Goodtech Årsrapport 2013

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Goodtech er en av Skandinavias største systemuavhengige løsningsleverandører til industrien.

I 2013 har Goodtech Solutions befestet markedsposisjonen innenfor virksomhetsområdene pakkemaskiner, produksjonslinjer og høylager. For bulk- og virkeshåndtering er markedsposisjonen uendret fra 2012, mens virksomheten innen ingeniørtjenester har hatt god vekst gjennom året.

Bulkvirksomhetens posisjon innen emballasje er styrket med en ny 5 års langtidskontrakt i det japanske markedet og en videreføring av samarbeidet med vår chilenske partner.

Fremtidsutsikter
Skandinavisk industri har et relativt høyt kostnadsnivå og investering i automatisering og robotteknologi er nødvendig for å opprettholde effektivitet, lønnsomhet og konkurransekraft.

I 2013 opplevde vi at skandinavisk industri vegret å investere på grunn av sviktende markeder, noe som resulterte i utsettelse av investeringer og sviktende ordreinngang. Signalene fra deler av våre markeder er fortsatt varierende, men vekstpotensialet i industrisegmentene er godt. Særlig innen farmasi, næringsmiddelindustrien og bilindustrien ser vi gode muligheter fremover.

Nye markeder er bearbeidet gjennom nye partnere i Sør-Amerika og Europa, og gjennombrudd er gjort i 2013. Det er forventet at disse markedene vil bidra positivt i årene som kommer.

Strategi
Goodtech Solutions skal sikre fremtidig lønnsomhet og vekst gjennom:

  • Kompetanseutvikling med spesielt fokus på forbedring av våre kvalitetssystemer og prosjektgjennomføring
  • Produkt- og teknologiutvikling
  • Rekruttering gjennom organisk vekst og oppkjøp
  • Utvidet tilbud av serviceavtaler og ettermarkedstjenester
  • Standardisering, produktifisering og kommersialisering av løsninger og produkter
  • Partnerutvikling samt rekruttering av nye partnere i utvalgte geografiske områder
  • Målrettet markedsføring og kommunikasjon