Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 9
Resultat per aksje
     
Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året.
     
Ved beregning av utvannet resultat per aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2013
2012
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer
41 171
54 427
Veid gjennomsnitt antall utstedte aksjer (i tusen)
32 454
32 471
Resultat/utvannet resultat per aksje (NOK)
1,27
1,68
     
Årsresultat for videreført virksomhet som er tilordnet selskapets aksjonærer
41 489
51 291
Årsresultat for solgt virksomhet som er tilordnet selskapets aksjonærer
-
3 159
Veid gjennomsnitt antall utstedte aksjer (i tusen)
32 454
32 471
Resultat/utvannet resultat per aksje for videreført virksomhet (NOK)
1,28
1,58
Resultat/utvannet resultat per aksje for solgt virksomhet (NOK)
-
0,10
     
(antall aksjer i tusen)
   
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember
32 503
32 494
Effekt av egne aksjer
26
35
Sum
32 529
32 529
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer per 31. desember
32 454
32 471