Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 30
Offentlige tilskudd
     
           
Konsernet er i 2013 bevilget NOK 0,8 mill. i tilskudd fra Norsk Forskningsråd, til utviklingsprosjekt vedrørende utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium (NFR Heat Pipe). I 2012 mottok konsernet NOK 5,4 mill. i tilskudd fra Norsk Forskningsråd.
           
Utviklingsprosjektet er balanseført, jfr note 11.
     
           
Konsernet endret i 2012 metode for presentasjon i regnskapet av tilskudd fra Norsk Forskningsråd. Tilskuddet blir trukket i fra ved beregning av balanseført verdi av utviklingsprosjekt. Investeringstilskuddet ble tidligere innregnet i regnskapet som utsatt inntekt. Tilskudd mottatt i 2012 er innarbeidet som reduksjon av tilgang Utviklingskostnader i note 11, mens tilskuddet mottatt i 2011 er vist som avgang utviklingskostnader 2012.
           
I 2013 mottok konsernet tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter via SkatteFUNN ordningen på NOK 1,1 mill. Beløpet er i sin helhet ført som reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjektet. I 2012 mottok konsernet NOK 0,9 mill. i tilskudd.