Goodtech Årsrapport 2013

Menneske, samfunn og miljø

Å gjøre bidra til en bedre verden ved hjelp av teknologi er grunntanken i Goodtechs virksomhet. Dette gjenspeiles både i selskapets visjon og i den daglige virksomheten. Goodtech utvikler teknologi og deltar i prosjekter som forbedrer miljøet, kraftforsyningen og infrastrukturen, samt bidrar til en mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

 

Goodtechs virksomhet som i hovedsak er knyttet til det norske, svenske og deler av det finske næringslivet stiller høye krav til en virksomhetsstyring som ivaretar forventningene fra omgivelsene og samfunnet. Styret og ledelsen legger vekt på at Goodtechs samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet og strategier. 

I 2013 er det lagt ned en betydelig innsats for å samordne og utvikle overordnede mål og strategier, retningslinjer og arbeidsmetodikk som skal sikre at virksomheten drives på en ansvarsfull måte i henhold til våre kunders, medarbeideres, leverandørers, aksjeeieres og andre interessers krav.

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
Goodtech har etablert HMS-målsettinger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Goodtechs målsetninger og leveregler inngår i konsernets personalhåndbok som er tilgjengelig for alle ansatte gjennom selskapets virksomhetsledelsessystem (VLS) og intranett.

I 2013 er det gjennomført store opplæringsprogrammer internt i konsernet, innen blant annet personsikkerhet. Det er benyttet eksterne forelesere fra kunder som har fokus på sikkerhet og medarbeidernes holdning til å tenke sikkerhet i alt de gjør.

Goodtech skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver som arbeider for å minimere risikoene for skader, ulykker eller sykdom i det daglige arbeid. Arbeidet mot vår nullvisjon fortsetter – ingen skader og ulykker i forbindelse med arbeidet.

Dersom en ulykke oppstår, har konsernet en velfungerende krisegruppe som jevnlig gjennomfører øvelser for å forbedre sikkerheten og forebygge ulykker og hendelser.

Kvalitetssjef og arbeidsmiljøingeniør tilhører en sentral enhet som har ansvar for kvalitetsmessig gjennomføring av utvalgte store og/eller komplekse prosjekter og som også gir støtte i form av spisskompetanse til prosjektledere. Denne enheten har dessuten ansvar for å forvalte og utvikle konsernets virksomhetsstyringssystem med prosesser, strukturer, arbeidsmetoder og rutiner.  

Medarbeidersamtaler holdes årlig der arbeidsmiljøspørsmål er en viktig del og en del som skal rapporteres dersom risiko eller misforhold kommer frem. Det er utarbeidet felles retningslinjer for både medarbeidersamtaler og lønnssamtaler som gjelder for hele konsernet.

Etiske retningslinjer, likestilling og mangfold
Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Goodtech er imot alle former for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Goodtech har beskrevet integritet, omdømme og mulige interessekonflikter  i konsernets etiske retningslinjer, herunder forholdet mellom ansatte, kunder og leverandører.  Goodtech er opptatt av å fremme en bedriftskultur der alle ansatte skal identifisere seg med og etterleve disse retningslinjene.

Goodtech ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk.

Goodtech følger de etiske retningslinjene i FNs Global Compact fra år 2000, og har innarbeidet disse i konsernets etiske retningslinjer. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører.

Goodtech arbeider kontinuerlig for å gjennomføre tiltak, som med hensyn til våre ressurser, kreves for at våre medarbeidere skal kunne forene jobb og familie. Goodtech fordømmer alle former for seksuell trakassering. Trakassering på grunn av kjønn er en alvorlig trussel mot medarbeidernes arbeidsmiljø, arbeidsklima, arbeidsglede, helse og muligheter til utvikling i arbeidet.

Goodtech anser at tilfredse medarbeidere og et bra arbeidsmiljø henger sammen, og bedriftens behov må balanseres mot familiens behov og tilrettelegger så langt det lar seg gjøre for fleksible praktiske løsninger for småbarnsfamiliers individuelle behov eller ved sykdom i familien. Vi registrerer med tilfredshet, at også menn tar større ansvar for dette.

Påvirkning på det ytre miljø
Goodtech bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom å utvikle teknologi og delta i prosjekter som forbedrer miljø, kraftforsyning og infrastruktur, og effektforbedring innen industri og andre områder.

Selskapet forbruker samtidig råvarer og forårsaker utslipp til luften gjennom transport.

Goodtech arbeider derfor løpende med teknologiutvikling som kan bidra til reduserte utslipp og gjenvinning av ressurser. Målet er å øke våre kunders verdiskaping gjennom å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energibehovet og gir lavest mulig miljøbelastning.

Goodtech bidrar positivt til det ytre miljøet gjennom sin kjernevirksomhet. Dette gjelder utbygging av infrastruktur i form av veier og jernbaner, samt modernisering og effektivisering hos produsenter av energi og i kraftdistribusjonsnettet. Dette gjør seg også gjeldende hos storforbrukere av energi i industri og bygg, ved bygging av energiproduksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikke-, prosess- og avløpsvann.

Goodtechs negative påvirkning på det ytre miljø skyldes at selskapet forbruker råvarer og forårsaker utslipp til luften gjennom transport. Goodtech har identifisert og valgt noen vesentlige miljøaspekter som vi kontinuerlig arbeider for å redusere omfanget av:

  • Minimere transport gjennom planlegging, IT/telekommunikasjon, samordnede innkjøp, samkjøring, bruk av offentlige transportmidler, miljøvennlige biler og oppfordring til sparsom kjøring.
  • Valg av energieffektive løsninger som reduserer kundenes energiforbruk
  • Velger helse- og miljøvennlige produkter og materiell
  • Håndtering av avfall på best mulig måte ut i fra lokale forutsetninger, gjenbruk og gjenvinning
  • Minimere bruk av kjemikalieprodukter og valg av slike ut fra et helse- og miljøperspektiv
  • Minimere risikoen for miljøulykker i form av brann eller kjemikalielekkasje, og har beredskap for å håndtere en eventuell ulykke
  • Etterstrebelse for alltid å velge bil med best mulig kildekategori i henhold til EU-forordning 715/2007 for å redusere utslipp av luftforurensninger fra veitrafikk

Sertifisering
Enhetene Goodtech ASA, Projects & Services AS, Projects & Services AB, Goodtech Process AB samt Goodtech Solutions AB, region Göteborg er sertifisert i henhold til ISO9001:2008 (kvalitetsledelsessystem) og ISO 14001:2004 (miljøledelsessystem).

Projects & Services AB er i tillegg av SBSC (Svensk Brand & Säkerhets Certifiering) sertifisert anleggsfirma for brann- og innbruddsalarm i henhold til SBF 1008:2 og SSF 1015, utgave 2, alarmklasse 2.

Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Projects & Services AB og Goodtech Products AS er sertifisert i henhold til Sellihcas bransjestandarder.

Goodtech Projects & Services AS og Goodtech Products AS er sertifisert i henhold til Achilles bransjestandarder.

Goodtech Projects & Services AS og Goodtech Projects & Services AB er sertifisert i henhold til TransQs bransjestandarder

Sertifisering i henhold til OHSAS 18001 er planlagt til 2015.

Samfunnsengasjement og veldedighet
Goodtech donerer pengegaver til veldedige organisasjoner og formål hvert år. Årets donasjoner gikk til Redd Barna, Leger uten grenser og organisasjonen "Våga tala".

Goodtech har kontor på 40 steder i Norge, Sverige og på Åland som bidrar positivt i sine lokalmiljøer med blant annet sponsing av idrettsarrangementer og andre aktiviteter som for eksempel jobbmesser og karrieredager ved skoler og universitet.