Goodtech Årsrapport 2013

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Biovac® minirenseanlegg
Goodtech har en beregnet markedsandel på ca. 55 % i det norske markedet, og er en betydelig leverandør i det svenske markedet. Goodtech blir regnet som den fremste leverandøren av plassbygde ”grenderenseanlegg” hvor anleggene blir dimensjonert individuelt.  Dette gir driftsstabile anlegg med lave driftskostnader og lang levetid.

Haco – naturbaserte renseanlegg
Anleggene har sin fremste posisjon i områder hvor jordsmonnet er spesielt følsomt for ytre påvirkning.  Dette har gjort Haco til det ledende produktet innenfor renseløsninger for hytter.

VA–prosjekter – behandling av avløpsvann
Goodtech har en betydelig posisjon i det svenske markedet for leveranser av VA-prosjekter for offentlig og privat sektor.  Prosjektene spenner fra totalentrepriser til maskinleveranser for kjemisk og/eller biologisk behandling av avløpsvann, slambehandling, rehabiliteringer, varmegjenvinning fra slam og biosubstrat.

Biogassleveranser
En stadig større andel av Goodtech Environments omsetning er knyttet til biogassrelaterte produkter/systemleveranser.  Goodtech har en spesielt god posisjon på leveranser knyttet til oppgradering av eksisterende anlegg innenfor varmegjenvinning av biosubstrat, og oppgradering for at anleggene skal kunne ta imot andre typer organisk avfall.

Fremtidsutsikter
Markedsvolumet for større miljøprosjekter var svært god i 2013. Miljøinvesteringer er ofte mindre konjunkturfølsomme og dermed ganske stabile, og vi forventer oss en fortsatt høy aktivitet både innen vannrensing og biogass.

Strengere rensekrav kombinert med urbanisering driver behovet for nyinvesteringer på de større stedene, samtidig som kravene i distriktene skjerpes.

Trykket for å øke andelen fornybar energi er drivende for fortsatte investeringer innen biogass, samtidig som fokus også settes på å videreforedle biogjødselresten. Flere nye investeringer er under planlegging.

Myndighetene intensiverer sitt fokus på EUs vanndirektiv med konkrete planer for stadig nye områder som må oppgradere dagens avløpsløsninger for å tilfredsstille fremtidige krav.  Veksten i 2013 har ikke vært i samsvar med selspkapets forventninger, da flere interkommunale prosjekter har blitt utsatt.  Goodtech er av den oppfattning at myndigheten igjen øker takten for opprydding i spredt bebyggelse (husholdninger) og opprettholder en positiv forventning for 2014. Det er noe større spørsmålstegn knyttet til privat investeringsvilje i markedet for oppgradering av avløpsløsninger i fritidsbebyggelse.

Strategi
Forretningsområdet har doblet seg i størrelse i løpet av de siste årene, og tar grep for enda en dobling i løpet av få år. Goodtech Environments hovedfokus for 2014 vil være å:

  • Videreutvikle forretningssystemene til å representere et varig konkurransefortrinn mot konkurrenter.
  • Aktivt bearbeide nye og eksisterende markeder gjennom et proaktivt salgsapparat.
  • Utvikle produkter eller finne samarbeids konstulasjoner for å øke markedsposisjonen.