Goodtech Årsrapport 2013

Aksjonærinformasjon

Aksjekapital
Goodtechs aksjer er notert på Oslo Børs og handles under symbolet GOD. Aksjen består av én aksjeklasse og alle aksjene har stemmerett. Aksjen er fritt omsettelig.

Goodtechs aksjekapital i 2013 var på kr 65.057.810 fordelt på 32.528.905 aksjer pålydende kr 2,00.

Per 31. desember 2013 har selskapet 26.160 egne aksjer, tilsvarende 0,08% av selskapets aksjekapital.

Fra generalforsamlingen i 2013 har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 32.528.904. Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2014, og har som formål å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen å forlenge fullmakten. Styret har også fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 6.275.492.  Fullmakten er gyldig til 30. juni 2014.

 

 Nøkkeltall aksjer 2013 2012 2011 2010 2009
 Markedsverdi 31.12 (MNOK) 517 379 511 654 349
 Antall aksjer omsatt (i tusen) 3 149 1 243 51 285 8 200 6 464
 Antall utestående aksjer per 31.12 (i tusen) 32 529 32 529 325 289 325 289 162 765
 Antall aksjonærer 1 870 1 670 1 794 1 590 1 518
 Antall egne aksjer 26 160 35 144 537 244 903 166 59 207
 Pålydende per aksje 2,00 2,00 0,20 0,20 0,20
 Aksjekurs 31.12 15,90 11,65 1,57 2,01 2,15
 - Høy 18,80 17,50 2,43 2,54 2,95
 - Lav 11,85 11,15 1,33 1,70 1,50
 Resultat per aksje 1,28 1,58 0,06 -0,21 0,10
 Utbetalt utbytte per aksje 1,50 0,80 - 0,15 -
 Utbytte per aksje foreslått av styret 0,65 1,50 0,08 0,15  
 
Historisk informasjon for 2011 og tidligere år er ikke justert for aksjespleis 10:1 som ble gjennomført i 2012.
 
Aksjonærstruktur
Goodtech hadde ved årets slutt 1.870 aksjonærer. Selskapets aksjonærstruktur preges av stabile og langsiktige eiere. De 10 største aksjonærene eide ved årsskiftet 75,6 % av aksjene. 
 
 
10 største aksjonærer per 31.12.2013
 
 Navn Land Andel %
 El & Industrimontage Tannergård AB SWE 28,91
 Holmen Industri Invest NOR 24,13
 Skagen Vekst NOR 6,51
 Sedlak Holding AS NOR 4,76
 EIO AS NOR 4,67
 Skandinaviska Enskilda Banken A/C Clients account (nom.) SWE 1,60
 MP Pensjon PK NOR 1,46
Svenska Handelsbanken C/O Handelsbanken AS (nom.) SWE 1,42
 Swedbank Clients account (nom.) SWE 1,15
Trollhaug Invest SWE 0,98
 
Avkastning og likviditet
Goodtech har som langsiktig målsetning å forvalte konsernets ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning på investert kapital som over tid er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer. Aksjonærenes avkastning skal synliggjøres gjennom aksjens kursutvikling.

Goodtech-aksjen steg med 36,5 % i løpet av 2013 og sluttkurs per 31. desember 2013 var kr 15,90. Justert for utbetalt utbytte i 2013 på 1,50 kroner per aksje ble avkastningen 49,4 %.

Likviditeten i aksjen preges av at flere store, langsiktige eiere holder en betydelig andel av aksjene i selskapet. I 2013 ble det omsatt 3.148.938 aksjer, som tilsvarer 9,7 % av utestående aksjer i Goodtech.

Goodtech har en likviditetsgarantistavtale med meglerhuset Fondsfinans ASA. Avtalen har til hensikt å bedre likviditeten i selskapets aksjer og minske skillet mellom kjøps- og salgskurs i handelen med selskapets aksjer.

Aksjespareprogram for ansatte
Styret i Goodtech ASA ser det som positivt at de ansatte tar del i felles verdiskapning gjennom å være aksjonærer i selskapet. Goodtech har derfor en etablert aksjeordning hvor ansatte får anledning til å kjøpe aksjer fratrukket en rabatt på 20% fra den aktuelle markedskursen.

I 2013 tegnet i alt 196 av konsernets ansatte seg i aksjespareprogrammet, og den 9. desember 2013 solgte Goodtech ASA 88.984 aksjer til ansatte som deltar i programmet.  Tildelingskursen ble fastsatt basert på gjennomsnittlig markedskurs 5 børsdager før tildelingsdato på kr 16,504 per aksje og en rabatt på 20%. 

Investor Relations
Goodtech vil tilstrebe at alle investorer og andre interessenter til enhver tid har tilgang til den samme finansielle informasjonen om selskapet. Informasjon som kan påvirke prisingen av aksjen gis gjennom meldinger til Oslo Børs og via selskapets hjemmesider. Goodtech prioriterer kontakten med aksjemarkedet høyt og ønsker en åpen dialog med aktørene.

Goodtech holder offentlige presentasjoner av kvartals- og årsresultat. Rapportene og presentasjonene er tilgjengelige på Oslo Børs’ sider og Goodtechs egne hjemmesider. Selskapet har løpende kontakt med investorer og analytikere. Goodtechs investoransvarlig er konsernsjef Vidar Låte og CFO Synnøve Granli.

Generalforsamling
Goodtech har én aksjeklasse hvor hver aksje gir én stemme. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets hjemmesider.
 
Aksjekursutvikling
 
Finansiell Kalender 2014 - Goodtech ASA
25.04.2014 - Ordinær generalforsamling
14.05.2014 - Resultat 1. kvartal 2014
21.08.2014 - Resultat 2. kvartal 2014
12.11.2014 - Resultat 3. kvartal 2014