Goodtech Årsrapport 2013

Teknologi og løsninger

Avløpsanlegg for hytter og hus
Goodtech leverer miljøvennlige løsninger for rensing av avløpsvann fra hus og hytter under merkenavnene Biovac® og HACO. Biovac®-løsningene omfatter avløpsrenseanlegg for biologisk/kjemisk rensing av avløpsvann fra 5 til 10.000 personekvivalenter (pe) og pumpestasjoner som pumper avløpsvann fra hytter og hus frem til kommunale avløpsledninger. HACO natur-/filterbaserte avløpsrenseanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold og spesielt egnet for sårbare områder. Goodtech leverer alt fra små enkeltanlegg og opp til store fellesanlegg. Leveransene innbefatter stedlige undersøkelser, dimensjonering og bygging av plassbygde renseanlegg.

Avløpsbehandling
Goodtech har lang erfaring fra design, konstruksjon og idriftsettelse av anlegg for behandling av avløpsvann, både innen privat og offentlig sektor. Produktsortimentet inkluderer komplette løsninger og systemer for varmegjenvinning, slambehandling og biologisk eller kjemisk rensing av avløpsvann. Typeiske leveranser er store, nøkkelferdige prosjekter der egenutviklede produkter inngår eller rehabiliteringsprosjekter av utdaterte renseanlegg. Goodtech tilbyr også support, service og vedlikehold av sine anlegg.

Prosess- og drikkevannssystemer
Goodtech har spesialkompetanse på industriell avsalting/demineralisering, og tilbyr komplette anlegg for resirkulering/gjenvinning av industri- og prosessvann basert på Fluidtec® membranfilter, ionebyttingsteknologi eller lamellseparering. Fluidtec® er en membranfiltrering som også benyttes for å separere farge, bakterier og virus fra drikkevann. Systemet er godkjent som hygienisk barriere og anvendes for rensing av drikkevann og for avsalting av sjøvann.

Biogassanlegg
Goodtech opererer som totalleverandør for biogassprosjekter og leverer systemer for mottak og forbehandling av organisk avfall, hygenisering, gassproduksjon, gassrensing, varmegjenvinning og råtnerestbehandling. Goodtech tilbyr også løsninger for modernisering og effektivisering av eksisterende anlegg.

Goodtech har spesialistkompetanse på forbehandlingsprosessen som er avgjørende for å oppnå optimal produksjon av biogass. Kobix®-teknologien er en prosessteknologi som øker energiutvinningen fra avfallet.  Kobix®-systemet kan behandle de fleste typer av flytende og fast organisk avfall oppfyller lovkravene slik at avfallet kan anvendes senere som biologisk gjødsel.

Energigjenvinning fra aluminiumsceller
Goodtech har utviklet en teknologi for energigjenvinning av spillvarme fra elektrolyseprosessen som brukes i aluminiumsproduksjon. Systemet gjør at aluminiumsprodusenter og annen kraftkrevende industri kan optimalisere produksjonen og redusere energiforbruketSpillvarmen samles og kan benyttes til produksjon av elektrisitet eller som prosessvarme til energikrevende prosesser. Teknologien kan installeres i nye produksjonsanlegg, så vel som i eksisterende anlegg. Det er i 2013 inngått en utviklingskontrakt med Dubai Aluminium (Dubal) som åpner for store muligheter for fremtidige leveranser til aluminiumsindustrien.