Goodtech Årsrapport 2013

Nøkkeltall

 

 Ordre- og resultattall (MNOK) *) 2009 2010 2011 2012 2013
 Salgsinntekter
562,0
1 085,2
2 007,6
2 179,0
2 434
 EBITDA
27,2
70,0
64,3
76,7
86,2
 EBITDA %
4,8 %
6,4 %
3,2 %
3,5 %
3,5 %
 Resultat før skatt (EBT)
21,2
-31,5
11,5
51,2
54,6
 EBT %
3,8 %
-2,9 %
0,6 %
2,4 %
2,2 %
 Resultat etter skatt for videreført virksomhet
 16,5
-43,6
18,6
 51,3
41,5
 Årsresultat
 16,5
-45,8
17,7
 54,5
41,5
 Ordrereserve 31.12
195,9
1 080,6
1 016,2
1 143,1
1 306,5
           
 Kontantstrøm          
 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
23,4
73,1
-89,5
115,6
-8,7
           
 Balanse          
 Totale eiendeler
520,9
1 326,3
1 393,0
1 443,3
1 536,8
 Egenkapital
373,3
650,6
667,0
687,8
725,2
 Egenkapitalandel
71,7 %
49,1 %
47,9 %
47,7 %
47,2%
 Egenkapitalrentabilitet
4,6 %
-8,5 %
2,8 %
7,6 %
5,9%
 Netto rentebærende gjeld
-87,9
26,9
41,6
56,1
162,2
 Netto gjeldsgrad
-23,6 %
4,1 %
21,2 %
8,2 %
22,4%
 Likviditetsgrad
 2,16
 1,11
 1,21
 1,19
 1,13
           
 Aksjen          
 Aksjekurs 31.12 (kr)
2,15
2,01
1,57
11,65
15,90
 Resultat per aksje (kr)
0,10
-0,23
0,06
1,58
1,28
 Utvannet resultat per aksje (kr)
0,10
-0,23
0,06
1,58
1,28
 Utbytte per aksje (kr)
-
0,15
0,08
1,50
0,65
           
 Historisk informasjon vist for 2011 og tidligere år er ikke justert for aksjespleis 10:1 som ble gjennomført i 2012.
           
 Ansatte          
 Antall ansatte per 31.12
347
1 443
1 371
1 411
1 482
 Antall årsverk 
327
646
1 372
1 388
1 438
           
 HMS          
 Sykefravær 
3,94 %
3,26 %
3,47 %
4,33 %
3,83 %
           
 * Videreført virksomhet          
           
 Definisjoner finansielle nøkkeltall          
 EBITDA Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster
 EBITDA % (Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster) / salgsinntekter
 EBT % Resultat før skatt/salgsinntekter
 Egenkapitalandel Egenkapital/totalkapital
 Egenkapitalrentabilitet Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital
 Gjennomsnittlig egenkapital (Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12) / 2
 Resultat per aksje Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer
 Netto gjeldsgrad Netto rentebærende gjeld/egenkapital
 Likviditetsgrad Omløpsmidler/kortsiktig gjeld