Goodtech Årsrapport 2013

Markedsposisjon og strategi

Goodtech har økt markedsandelen innen jernbane og er en stor leverandør til Stockholm Lokaltrafik (tunnelbanen) i Sverige. Vi skal fortsette å utvikle vår virksomhet innen Bane, El, Signal og Tele (BEST) og samtidig se etter nye områder hvor vi kan utvide virksomheten.

Fremtidsutsikter
Markedssituasjonen ser svært bra ut på lang sikt. Norges nasjonale infrastrukturplan er ferdig, og Sveriges kommer i løpet av 2014. Det er planlagt mange og store investeringer innen spor- og veitrafikk både i Sverige og Norge.  Både person- og godstrafikken øker og krever store investeringer i ny- og ombygging av både vei og jernbane.

På kort sikt kan et ressursproblem på bestillersiden medføre forsinkelser når det gjelder forespørsler og prosjekter. Samtidig er konkurransesituasjonen i endring. Flere aktører har enten avsluttet sin virksomhet eller blitt kjøpt opp.

Strategi
Goodtech Infra skal sikre fremtidig lønnsomhet gjennom:

  • Rekruttering og utvikling av eksisterende organisasjon
  • å utrede muligheten for etablering innen nye områder
  • aktiv rekruttering av spesialistkompetanse
  • utvikling av egne prosjektledere i henhold til de nye kravene som stilles til denne rollen
  • kompetanseutvikling og utdanning av eget personell
  • videreutvikling av prosesser og vårt kvalitets-, miljø-, og sikkerhetsarbeid
  • Innføre ny arbeidsmodell for Trafikverket