2 179 002
     
               
               
Informasjon om geografiske områder (Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
     
Norge
   
464 386
446 747
     
Sverige
   
1 910 360
1 634 433
     
Finland
   
1 426
6 954
     
Danmark
   
5 227
13 209
     
Brasil
   
1 870
3 115
     
Polen
   
3 564
14 326
     
Russland
   
2 244
3 836
     
USA
   
7 135
-
     
Japan
   
16 227
19 293
     
England
   
237
22 485
     
Tyskland
   
111
2 325
     
Frankrike
   
309
-
     
Belgia
   
1 154
164
     
Færøyene
   
1 950
101
     
Estland
   
585
-
     
Tsjekkia
   
953
950
     
Bahrain
   
2 202
-
     
De forente arabiske emirater
   
5 607
4 485
     
Marokko
   
580
-
     
Chile
   
7 349
4 614
     
Andre
   
300
1 967
     
Sum inntekter
   
2 433 776
2 179 002
     
               
Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.
               
Anleggsmidler (Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
     
Hjemstat/Norge
   
17 119
12 393
     
Sverige
   
42 475
32 031
     
Øvrig
   
7 883
2 277
     
Sum anleggsmidler
   
67 477
46 701
     
               
Anleggsmidler består av varige driftsmidler, investering i tilknyttet selskap og andre anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen.