Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 31
Hendelser etter balansedagen
   
           
Ingen vesentlige hendelser med betydning for avleggelse av regnskapet for 2013.