Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 8
Skatt
             
                 
Skattekostnad (Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Årets betalbare skatt *)
13 506
10 466
       
For mye / for lite avsatt tidligere år
105
-56
       
Skatt på resultat avhendet virksomhet
-
-1 228
       
Endring utsatt skattefordel
234
-7 593
       
Endring utsatt skatt
-714
-1 665
       
Skattekostnad
   
13 132
-76
       
Effektiv skattesats i %
24,0%
-0,1%
       
                 
Med effekt fra 01.01.2014 er selskapsskatten i Norge redusert fra 28% til 27%, og selskapsskatten i Finland redusert fra 24,5% til 20%.
Selskapsskatten i Sverige ble redusert fra 26,3% til 22% med effekt fra 01.01.2013.
Den effektive skattesatsen i 2012 ble betydelig påvirket av innregning av tidligere ikke-balanseført utsatt skattefordel.
                 
*) Betalbar skatt i balansen
3 573
3 959
       
                 
Avstemming av effektiv skattesats
           
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.
                 
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Resultat før skatt
54 621
51 215
       
Skatteeffekt av ikke videreført virksomhet
-
-1 228
       
Skatt beregnet til skattesats 28%
15 294
14 340
       
Permanente forskjeller
1 878
3 413
       
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel
 
-15 741
       
Valutadifferanser
-330
334
       
Effekt endring skattesats
1 141
249
       
For mye / for lite avsatt tidligere år
105
-
       
Endring utsatt skatt ved egenkapitaltransaksjoner
-
-377
       
Skattesatser utenfor Norge som avviker fra 28%
-4 956
-1 065
       
Skattekostnad
13 132
-76
       
                 
Vanlig skattesats for selskaper i Norge er 28%. Goodtechs virksomheter i land med andre skattesatser enn 28% bidrar til at skattekostnaden blir redusert. I 2013 er netto utsatt skattefordel redusert med NOK 1,1 mill. på grunn av lavere selskapsskatt i Norge og Finland fra og med 2014.
                 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel
           
                 
Utsatt skattefordel
 
Balanse
       
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Anleggsmidler
-5 764
-5 594
       
Omløpsmidler
-165
-1 362
       
Pensjon
244
454
       
Avsetninger
637
480
       
Gevinst og tapskonto
-838
-1 087
       
Underskudd til fremføring
40 448
41 843
       
Balanseført utsatt skattefordel
34 561
34 735
       
                 
Utsatt skattefordel gjelder hovedsakelig fremførbare underskudd.Tidligere ikke-innregnede eiendeler ved utsatt skatt ble innregnet i 2012 basert på konsernets positive utvikling og forventede fremtidige skattemessige overskudd.
                 
Utsatt skatt
   
Balanse
       
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Sikringsreserve i egenkapitalen
158
-
       
Anleggsmidler Sverige
2 380
5 246
       
Avsetninger Sverige
7 091
2 902
       
Anleggsmidler Finland
1 225
1 151
       
Balanseført utsatt skatt
10 854
9 298
       
                 
Balanseført utsatt skatt vedrører midlertidige forskjeller i Sverige og industrieiendom i Finland som ikke kan utlignes mot utsatt skattefordel. Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.
                 
Spesifisering endring utsatt skatt
           
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
       
Per 1.januar, netto eiendeler/forpliktelser
25 437
16 179
       
Innregnet i resultatregnskapet
480
9 258
       
Innregnet i utvidet resultat
-97
-
       
Innregnet direkte i egenkapital
-
377
       
Omregningsdifferanser på utsatt skatt
-2 112
-376
       
Per 31. desember, netto eiendeler/forpliktelser
23 707
25 437
       
                 
Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
                 
Utsatt skattefordel
           
(Alle tall i NOK 1.000)
Anleggs-midler
Omløps-midler
Pensjon
Avsetninger
Gevinst og tapskonto
Underskudd til fremføring
Ikke innregnet
Total
Balanse 01.01.2012
-5 293
612
910
285
-243
46 596
-15 724
27 142
Innregnet i resultatregnskapet
-301
-1 974
-456
196
-843
-4 752
15 724
7 593
Innregnet i utvidet resultat
-
-
-
-
-
-
-
-
Balanse 31.12.2012
-5 594
-1 362
454
480
-1 087
41 844
0
34 735
Innregnet i resultatregnskapet
-170
1 197
-270
156
248
-1 395
-
-234
Innregnet i utvidet resultat
-
-
61
-
-
-
-
61
Balanse 31.12.2013
-5 764
-165
244
637
-838
40 449
0
34 561
                 
Utsatt skatteforpliktelse
             
(Alle tall i NOK 1.000)
     
Sikringsreserve i egenkapital
Anleggs-midler
Avsetninger Sverige
Anleggsmidler Finland
Total
Balanse 01.01.2012
   
-
8 485
1 487
990
10 963
Innregnet i resultatregnskapet
   
-
-6 424
105
-31
-6 349
Omregningsdifferanser
   
-
3 185
1 309
191
4 685
Balanse 31.12.2012
   
-
5 246
2 902
1 151
9 298
Innregnet i resultatregnskapet
   
-
-4 053
3 848
-508
-714
Innregnet i utvidet resultat
   
158
-
-
-
158
Omregningsdifferanser
   
-
1 187
342
583
2 112
Balanse 31.12.2013
   
158
2 380
7 091
1 225
10 854
                 
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
2015 eller senere
   
-
-
       
Ingen forfallsfrist
   
-149 807
-149 440
       
Sum underskudd til fremføring
-149 807
-149 440
       
                 
                 
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land:
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2013
2012
       
Norge
   
-149 514
-149 162
       
Sverige
   
-293
-278
       
Sum underskudd til fremføring
-149 807
-149 440
       
                 
Eiendel ved utsatt skatt er bare balanseført i den grad det er sannsynlig at det vil være fremtidig skattepliktig overskudd som er stort nok til å utnytte skattefordelen, enten ved at enheten har vist overskudd nylig eller med all sannsynlighet vil kunne generere overskudd. I den utstrekning man ikke kan sannsynliggjøre tilstrekkelig overskudd i fremtiden til å absorbere de skattereduserende midlertidige forskjellene, er eiendel ved utsatt skatt ikke innregnet.
                 
Det svenske skattekonsernet har vært i betalbar skatteposisjon i 2013. Det resterende skattemessige underskudd til fremføring er sperret til og med 2014 i henhold til regelen vedrørende konsernbidragssperre i Sverige.