Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 4
Lønn og personalkostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Lønn
641 008
580 904
 
Aksjebasert avlønning (Aksjespareprogram)
263
257
 
Arbeidsgiveravgift
164 065
145 882
 
Pensjonskostnader
54 648
53 391
 
Andre personalkostnader
45 027
40 973
 
Totale lønnskostnader
905 011
821 407
 
       
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden
1 438
1 388
 
Antall ansatte per 31.12.
1 482
1 411
 
       
Konsernets aksjespareprogram er videreført i 2013. Konsernets ansatte ble tilbudt å kjøpe aksjer i Goodtech ASA til en rabattert pris i forhold til markedspris. Rabatten utgjorde 20%, tilsvarende kr 1.500 pr ansatt som er kostnadsført som lønnskostnad. Totalt 196 av konsernets ansatte tegnet seg i aksjespareprogrammet med til sammen 88.984 aksjer.