Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 5
Andre driftskostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
 
Husleie og drift lokaler
44 697
41 092
 
Reisekostnader
40 585
46 540
 
Bilkostnader
32 544
32 015
 
Salgs- og markedsføringskostnader
16 282
15 787
 
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester
28 905
40 694
 
Porto- og telefonkostnader
11 554
11 790
 
Tap på fordringer
1 540
161
 
Andre driftskostnader
68 906
62 829
 
Sum andre driftskostnader
245 012
250 908
 
       
       
Godtgjørelse til revisorer i Goodtech er inkludert i Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester og fordeles som følger:
 
       
Godtgjørelse til revisor
2013
2012
 
Revisjonshonorar
1 263
1 636
 
Andre attestasjonstjenester
33
119
 
Skatterådgivning
156
246
 
Andre ikke-revisjonstjenester
195
190
 
Sum ekskl. mva
1 647
2 190