Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 6
Spesielle driftsposter
   
           
Spesielle driftsposter inkluderer vesentlige poster som ikke antas å være av tilbakevendende natur. Eksempler på slike poster kan være nedskriving av goodwill, oppkjøpsutgifter og restruktureringskostnader.
           
I 2013 er det kostnadsført NOK 3,1 mill. som spesielle driftsposter. Dette gjelder konsulentkostnader påløpt i forbindelse med avsluttet intensjonsavtale om mulig salg av virksomhet.