Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember
         
(Alle tall i NOK 1.000)
Note
2013
 
2012
Driftsinntekter
       
Salgsinntekter
19 746
 
17 313
Sum driftsinntekter
 
19 746
 
17 313
         
Driftskostnader
       
Lønnskostnader
22 865
 
18 060
Avskrivninger
1 365
 
770
Andre driftskostnader
15 018
 
10 746
Sum driftskostnader
 
39 247
 
29 577
         
Driftsresultat
 
-19 501
 
-12 264
       
 
Finansinntekter og finanskostnader
       
Inntekt på investering i datterselskap
25 348
 
24 636
Finansinntekter
3 270
 
3 946
Finanskostnader
625
 
714
Netto finansposter
 
27 994
 
27 867
         
Resultat før skatt
 
8 493
 
15 603
         
Skattekostnad
1 389
 
-13 272
         
Årsresultat
 
7 103
 
28 875
         
Disponering/dekning av årets resultat
       
Avsetning til/fra annen egenkapital og annen innskutt egenkapital
 
-14 023
 
-19 866
Avsetning til utbytte
21 127
 
48 741
Sum disponeringer
 
7 103
 
28 875
Note 1
Regnskapsprinsipper
       
             
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. De mest sentrale prinsippene er beskrevet nedenfor.
             
Bruk av estimater
           
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
             
Valuta
           
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.
             
Kriterier for inntektsføring
           
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
             
Skatt
           
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte egenkapitalen.
             
Klassifisering og vurdering av balanseposter
     
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
             
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
             
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
             
Varige driftsmidler
         
Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid.
             
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
             
Datterselskap/tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet
   
Datterselskap, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Foretatt nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.
             
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.
             
Fordringer
           
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
           
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger, saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
             
Kortsiktige plasseringer
         
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
             
Leasing
           
Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing balanseføres og avskrives som ordinære driftsmidler. Avdrags-delen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
             
Ved operasjonelle leasingavtaler foretas oppføring i balansen kun i den grad det er foretatt forskuddsbetaling til utleier. Leien klassifiseres som driftskostnader, og fordeles lineært over leieperioden
             
Transaksjoner med nærstående parter
     
Transaksjoner mellom konsernselskaper skjer til markedsmessige betingelser.
 
             
Kontantstrømoppstilling
           
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
             
Endring tidligere års regnskap
           
I forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap 2013 er det avdekket en klassifiseringsfeil i fjorårsbalansen. Avdekkede forhold er korrigert slik at sammenligningstallene blir korrekt i forhold til 2013 balansen.
             
Reklassifiseringen gjelder trekk på konsernkontoordning som er nettoført mot innskudd på konsernkonto.
Reklassifisering fra "annen kortsiktig gjeld" til "bankinnskudd og kontanter"    -kr 10 101 094
 
Note 2
Segmentinformasjon
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Geografisk fordeling av inntekter
2013
2012
 
Norge
15 619
13 770
 
Sverige
2 505
2 013
 
Finland
1 622
1 529
 
Sum
19 746
17 313
 
 
Note 3
 
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
     
(Alle tall i NOK 1.000)
       
           
Lønnskostnader
2013
2012
     
Lønninger *)
16 787
13 802
     
Arbeidsgiveravgift
2 549
1 692
     
Pensjonskostnader
875
655
     
Andre ytelser
2 654
1 912
     
Sum
22 865
18 060
     
           
*) Inkluderer styrehonorar på NOK 1,9 mill. I 2013 (NOK 1,8 mill. i 2012)
   
           
Selskapet hadde 21 ansatte per 31.12.2013 og gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året var 20.
           
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 28 i konsernregnskapet.
           
Obligatorisk tjenestepensjon - OTP
Selskapet har avtale om innskuddsbasert Obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.
           
Godtgjørelse til revisor
2013
2012
     
Revisjonshonorar
229
410
     
Andre attestasjonstjenester
-
12
     
Skatterådgivning
-
137
     
Andre ikke-revisjonstjenester
101
122
     
           
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
Note 4
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Andre driftskostnader
2013
2012
 
Husleie og drift lokaler
1 036
1 173
 
Vedilkehold/serviceavtaler
1 179
682
 
Reisekostnader
1 144
1 064
 
Bilkostnader
343
233
 
Salgs- og markedsføringskostnader
335
678
 
Fremmede tjenester o.l.
8 535
4 293
 
Porto- og telefonkostnader
403
370
 
Kostnader vedr børs, vps o.l
1 026
1 196
 
Andre driftskostnader
1 017
1 057
 
Sum andre driftskostnader
15 018
10 746
 
Note 5
Finansinntekter / finanskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Finansinntekter
2013
2012
   
Renteinntekter innenfor konsernet
2 929
3 508
   
Annen renteinntekt
-
438
   
Andre finansinntekter
341
-
   
Sum
3 270
3 946
   
         
Finanskostnader
2013
2012
   
Annen rentekostnad
468
315
   
Andre finanskostnader
156
400
   
Sum
625
714
   
Note 6
Skatt
   
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Årets skattekostnad fordeler seg på
2013
2012
 
Betalbar skatt
-
-
 
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel
1 389
- 13 272
 
Sum skattekostnad
1 389
- 13 272
 
       
Beregning av årets skattegrunnlag
     
Resultat før skattekostnad
8 493
15 603
 
Permanente forskjeller
-8 844
- 6 842
 
Endring i midlertidige forskjeller
-531
- 1 090
 
Tilegnet/benyttet underskudd til fremføring
882
- 7 671
 
Årets skattegrunnlag
0
0
 
       
Oversikt over midlertidige forskjeller
     
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
-61
- 76
 
Anleggsmidler
787
272
 
Underskudd til fremføring
-149 513
-148 631
 
Sum
-148 786
-148 435
 
       
Beregnet utsatt skattefordel
-40 172
- 41 562
 
Balanseført utsatt skattefordel
-40 172
- 41 562
 
       
Avstemming av effektiv skattesats
     
28 % skatt av resultat før skatt
2 378
4 369
 
Permanente forskjeller (28%)
-2 476
- 1 916
 
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel
-
- 15 725
 
Effekt endret skattesats
1 488
-
 
Beregnet skattekostnad
1 389
- 13 272
 
Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)
16%
-85%
 
       
Permanente forskjeller inkluderer mottatt utbytte fra konsernselskap samt ikke fradragsberettigede kostnader.
       
Utsatt skattefordel gjelder hovedsakelig fremførbare underskudd. Konsernet oppdaterte i 2012 sine vurderinger forhold til balanseføring av eiendel ved utsatt skatt tilknyttet morselskapets skattemessige underskudd. Med bakgrunn i konsernets positive utvikling og mulighetene for skatteplanlegging i form av konsernbidrag besluttet morselskapet å balanseføre resterende andel av ikke-tidligere innregnet eiendel ved utsatt skatt.
Note 7
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
     
             
     
 
     
(Alle tall i NOK 1.000)
Maskiner og inventar
Immaterielle eiendeler
Sum
     
Anskaffelseskost per 01.01
7 588
-
7 588
     
Tilgang
2 034
102
2 136
     
Anskaffelseskost 31.12.
9 621
102
9 723
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
-3 719
-25
-3 744
     
Bokført verdi per 31.12
5 901
78
5 979
     
Årets avskrivninger
1 340
25
1 365
     
           
 
Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden for maskiner og inventar er beregnet til 3 - 10 år, og immaterielle eiendeler 5 år.
     
             
Vesentlige leieavtaler
           
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Per Krohgs vei 4 på Karihaugen. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech Projects & Services AS. Leiekostnadene utgjorde NOK 1 mill. for 2013.
     
             
Kostnader tilknyttet operasjonell leie bil er i 2013 NOK 0,2 mill. Leieavtalen utløper 1. april 2014.
     
Note 8
Bankinnskudd
 
       
(Alle tall i NOK 1.000 )
2013
2012
 
Bankinnskudd innenfor konsernkonto
21 466
33 677
 
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
943
876
 
Sum bankinnskudd
22 408
34 553
 
       
Av betalingsmidlene i selskapet er NOK 0,8 mill. bundet til skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12 i fjor var NOK 0,7 mill.
       
Se note 17 i konsernet for beskrivelse av konsernkontosystemet.
 
Note 9
Gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Langsiktig gjeld
2013
2012
 
Trekk på langsiktig kredittramme
45 000
-
 
Lån fra foretak i samme konsern
4 000
-
 
Sum langsiktig rentebærende gjeld
49 000
-
 
       
Goodtech ASA konsernet har en langsiktig kredittramme på SEK 81 mill. i SEB. Kredittrammen løper til 31.12.2015. Rentebetingelsen for trekk under den langsiktige kredittrammen er NIBOR +1,0%.
       
Viser forøvrig til note 20 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende den langsiktige kassekredittrammen.
       
Annen kortsiktig gjeld
2013
2012
 
Kortsiktig gjeld konsern
26 934
43 778
 
Skyldige feriepenger
2 069
2 119
 
Påløpte kostnader
4 781
1 777
 
Annen kortsiktig gjeld
438
1 804
 
Sum annen kortsiktig gjeld
34 222
49 479
 
Note 10
Mellomværende med selskaper i samme konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
       
 
         
Fordringer
2013
2012
     
Lån til foretak i samme konsern
89 222
89 007
     
Kundefordringer konsern
18 462
10 547
     
Andre kortsiktige fordringer konsern
38 834
42 431
     
Sum
146 519
141 985
     
           
Gjeld
         
Lån fra foretak i samme konsern
4 000
-
     
Leverandørgjeld innen konsern
396
396
     
Annen kortsiktig gjeld konsern
26 934
35 369
     
Sum
27 330
35 764
     
           
Lån til foretak i samme konsern består av lån til Goodtech Industry Holding AS på NOK 84 mill. og lån til Goodtech Solutions AS på NOK 5 mill. Lån fra foretak i samme konsern er lån fra Goodtech Environment Ab. Lånene forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra lånegiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår.
           
Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsaklig kjøp og salg av varer og tjenester, krav på konsernbidrag samt renter på utestående fordringer. Fordringene forfaller innen ett år.
           
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Per 31.12.2013 hadde datterselskapene til gode på konsernkonto NOK 25,5 mill. (per 31.12.2012: NOK 43,7 mill.). Posten er klassifisert som kortsiktig gjeld konsern og inngår i annen kortsiktig gjeld.
Note 11
Datterselskap
       
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Nedenfor vises aksjer i datterselskaper eid av Goodtech ASA. Flere av datterselskapene i tabellen eier aksjer i andre datterselskaper som er beskrevet i deres respektive årsregnskaper.
Selskap
Eier-/
stemme
andel
Forretnings- kontor
Anskaffelses- kost
Akk. neds- skrivninger *)
Balanseført verdi 2013
Årets inntekt på inv. i datterselskap
Goodtech Intressenter AB
100 %
Sverige
357 884
-74 577
283 307
-
Goodtech Environment AS
100 %
Norge
9 661
-163
9 499
-
Goodtech Industry Holding AS *)
100 %
Norge
123 501
-7 487
116 014
16 346
Goodtech Environment Ab
100 %
Åland (Finland)
21 822
-8 699
13 123
9 002
Goodtech Solutions AB
100 %
Sverige
66 806
-7 885
58 921
-
Totalt
   
579 674
-98 810
480 864
25 348
             
Nedskrivninger i Goodtech Environment AS og Goodtech Industry Holding AS knytter seg til tidligere mottatte konsernbidrag som da oversteg opptjent inntekt i eierperioden, og ble behandlet som tilbakebetaling av investert kapital.
             
*) Årets inntekt på investering i datterselskap består av konsernbidrag fra datterselskapene Goodtech Projects & Services AS og Goodtech Products AS. Selskapene er heleide datterselskap av Goodtech Industry Holding AS.
Note 12
Aksjekapital
       
             
For informasjon om aksjekapital/aksjonærer i selskapet / egne aksjer, se note 18 i konsernregnskapet.
Note 13
Egenkapital
       
             
             
 
           
(Alle tall i NOK 1.000 )
Aksje-kapital
Egne aksjer
 
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Annen egenkapital
 
Totalt
Egenkapital per 1.1
65 058
-70
35 318
500 000
3 444
603 749
Avsetning til utbytte
-
-
-
-10 372
-10 755
-21 127
Endring egne aksjer
-
18
-
-
88
106
Årets resultat
-
-
-
-
7 103
7 103
Andre endringer
-
-
-
-
120
120
Egenkapital per 31.12
65 058
-52
35 318
489 628
0
589 952
             
Det er foreslått et utbytte på kr 0,65 per aksje for regnskapsåret 2013, til sammen NOK 21,1 mill.
 
Note 14
Pantstillelser og garantier
     
             
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Konsernets innskudd på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2013 utgjør NOK 21,5 mill.
             
Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 10.
             
For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 20 i konsernregnskapet.
             
Goodtech ASA har bankgarantirammer som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er NOK 356,1 mill., hvor NOK 252,3 mill. er opptrukket per 31. desember 2013.
             
Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2013 utgjør utstedt morselskapsgarantier NOK 0,8 mill.
             
Goodtech ASA har stilt kausjon ovenfor Nordea Bank Finland Abp for lån til Goodtech Environment Ab på Euro 0,9 mill., og ovenfor Westra Wermlands Sparebank for lån inntil SEK 2 mill. for lån til Goodtech Solutions Manufactoring AB.
             
For sikkerhetsstillelser og garantier se note 20 i konsernregnskapet.
   
Note 15
Finansiell markedsrisiko
     
             
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
             
Renterisiko
           
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente.
             
Valutarisiko
           
Utvikling i valutakurser innebærer lav risiko for selskapet. Selskapets utlån til konsernselskaper er hovedsaklig i norske kroner.
Note 16
Nærstående parter
       
             
Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser. Lån mellom selskaper er gitt på markedsmessige betingelser.
             
Det er ikke utbetalt godtgjørelse fra morselskapet til nærstående utenom konsernselskaper og ansatte i 2013.
             
Viser til note 27 og 28 i konsernregnskapet for oversikt over transaksjoner med nærstående parter.